Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:
 • Становища по проекти на нормативни актове, касаещи условията на труд, както и предложения за тяхното изменение;
 • Съдействие за спазване на законовите норми за здравословните и безопасни условия на труд;
 • Подпомага разпространението  на добри европейски практики в българската икономика;
 • Консултации на работници и служители относно здравословните и безопасни условия на труд;
 • Провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа с цел намаляване рисковете на работното място;
 • Участие в комитетите/групите по условия на труд в предприятията и учрежденията;
 • Преговори с работодателя за подобряване условията на труд.
 • юли 10, 2023

  – Г-н Атанасов, кои международни изисквания по безопасност и здраве при работа (БЗР) все още не са

  юли 5, 2023

  На 27 юни бе дадено съгласие за подобряване на защитата на работниците в ЕС от азбест. ЕК

  юли 3, 2023

  Високите температури през лятото създават потенциални рискове за работниците, като най-застрашени са тези, които се трудят на

  юни 23, 2023

  Към настоящия момент в Народното събрание се обсъждат на второ четене измененията в Наказателния кодекс. Ние дълго