Социални кухни "Спасение"

В продължение на повече от 10 години, КНСБ осъществява благородната си инициатива през зимните месеци на годината да осигурява безплатен обяд на крайно нуждаещи се лица, по програма за разкриване на обществени трапезарии на МТСП – Фонд „Социално подпомагане”.

От 2008 г. СНЦ „Да запазим децата” е водеща организация по проект за обществени трапезарии „Кухни спасение”, а КНСБ е партньор.

Осигурено е финансиране съобразно сключения договор № 99/03.01.2011 г. с МТСП – Фонд „Социално подпомагане” до месец април 2011 г.

Регионалните съвети  на синдиката, съвместно с  Дирекциите „Социално подпомагане” съдействат при подбора на крайните бенефициенти, организацията и осъществяването на социалната услуга. Сформирани са комисии с включен представител на Дирекция „Социално подпомагане”, определен със заповед на съответния директор. Комисията е с постоянен характер по време на проектните дейности. Одобрява заявилите желание да получават социалната услугата и контролира нейното предлагане.

 

Разкрити са 10 обществени трапезарии в 10 населени места на територията на страната, както следва:  община Батак, област Пазарджик; община Карлово, област Пловдив; община Асеновград, област Пловдив; община Тутракан, област Силистра; община Нова Загора, област Сливен; община Рудозем, област Смолян; община Димитровград, област Хасково; община Харманли, област Хасково; община Шумен, област Шумен; община Каспичан, област Шумен.

В делничните дни, 199 човека получават топъл обяд - супа, основно ястие и хляб.

Право да ползват социалната услуга имат:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
  • Скитащи и бездомни лица.

Проектът създава предпоставки за подобряване общия социално-психологически климат и нагласи в общините, в които работи. Осигурява се подкрепа при издръжката на уязвими лица и техните семейства или домакинства. Проектът допринася за физическото оцеляване на лица, чийто минимални доходи са недостатъчни да покрият потребности от жизнено важно значение – храна, лекарства, отопление (осветление) и др. консумативи.

С осъществяването на дейностите по проекта се осъществява социална интеграция на хора в неравностойно положение, които се чувстват поласкани от факта, че не са забравени. Не на последно място повишава се доверието на хората към държавата, синдикатите и неправителствените организации, които осигуряват реализацията на проекта.

Водеща организация: СНЦ „Да запазим децата”
Партньор по проекта: КНСБ

1 Три обществени трапезарии хранят 155 в Димитровград и Добрич
2 Обществени трапезарии ще хранят 155 самотни и бедни хора
3 34 души бяха включени в "Кухни Спасение"
4 Разкриват “Кухни спасение” в Нови пазар и Шумен
5 Две сирачета и инвалиди храни "Кухня спасение" - Харманли
6 Социална кухня за инвалиди откриват в Кюстендил