Позиция на КС на КНСБ по проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г.

І. ПО ФИЛОСОФИЯТА И ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

Законопроектът за бюджета на ДОО за 2021 година, както винаги  е разработен на високо професионално ниво и е придружен с подробни статистически и аналитични материали за натуралните показатели, а също и за тенденциите по отношение финансовите параметри, адекватността и стабилността на системата.

Политиките по приходите и разходите, заложени в проекта, се базират на действащо законодателство и са съобразени с основните допускания за периода 2020-2022 г. включени в РМС № 815/30.12.2019 г. и указания на министъра на финансите от месец октомври 2020 г. във връзка със заключителния етап на бюджетната процедура за 2021 г. Все пак, следва да отбележим, че се предвиждат и изменения в КСО, по-голямата част от които третират по-прецизно и по-детайлно съществуващи нормативни решения.

Разходите за пенсии за първи път през последните години надхвърлят макар и малко (0,1%) границата от 10 на сто от БВП за 2021 г., като се има предвид, че за настоящата година този показател беше планиран на нивото на предходната 2019 г. – 8,3 на сто, но мерките, свързани с пандемичната обстановка, го „придвижиха“ до 9 на сто от БВП.

Като цяло философията на бюджета на ДОО за 2021 г.  е  основно базирана на традиционния консервативен подход по отношение стъпките за повишаване адекватността на пенсиите (осъвременяване с минималния процент по Швейцарското правило).  Но се предвиждат и сравнително по-амбициозни мерки по отношение на минималната и максималната пенсии, при това новите размери на същите се въвеждат от началото на годината, а не от датата на осъвременяване – 1 юли. Положителна оценка заслужава и продължаващото изплащане на сумите от по 50 лв. на всички пенсионери през цялото първо тримесечие на 2021 г.

Позиция на КНСБ във връзка с обществено-политическата ситуация

Повече от два месеца продължават гражданските протести в цялата страна, които преминават в гражданско неподчинение, периодично се блокират ключови кръстовища и национално значими обекти в цялата страна. Възхвалявано от някои политически партии, охулвано от потърпевши граждани, но и гледано с безразличие от мнозина българи, гражданското неподчинение е израз на натрупано напрежение в обществото и недоволство от високите нива на корупция и неработещи институции (68.8%), усещането за липсата на справедливост (66.6%) и влиянието на олигарси и бизнесмени в политиката (53.2%) [1].

КНСБ представлява интересите и нагласите на 300 000 синдикални членове, а вътрешната демокрация е основен принцип при формулиране на нашите позиции, които са отстоявани в редица индустриални акции.

Отчитайки очакванията на нашите синдикални членове за действията на КНСБ в тази ситуация, ние отстояваме и ще отстояваме всеки стремеж и борба за достойни условия на труд (71.0%), повишаване на доходите (70.2%) и запазване на заетостта (58.4%). Подкрепяме всеки, който протестира за това. Подкрепяме справедливото социално недоволство, всички усилия за по-добър живот и европейско развитие на страната.

Свободата на словото, правото на сдружаване и на протести са в основата на демокрацията. Споделяме протестните действия, но не във всичките им форми. Не споделяме блокадите на кръстовищата и нарушаването правата на останалите граждани, агресията и насилието между протестиращи и полиция. Настояваме за мирно протичане на протестите и недопускане на каквито и да е форми на насилие. Апелираме всички опити за провокация и нагнетяване на напрежение, за политически злоупотреби от радикал-популистки формации да бъдат пресичани в зародиш и да се спазват най-добрите демократични практики. 

Протестът е един от инструментите на демокрацията (макар и не най-важният), но той естествено е свързан с необходимостта от диалог (граждански и междуинституционален) за решаване на възникналите проблеми.  КНСБ апелира за именно за такъв конструктивен и градивен диалог в търсенето на изход от създалата се ситуация. Очакванията не се свеждат единствено само до смяна на министри, свикване на Велико народно събрание и промяна на Конституцията. Остава дилемата  в търсене на решение между оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори или довършване на мандата на настоящото правителство. Повече от 3/4 от синдикалните членове подкрепят антиправителствените протести. За оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори /или свикване на Велико народно събрание са 43.1% от всички анкетирани. Още толкова обаче (43.6%) очакват довършване на мандата на настоящото правителство, съпроводено със смяна на министри или ново правителство в мандата на това Народно събрание.

Позиция на КНСБ за управлението на държавния дълг на Република България

Министерството на финансите на 15.09.2020 г. пласира на международните пазари две емисии облигации с общ обем 2,5 млрд. евро (ок. 5 млрд. лв.) с матуритет 10 и 30 години. Постигната доходност е 0,4% за 10-годишните облигации и 1,48% за 30-годишните. По същество това е рекордно ниско ниво на лихвен процент, което страната ни е получавала някога. Новината за емитирането на този нов държавен дълг на стойност от 2,5 млрд. евро провокира много дебати през последните дни, като най-после постави важна икономическа тема сред топ новините в България от много месеци насам. КНСБ счита, че това е далеч по-стойностния дебат, който трябва да се води в обществото в настоящата ситуация.

За нас като синдикат този нов дълг е сериозна заявка за участие на държавата в икономиката посредством елементите на фискалната политика. Разбира се, няма лошо да сме една идея по-скептични към тегленето на какъвто и да било дълг, независимо от това кой и кога го прави, но трябва да се отнасяме също толкова критично, когато се правят по-малко разходи от необходимите в редица сектори. Според нас такава беше ситуацията в България през последните години в много направление, особено що се касае до сгрешената система на данъчно облагане, която спомага за задълбочаването на процесите по неравенствата в обществото.

КНСБ: Дискусията за пенсиите не може без социалните партньори, повишаването им трябва да спазва принципите на осигуряването

Във връзка с тиражираните през последните дни виждания, включително и взаимно изключващи се варианти и параметри за повишаване размера на пенсиите до края на настоящата и за следващата година, ръководството на КНСБ заявява следното:

  1. Публичното оповестяване на намерения за промени в пенсионното осигуряване, които не са били предварително обект на сътрудничество и консултации със социалните партньори, е недопустимо и в разрез с утвърдените международни и европейски норми и практики. Синдикатът признава правото на политиците да обсъждат и разглеждат различни варианти за подобряване размера на пенсиите, но настоява това да става при спазване на изискванията на закона (чл. 3 КТ), както и на ангажиментите, поети от Правителството с Националното тристранно споразумение от 17 юни 2020 г. (Раздел V, т. 1 и 2) 
  1. КНСБ от години отстоява позиция, че единственият правилен и справедлив подход за повишаване на размера на пенсиите е чрез увеличаване приноса/коефициента (сега 1,2) на всяка година осигурителен стаж, което отчита осигурителния принос на всяко осигурено лице, респективно пенсионер. В тази връзка ежегодно при обсъждането на бюджета на Държавното обществено осигуряване Конфедерацията  аргументира и дава конкретни предложения, както за допълнителни приходи, така и за увеличение на всички пенсии чрез повишаване на споменатия коефициент. Синдикатът е готов с предложенията си за 2021 г. (повишени приходи от вноски, минимална пенсия на ниво 45 на сто от МРЗ за страната, максимален осигурителен доход, увеличен с ръста на МРЗ, повишена максимална пенсия и пр.), но изчаква параметрите на макроикономическата прогноза на Правителството, за да съобрази с тях конкретните си разчети. 
  1. КНСБ ще остане силно ангажирана с предложения за  повишаване  адекватността на пенсиите, но категорично се противопоставя на т.нар. преизчисление, при което в разрез с всички правила се определят наново пенсии, отпуснати и изплащани десетки години, като за целта се прилага осигурителен доход, формиран в последните няколко години (2019 г., както се съобщава от медиите) от сегашните работещи. Този подход  руши основни принципи на осигуряването, тъй като разкъсва връзката между принос и права и „насилва“ солидарността под предлог за увеличение на най-ниските пенсии. При него, противно на всяка логика,  едни елементи на приноса (индивидуалният пенсионен коефициент) остават определени на база на доходите по време на трудовата дейност на лицата,  а други (осигурителният доход, който се ползва за изчислението на пенсията) в последствие ще се променя с такъв, който е формиран в период далеч след пенсионирането. Синдикатът не познава законодателство и  практика в страните  с организирани солидарни осигурителни системи, които да допускат неколкократно определяне на нов размер на пенсиите при прилагане на  различни и несъпоставими изходни параметри. Поддържането на покупателната способност на отпуснатите пенсии държавите масово осъществяват чрез т.н. осъвременяване при отчитане на инфлационните процеси и с оглед нарастването на общественото богатство и/или осигурителни приходи. 
  1. Т. нар. преизчисление, въз основа на произволно избран среден осигурителен доход (за 2019 г., както съобщават медиите), ще бъде сигурен начин работещите и осигурени днес лица да загубят интерес и стимул да се осигуряват върху реалните си доходи. Те ще очакват и ще настояват след време и техните пенсии да се определят наново, като се  приложи осигурителен доход, във формирането на който не са участвали. Така и без това сериозният дял на сивата икономика и укриването на доходи ще получат „поле“ за развитие. 

КНСБ призовава отговорните политици и институциите да привлекат експертния капацитет на професионалистите и специално на социалните партньори, преди да решат и оповестят публично намеренията си  в сферата на пенсионното осигуряване. Пенсионните системи и правилата, по които те функционират, следват утвърдени и вкоренени повсеместно принципни постановки, които не бива да се рушат в името на конюнктурни политически решения.

КНСБ настоява Правителството, в съответствие с поетите ангажименти в Националното тристранно споразумение от юни т.г., да покани социалните партньори за обсъждане на възможните методи за повишаване адекватността на пенсиите, подобряване справедливостта и солидарността при функционирането на пенсионното осигуряване в страната.

Позиция на КНСБ във връзка с обществено-политическата ситуация в страната

През последните дни сме свидетели на обществено-политическо напрежение, съпроводено с граждански протести в София и в някои от останалите градове на страната.

КНСБ представлява интересите и нагласите на 300 000 синдикални членове, а вътрешната демокрация е основен принцип при формулиране на нашите позиции, които са отстоявани в редица индустриални акции.

Конфедерацията винаги е заставала и ще застава зад всеки стремеж и борба за достоен труд, по-високи доходи и работни заплати. Подкрепяме всеки, който протестира за това. Подкрепяме справедливото социално недоволство, всички усилия за по-добър живот и европейско развитие на страната.

Свободата на словото, правото на сдружаване и на протести са в основата на демокрацията. Ето защо, настояваме за мирно протичане на протестите и недопускане на каквито е да форми на насилие. Апелираме всички опити за провокация и нагнетяване на напрежение да бъдат пресичани в зародиш и да се спазват най-добрите демократични практики.