Младежки форум в КНСБ обсъжда бъдещето на труда

  • 1
 

Младежки форум в КНСБ ще обсъжда бъдещето на труда и младите хора през следващите 2 дни. Дискусията е част от Проект № 2018-3-BG01-KA347-061064 на Сдружение "Младежки форум 21 век", финансиран по Програма "Еразъм +" на Европейския съюз. 

Конференцията бе открита от националния секретар на КНСБ и председател на Младежкия форум 21-ви век Тодор Капитанов. Приветствия към участниците отправиха и Даниела Алексиева, национален секретар на КНСБ, Моника Янакиева, Началник отдел "Младежки програми и проекти" в Министерството на младежта и спорта, Илина Мутафчиева, председател на Национален младежки форум-България и Невена Иванова от Център за развитие на човешките ресурси.

Участие във форума ще вземат 100 души, от които 80 младежи на възраст до 30 години от всички краища на страната, както и лица, отговорни за вземане на решения и формиране на политики в областта на младежта, образованието и пазара на труда на национално и европейско ниво.

Основните теми, които ще бъдат дискутирани в рамките на форума са следните:

- Бъдещето на труда и предизвикателствата пред възможностите за защита на трудовите права на младежите;

- Дигитализацията на пазара на труда и възможни политики за младежка заетост;

- Дигиталните умения и професии на бъдещето;

- Младежка трудова мобилност в контекста на съвременното дигитално общество.

Освен това форумът е една добра възможност за обмяна на опит и добри практики между участниците, както и възможност за укрепване на структурния диалог и работата в мрежа на младите хора в България.

Крайната цел на форума е приемането на заключителен документ, съдържащ конкретни мерки и предложения към отговорните институции, взимащи решения, на национално и европейско ниво.

Общата продължителност на проекта е 5 месеца, считано от 1 февруари до 30 юни 2019 г., като неговото изпълнение преминава през 3 основни етапа (планиране и подготовка; провеждане на дискусионен форум; оценка и разпространение на резултатите), в рамките на които са предвидени редица конкретни дейности.

Методиката за изпълнението на проекта е съобразена с целевата група и съществуващите интерактивни методи за обучение. Предвидено е да бъдат използвани както лекционно-дискусионни форми на обучение (презентации, панелни дискусии), така и неформални методи и техники (уъркшопове и игри за разчупване на леда) с цел гарантиране активността на участниците през целия период на форума.