Сдружение с нестопанска цел „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.”

Сдружение с нестопанска цел „Да запазим децата” функционира от 15 октомври 1997 г., когато е вписано в регистъра на Софийски градски съд, под фирмено дело 4149/1997 г., с Председател на Управителния съвет - проф.д-р Желязко Христов, д.м.

 

От 2008 г. сдружение „Да запазим децата” е вписано в Централния регистър при Министерство на правосъдието за осъществяване на общественополезна дейност.

Дейността на Сдружение “Да запазим децата” е подчинена на целите поставени в приетия от Учредителното събрание Устав:

  • да осигурява условия и възможности за развитие и реализация на децата и младежите в България;
  • да предизвика публичен интерес към ценностите, нагласите и моделите на поведение на децата;
  • да развива инициативи насочени към спазване на човешките и граждански права на детето и срещу асоциалните явления в обществото;
  • да отговаря на интересите и потребностите на децата в областта на новите технологии, културата, спорта и др.;
  • екологично образование и възпитание.

На 18.02.2011 г. се проведе Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Да запазим децата”, на което се взе решение, в памет на проф. д-р Желязко Христов, д.м. – лидер на КНСБ и Председател на УС на сдружението през периода 1997 г. – 2010 г., да бъде променено наименованието на сдружението на „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.”.

Общото събрание прие 108 нови членове – физически лица  и 3 юридически лица – членове на благотворителния фонд (КНСБ, Синдиката на българските учители, Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации и Федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване). От членовете на общото събрание бяха избрани 11 члена на  Управителния съвет: Президентът на КНСБ - Пламен Димитров, Вицепрезидентите на Конфедерацията - д-р Иван Кокалов, Валентин Никифоров, Николай Ненков, Председателят на СБУ - Янка Такева, Председателят на ФНСМ – Пенчо Токмакчиев, съпругата на проф. д-р Желязко Христов, д.м. – гл. асистент д-р Дима Христова, Председателят на БРФ”Спорт и здраве” – Костадин Пързулов, Президентът на ИК „Труд и право” – Асен Ризов, поетът Иля Велчев и проф. д-р Елена Шипковенска, д.м.

За Председател на УС на СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.” бе избран лидерът на КНСБ - Пламен Димитров.

Приети бяха и изменения в Устава на благотворителния фонд, включително разширяване на целите на фонда, насочени към предприемане на инициативи в подкрепа на уязвими лица и семейства от обществото и средствата за тяхното постигане.

Изпълнявайки поетата отговорност за закрила на човешките и граждански права на детето, както и да развива инициативи, насочени срещу асоциалните явления в обществото, в продължение на 14 години благотворителния фонд търси пътища за подобряване живота на деца лишени от родителски грижи.

През отчетния период са реализирани дейности по две програми:

 

§  Проект „При баба и дядо” – от 1998 г. до месец април 2009 г. са подпомагани средногодишно по 15 деца, отглеждани от баба и дядо или приемни семейства с месечни стипендии от 40,74 лв. на дете. Финансирането е осигурявано от немското сдружение „Деца за по-добър свят”.

§  „Деца на загинали при трудова злополука” – от 1998 г. се изплащат стипендии от по 40 лв. месечно на деца на загинали при трудова злополука. Към момента се подпомагат 31 деца. Финансовите средства се осигуряват, като се търсят дарители от цялата страна.

И по двете програми, децата са получавали стипендии до навършване на пълнолетие и завършване на средно образование.

По повод Коледно-новогодишните празници са осигурявани допълнителни плащания за децата, по проект „При баба и дядо”.

Дарявани са облекла, хранителни продукти, ученически пособия на децата от ДОВДЛРГ “Княгиня Мария Луиза” в гр. Пловдив, домове в гр. Хасково, Дупница и др.

През декември 2010 г., във връзка с Коледно-новогодишните празници, Президентът на КНСБ – Пламен Димитров, посети ДОВДЛРГ „П.Р.Славейков” – гр. София, където бяха дарени коледни торбички със сладкарски изделия за 80 деца. Дарения получиха и децата от ДОВДЛРГ „Св. Иван Рилски” – гр. София и от Дневен център за деца с увреждания – с. Дълбок дол, община Троян.

Осигурявани са официални облекла за абитуриенти без родители, с подкрепата на Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост.

Със съдействието на СФ „Металици” е организирана лятна почивка на Черноморието на деца, чийто баща е загинал при трудова злополука в „Кремиковци” АД.

През разглеждания период, КНСБ и СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.” реализираха благотворителни изложби на картини, представяне на стихосбирки и книги, като съгласно договор с художниците и авторите на книгите, процент от продажната цена на всяка картина е дарявана на благотворителния фонд за изплащане на стипендии на деца на загинали при трудова злополука.

Децата, лишени от родителски грижи се нуждаят от грижи, внимание и подкрепа. Подпомагайки тези деца, които съдбата е ощетила,  КНСБ и благотворителния фонд им даряват надежда, самочувствие и увереност, необходими за тяхната интеграция в обществото и превръщането им в активни, достойни граждани, адекватни и конкурентноспособни на пазара на труда.

От 2001 г., всяка година на 31 май и 1 юни в община Минерални бани, Хасковска област се провежда детски етнофестивал, ор­га­ни­зи­ран от КНСБ и СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов”. Фестивалът е посветен на 1-ви юни, Международен ден на детето.

Вдъхновител, радетел и председател на организационния комитет на детския празник беше лидерът на КНСБ и председател на сдружение „Да запазим децата”, проф. д-р Желязко Христов. Негова е идеята за създаването и развитието на фестивала през годините, за съхраняване автентичната култура на етносите от региона и нейното отражение в общото европейско културно пространство, което допринася за поддържане културното многообразие на  ЕС. Това благородно дело проф. д-р Желязко Христов реализира от сърце, с присъщата си емоционалност и чувствителност в продължение на десет години.

Първите две години, фестивалът се е организирал като еднодневен празник на изкуствата, и са участвали изпълнители населяващи, нашите земи. От 2003 г. фестивалната програма е вече двудневна и освен български изпълнители, вземат участие и представители на Балканските страни.

С всяка година детският етнофестивал става все по-колоритен, все по-атрактивен, все по-интригуващ. С времето фестивалът се превърна в традиция за региона.

На фестивалната сцена са пели, танцували и са се надсвирвали фолклорни детски и юношески състави и изпълнители от Гърция, Турция, Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния, Албания, Молдова, Грузия и от всички райони на България. Участвали са и деца със специфични потребности, което допринася за тяхната социална интеграция.

На 31 май и 1 юни 2011 г. в китното, слънчево селище Минерални бани, Хасковска област се проведе Единадесети детски етнофестивал под надслов „Децата на Балканите – с духовност в Европа!”. Патрон на фестивала беше г-н Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика.

Както всяка година в началото на Единадесетия детски етнофестивал прозвучаха тържествени звуци, символизиращи обединението на нациите - звън на църковни камбани, басът на великия Борис Христов изпълващ поднебесната шир с „Многая лета”, глас на имам проточваш сури от корана, за да завърши компилацията с „Ода на радостта”… Последва едноминутно мълчание в памет на проф. д-р Желязко Христов, д.м., след което се чуха въздействащите и вълнуващи слова на Пламен Димитров - Президент на КНСБ и Председател на УС на благотворителния фонд, на д-р Дима Христова – съпруга на проф. д-р Желязко Христов, д.м., на Орхан Шабан - кмет на община Минерални бани и приветствия към децата от останалите официални гости. За пореден, единадесети път големия фолклорен спектакъл започна.

На Единадесетия детски етнофестивал се състезаваха близо 2000 деца от територията на цяла България, от 18 области (52 населени места). Гостуваха ни и участници от Турция, Молдова, Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина. Представени бяха 51 читалища, ОДЗ, центрове, комплекси и школи и 27 основни и средни училища.

Случи се празник, който по своята атмосфера, мащабност, представени етноси и региони, надмина очакванията ни. За поредна година осъществихме благородната инициатива да покажем единството и красотата на многообразието на етносите и националностите.

Инициативата е подкрепяна през годините от Ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка, от об­щин­с­ко­то ръ­ко­вод­с­т­во на община Минерални бани, Син­ди­ка­та на бъл­гар­с­ки­те учи­те­ли, основни членове, синдикални организации на КНСБ, предприятия от страната, хо­те­ли­е­ри от ра­йо­на на провеждане на празника.

Безспорен е приносът на етнофестивала по отношение на превенцията срещу дискриминация въз основа на раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания и други.

В продължение на повече от 10 години, КНСБ осъществява благородната си инициатива през зимните месеци на годината да осигурява безплатен обяд на крайно нуждаещи се лица. Регионалните съвети  на синдиката, съвместно с  Дирекциите „Социално подпомагане” съдействат при подбора на крайните бенефициенти, организацията и осъществяването на социалната услуга.

От декември 2008 г. СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов”, като водеща организация по проект „Кухни спасение”, съвместно с КНСБ предлага услугата „обществена трапезария” на най-уязвимите лица от нашето общество по програма на МТСП – Фонд „Социално подпомагане”.

По настояще са разкрити 10 обществени трапезарии в 10 общини, в които 199 човека получават услугата.

Проектът допринася за физическото оцеляване на лица, чийто минимални доходи са недостатъчни да покрият потребности от жизнено важно значение – храна, лекарства, отопление (осветление) и др. консумативи. С осъществяването на дейностите по проекта се осъществява социална интеграция на хора в неравностойно положение, които се чувстват поласкани от факта, че не са забравени. Не на последно място повишава се доверието на хората към държавата, синдикатите и неправителствените организации, които осигуряват реализацията на проекта.

Всички ние трябва да запазим огъня, разпален от проф. д-р Желязко Христов, за да го предадем на всеки човек, до който се докоснем.

КНСБ и СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м” ще продължат, заедно да подкрепят и реализират благородни каузи и идеи, да подпомагат уязвими лица, да насърчават таланта, толерантността и духовността.