В столичния транспорт заетостта на жените и младите хора във фокуса на социалния диалог

  • 0001Glavna_stsb

На 27 октомври 2014 г. се проведе дискусионен форум „Европейското лице на София: качествени работни места за качествени услуги в сектора на обществения транспорт”, организиран от Младежки форум 21 век към КНСБ в рамките на проект "Младежко партньорство за европейско качество на обществения транспорт в столицата".

В него участваха Екатерина Йорданова – председател на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) към КНСБ, Даниела Алексиева – председател на сдружение „Младежки форум 21 век”, Любомир Христов – заместник кмет на Столична община за направление „Транспорт и транспортни комуникации”, експерти от СТСБ и КНСБ, както и представители на Национaлен младежки форум и други младежки организации.

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова изрази увереност, че с участието в този проект може да се привлекат повече жени за работа в транспорта. „Съвместно със Столична община – посочи Йорданова, утвърдихме добри европейски практики в полза на работещите в транспорта. Социалния диалог в рамките на транспорта в столицата е конструктивен и работещ, като доказателство за това е и наскоро подписаният, само преди няколко дни меморандум за сътрудничество по отношение на обществения транспорт за укрепването на икономиката, за запазване на енергийните запаси, за намаляването на разходите за мобилност между международната транспортна федерация и международната асоциация на транспорта. Сътрудничеството, което сме градили през годините е необходима и устойчива основа, както за инициирането така и за провеждането на конкретни политики на работното място."

Любомир Христов изтъкна, че Столична община, че ще продължи да подкрепя подобни проекти в областта на младежката политика и политиката по съвместяване на трудовия и семеен живот. „Надявам се, че в близко бъдеще ще бъдат привлечени повече работещи в сферата на градския транспорт в резултат на съвместните усилия на всички нас и най-вече с участието на „Младежки форум 21 век” и неговите структури в СТСБ.

Д-р Даниела Пастарманджиева  представи резултатите от проведеното анкетно проучване „Съвместяване на трудовия и семеен живот”, разработен в рамките проекта. На база на резултатите от проучването и направения анализ стана ясно, че 57% от анкетираните са удовлетворени от съвместяването на професионален и личен живот, но 41% от жените посочват, че по-скоро те не са удовлетворени и смятат, че някой неща могат да бъдат подобрени. Преобладаваща част от анкетираните (63 %) посочват, че времето им за личен живот не е достатъчно. Други 80% споделят, че основна пречка за преминаване на непълен работен ден или гъвкаво работно време е по-ниското заплащане и опасността от уволнение. В тази връзка  бяха направени следните предложения:

-Въвеждане и прилагане на гъвкаво работно време.

-Възможност за позлване на целеви семейни отпуски по всяко време при необходимост.

-След завръщане на работа, след отпуск по майчинство на работника/чката да им бъде провеждан опреснителен курс във връзка с настъпилите промени в нормативната уредба, касаеща дейността на службата на работника.

-Възможност за обучения и повишаване на квалификацията в работно време.

-Социални услуги – да има повече ведомствени детски градини, занимални, възможности за спорт, осигурен транспорт и др.

-Насърчаване прилагането на фирмени политики за съвместяване на трудов и семеен живот чрез механизма на колективно трудово договаряне.

Даниела Алексиева посочи, че "този заключителен форум и подписаният меморандум за сътрудничество поставя начало на бъдещата съвместна дейност на „Младежки форум 21 век” със Столична община. Необходим е анализ на добри европейски практики за взаимодействия между младежки граждански структури и местната власт при планиране и изпълнение на политики и инициативи, насочени към подобряване на качеството на обществения транспорт в столицата. Подписвайки меморандума си даваме ясна сметка, че това е не само документ на хартия, а по-скоро отговорност и всички заедно трябва да работим в посока реализацията му на практика. Надявам се подобни меморандуми в бъдеще да бъдат сключени не само в областта на транспорта, но и в други сектори и да направим структурния диалог в областа на младежката политика наистина реалност” – добави още Алексиева.

Проект „Младежко партьорство за европейско качество на обществения транспорт в столицата” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа, 2014 год.