КНСБ се противопоставя на предложението за принудително прехвърляне на акции, придобити срещу инвестиционни бонове

КНСБ заявява следната позиция по Проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане на 13.05.2020 г.:

За целите на проекта

Цели на предлагания проект са: прехвърляне на ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, включително на акциите, придобити срещу инвестиционни бонове, държани по лични сметки към клиентски сметки при член на „Централен депозитар“ АД и идентифициране на притежателите на акции, придобити срещу инвестиционни бонове, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар и последващо прехвърляне на същите, държани по неактивни лични сметки, при липса на идентификация на притежателите им.

И в двата случая става дума за поименни обикновени акции, които са финансов инструмент за собственост, от която произтичат права -  правото на глас и свързаните с него права на членство, имуществени права, каквито са правото на дивидент и правото за закупуване на акции при увеличаване на капитала. Последното е законово гарантирано за притежателите на акции, допуснати до търговия на регулиран пазар. По същество обикновените акции са част от собствеността върху юридическо лице - акционерно дружество, с всичките му активи и пасиви. С притежаването им се удостоверява не само собствеността върху дял от собствения капитал, но и върху цялото имущество на акционерното дружество, разделено на броя на акции, които се намират в обращение. Те са безсрочни и никой не може да каже каква би била тяхната цена в дългосрочен времеви хоризонт. Разпореждането с тази по същество частна собственост (каквито са и други финансови активи като облигации, банкови депозити и пр.) без волята и съгласието на титуляра, е в рязко противоречие с принципа на неприкосновеност и сигурност, гарантирани от Конституцията на Република България.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

  • hp09072019_clanak

По повод редица негативни реакции в общественото пространство относно промените в Закона за БНБ (ЗБНБ), предвиждащи от датата на участие на България в механизма на обменните курсове (ERM ІІ) официалният курс на лева към еврото да бъде приравнен на договорения, съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г., и членове 1.1 и 17.1 от Споразумение от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и централните банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз,

Парламентът отряза работниците от правото да контролират дружествата, в които работят

  • rabota

КНСБ осъжда остро вчерашното решение на парламентарната икономическа комисия да отхвърли предложенията на синдиката за текстовете на чл. 21 от проекта на Закон за публичните предприятия.
С това Народното събрание на практика отряза работниците от правото им да контролират публичните компании, което е тяхно право по Конституция, законите на Р България, както и редица международни актове, които препоръчват независим надзор над управлението на държавните дружества.

КНСБ иска дебат за трудовите права на журналистите

  • velikova

КНСБ осъжда опитите за посегателство над свободата на словото в случая с репортера Силвия Великова от БНР и арестуването на фоторепортера Веселин Боришев от Club Z.  Свободата на словото е основно и фундаментално човешко право, установено в Хартата за основни права на ЕС и Всеобщата харта за правата на човека и никой няма право да го заглушава или да го слага зад решетки.

Под знака на 100 години МОТ - да се криминализират деянията срещу правото на сдружаване

  

  • Chavdar_Hristova

През  настоящата  година светът  ще отбележи един забележителен юбилей – 100 години от създаването на Международната организация на труда (МОТ). Юбилеят ще бъде отбелязан по тържествен начин през юни т.г., в Женева, когато ще се състои Годишната конференция на МОТ.

Колкото повече се доближаваме до м. юни, толкова повече в медиите ще присъства темата за юбилея на МОТ. За нейната уникална история и роля в областта на регулациите, трудовите и осигурителни отношения. И разбира се за присъствието на България (от 1920г.) в МОТ. Онези от читателите, които се интересуват от дейността и историята на МОТ, могат да намерят първоначална информация в нейния Устав.

Ще спрем вниманието на читателите на една от основополагащите конвенции на МОТ – № 87 за свободата на сдружаване и закрила на правото на организиране[1].