ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНОПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА АНТИКРИЗИСНИ/СТАБИЛИЗАЦИОННИ МЕРКИ

  • Ръководството на КНСБ  приема съгласуваните антикризисни мерки като първи резултат от тристранното сътрудничество в условията на сериозна икономическа криза и добър знак пред обществото. Категорично следва да подчертаем, че мерките са частични, без необходимата пълнота и дълбочина и не могат да се считат за Национална антикризисна програма.
  • Заявяваме за пореден път необходимостта от разработване и приемане на Правителствена управленска програма за целия мандат,  която да интегрира в себе си антикризисната програма.
  • КНСБ ще продължи да защитава в хода на подготовката на  Бюджет – 2010, всички свои предложения за защита на работните места, доходите и покупателната способност на хората на наемния труд.

Броени дни след формирането на новото правителство, се възобнови дейността на НСТС с участието на всички социални партньори. Веднага се пристъпи към обсъждане на антикризисни /стабилизационни/ мерки в специално създадената работна група към НСТС.
  Възприе се предложението от КНСБ и други организации, за оптимизиране на  социалния диалог при управление на кризата чрез:
•    създаване на постоянно действаща работна група към НСТС;
•    засилване ролята на Съветите за социално сътрудничество в отрасловите министерства за разработването на  отраслови /браншови/ програми.

Постигнат бе консенсус по важни предложения, свързани с:

1. Пазара на труда и защита на работната сила  :
•    изграждане на единна национална информационна система за търсене и предлагане на работна сила към Агенцията по заетостта;
•    ограничаване  на инициативи за привличане на чуждестранна работна сила;
•    създаване на условия /програми/ за трудова миграция в страната;
•    разширяване на мерките за компенсиране на загубата на доход при работа на непълно работно време;
•    кандидатстване на РБългария за отпускане на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с оглед финансиране на редица действия спрямо освободените от „Кремиковци” АД и „Пристанищен комплекс Лом” ЕАД;
•     намеренията за широкомащабно въвеждане на ваучери за обучение;
•     регламентиране на надомния труд;
•     регламентиране на  дистанционната  работа;
•     подготовка на нормативната уредба за дейността на агенциите за временна заетост;
•    разпростиране действието на браншови колективни трудови договори от министъра на труда и социалната политика;
•    увеличаване на максималния размер на месечното вземане от две и половина на три минимални работни заплати от Фонда за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;
•    повишаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица.

2. Подобряване на бизнес-средата:
•    правителствени действия  за ограничаване възможностите на финансовите институции едностранно да променят условията по предоставени кредити;
•    съкращаване срока за възстановяване на ДДС.
•    улесняване на административното обслужване;
•     намаляване на регулаторните режими;
•     усъвършенстване управлението на средствата от еврофондовете;
•     опростяване на процедурите по реда на  Закона за обществените поръчки.

Ръководството на КНСБ изразява дълбока неудовлетвореност и разочарование от неприемането на предложените от нас мерки за защита на доходите и покупателната способност на наемните работници и техните семейства и безработните.  
Категорично не приемаме, че  се отхвърлиха нашите предложения за:
•    приемане на механизъм за определянето на МРЗ, обвързан с линията на бедност и средната работна заплата за страната, който да не  допуска нетният размер да е под прага на бедност;
•    официалният праг на бедност да се прилага като основен критерий за целите на социалното подпомагане;   
•    рязко увеличаване на  размерите и/или срока на обезщетенията за безработица и привеждането им в съответствие с изискванията на КСО те да са 60 на сто от загубения осигурителен доход;
•    разширяване обхвата на ваучерното хранене. Поетият ангажимент за въвеждане на ваучери в бюджетната сфера е крайно недостатъчен, тъй като ще е в рамките на 3%-те средства за СБКО;
•    въвеждане на необлагаем минимум  в подоходното облагане  вместо предлаганото ново намаление на осигурителната вноска, което ще доведе до окончателна „национализация” на осигурителната система;
•    запазване размера на акцизите на горивата и ел. енергията за стопански нужди  през 2010 г., за задържане ръста на цените;
•    за защита на семейства с двама безработни с ипотечен кредит за единствено жилище.
 
Ръководството на КНСБ  приема съгласуваните антикризисни мерки като първи резултат от тристранното сътрудничество в условията на сериозна икономическа криза и добър знак пред обществото. Категорично следва да подчертаем, че мерките са частични, без необходимата пълнота и дълбочина и не могат да се считат за Национална антикризисна програма.
Заявяваме за пореден път необходимостта от разработване и приемане на Правителствена управленска програма за целия мандат,  която да интегрира в себе си антикризисната програма.
КНСБ ще продължи да защитава в хода на подготовката на  Бюджет – 2010, всички свои предложения за защита на работните места, доходите и покупателната способност на хората на наемния труд.15 септември 2009 г.
София