Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:
 • Становища по проекти на нормативни актове, касаещи условията на труд, както и предложения за тяхното изменение;
 • Съдействие за спазване на законовите норми за здравословните и безопасни условия на труд;
 • Подпомага разпространението  на добри европейски практики в българската икономика;
 • Консултации на работници и служители относно здравословните и безопасни условия на труд;
 • Провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа с цел намаляване рисковете на работното място;
 • Участие в комитетите/групите по условия на труд в предприятията и учрежденията;
 • Преговори с работодателя за подобряване условията на труд.
 • декември 2, 2022

  През изтичащата 2022 година бяха направени допълнения в европейската директива за защитата от рисковете, свързани с експозиция

  ноември 7, 2022

  Авиационните работници и експертите по безопасността призовават авиокомпаниите, производителите и Агенцията за авиационна безопасност на ЕС незабавно

  октомври 28, 2022

  Смъртните случаи на работното място* ще продължат да измъчват Европа почти десетилетие по-дълго, отколкото се прогнозираше досега,

  октомври 24, 2022

  Мнозинството от държавите – членки на ЕС не подкрепят здравето и безопасността на работното място като основно