Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:
 • Становища по проекти на нормативни актове, касаещи условията на труд, както и предложения за тяхното изменение;
 • Съдействие за спазване на законовите норми за здравословните и безопасни условия на труд;
 • Подпомага разпространението  на добри европейски практики в българската икономика;
 • Консултации на работници и служители относно здравословните и безопасни условия на труд;
 • Провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа с цел намаляване рисковете на работното място;
 • Участие в комитетите/групите по условия на труд в предприятията и учрежденията;
 • Преговори с работодателя за подобряване условията на труд.
 • юли 25, 2022

  Европейската комисия да предприеме действия за директива за максималните работни температури, с цел защитата на работниците от

  юли 5, 2022

  Броят на подадените сигнали, постъпили в КНСБ, за нарушени трудови права през 2021 г. расте. През 2020

  юли 5, 2022

  Тази седмица Европейският парламент ще призове Комисията да предложи законодателни действия за превенция на психосоциалните рискове –

  юни 21, 2022

  Само преди няколко дни на 110-ата Международна конференция на труда в Женева правото на безопасни и здравословни