ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА V-ТО РЕДОВНО OБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 21 ВЕК”

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СНЦ „МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 21 ВЕК”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Младежки форум 21 век”, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 27 и 28 от Устава на СНЦ „МФ 21 век” свиква V-то редовно Общо събрание на сдружението на 24 ноември 2012 г. от 13:00 ч. в гр. София, пл. „Македония” № 1 при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на СНЦ „МФ 21 век” за периода ноември 2011 г. – ноември 2012 г.
2. Информация за финансовото състояние на СНЦ „МФ 21 век” и приемане на проект на бюджет за 2013 г.
3. Програма за дейността и основни приоритети през 2013 г.
4. Вътрешни правила за организацията и дейността на СНЦ „МФ 21 век”
5. Интернет страница на СНЦ „МФ 21 век”
6. Национална информационна система за младежта към Министерство на образованието, младежта и науката
7. Разни
При липса на кворум на основание чл. 31 от Устава на Сдружението и чл.27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.
24.10.2012 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: ……….…/п/……………….
/ДАНИЕЛА АЛЕКСИЕВА/