Гласът на наемния труд към бъдещите евродепутати

През 2009 г. българските граждани за първи път ще избират за цял мандат своите представители в Европейския парламент.
Най-голямата синдикална и обществена организация в страната- Конфедерацията на независимите синдикати в България, която споделя, подкрепя и отстоява от своето създаване европейските ценности, счита за свое право и задължение да призове своите синдикални членове и симпатизанти, наемните работници и служители, всички граждани на България да упражнят конституционното си право глас и по този начин да гарантират демократичните основи на изборите за евродепутати.

Ето защо ние искаме да отправим към всички политически партии и коалиции, участници в изборите за Европейски парламент в България, както и към всички кандидати за депутати  следните основни искания:

1.Да подкрепят действията на институциите на Европейския съюз , насочени към ограничаване последиците от световната финансова и икономическа криза и към намиране на социално ориентирани решения на породените проблеми, в това число политики за подобряване на трудовите пазари, на качеството на работните места и човешките ресурси, на подобряване на заплащането в публичния сектор и на системите за социално осигуряване и социална защита, за устойчиво развитие и предотвратяване на социалното изключване.

2.Да подкрепят общи действия на ЕС за запазване на фискалната стабилност и строга регулация на финансовите пазари.Хората на наемния труд и гражданите не трябва да плащат за некомпетентността и алчността на банкерите или държавната администрация.

3.Да насърчават развитието и разширяването на обхвата на Европейския социален модел, включително приемането на Протокол за социален прогрес и създаване на принципи на Европейски социален съюз.

4.Да участват в разработването и приемането на нова Европейска индустриална стратегия , основана на иновации, инвестиции, образование и професионално обучение, както и на устойчива околна среда, която да осигури успешен и справедлив преход към екологично чиста и енергийно ефективна икономика.

5.Да подпомагат политиките, насочени към защита на публичния сектор и подобряване на услугите от обществен интерес.

6. Да се съобразяват с интересите на наемния труд при изготвянето на бъдещите европейски нормативни актове в областта на трудовите отношения и социалната политика, включително при ревизирането на Директивата за командированите работници и подобренията на общата европейска рамка за работното време. КНСБ настоява за действия на европейско равнище за ограничаване на несигурната работа и несигурните работни места, както и за по-добра социална защита на заетите .

 7.КНСБ очаква от българските евродепутати и ще подкрепи техни участия в действия и инициативи за подобряване на равното третиране на всички наемни работници и граждани, както и за предотвратяване на дискриминацията, включително и по насърчаване подобряване равенството на половете, равните шансове на отделните възрастови групи , етноси, както и на различните специфични групи. Ние ще подкрепяме всяка инициатива за равно третиране на работниците –мигранти , на трансграничните и мобилни работници. Ние настояваме българските евродепутати да съдействат за премахване на ограниченията за свободно движение на хора, които все още се прилагат спрямо България от някои от страните-членки на ЕС и да проявяват максимална толерантност спрямо различията и да се противопоставят на всякакви прояви на расизъм, радикален национализъм и ксенофобия.

8.  Конфедерацията ще подкрепя българските евродепутати в бъдещите
дискусии за европейските фондове, ако техните позиции  представляват интересите на българското общество и на наемните   работници и са съобразени с последиците от глобалната конкуренция и предизвикателствата към общия европейски пазар и европейския   социален модел.

9. КНСБ ще подкрепя чрез членството си в Европейската конфедерация
на профсъюзите, чрез представителите си в Европейския икономически и социален комитет и чрез нашите участници в комитетите за социален диалог към ЕК всички инициативи на българските евродепутати, които защитават националните интереси и особено правата на гражданите и на наемните работници.

10.  КНСБ искрено се надява бъдещите членове на Европейския парламент да уважават и разбират ролята на гражданското общество и диалога с него, както и ролята на социалния диалог в национален и европейски мащаби. Ние имаме готовност да обсъждаме с бъдещите членове на ЕП всички политики, и преди всичко тези относно: разширяване ролята на европейския и национален социален диалог; подобряване ролята на националните системи за колективното трудово договаряне в и на неговата трансгранична и общоевропейска координация, съобразно променените условия –свободите на движение на хора, услуги, капитали и стоки, конкуренция, както и в контекста на глобалната финансова и икономическа криза.

Очакваме политическите партии и коалиции, както и техните кандидат депутати да изразят ясното си отношение към исканията на наемния труд ! Гр.София

26.05.2009 г.