Информиране и консултиране


1. Какво представляват информирането и консултирането ?

Информирането и консултирането на работниците и служителите в предприятията са процеси, които се развиват във всички страни от Европейския съюз , в някои от тях от дълги години. Целта е насърчаване на демокрацията на работното място, подобряване мотивацията за труд и съпричастността на работещите към проблемите на предприятията.

Дефиниции
Най-общо информирането на работниците и служителите е предоставяне от работодателя на информация пряко или чрез съответните представители на информация относно предприятието и трудовите и осигурителни отношения. Според дългогодишната практика това става предимно чрез синдикалните структури, но е възможно информиране на целия състав на персонала–пряко или чрез негови представители.

Според европейските директиви под „информиране” се разбира предоставяне на данни/информация от работодателя на представители на наемните работници, относно икономическото и финансово състояние на предприятията, перспективите на заетостта, организацията на труда, технологичното обновление и др. Целта да се запознаят те с разглеждания въпрос и да го проучат. Информирането се осъществява в подходящ момент, по подходящ начин и с подходящо съдържание , които позволяват на представителите на работниците да извършат задълбочена оценка на възможното въздействие и по целесъобразност, да подготвят консултации с компетентния орган на предприятието.

Консултирането на работниците и служителите обикновено е обмен на информация между тях и работодателя, относно въпроси, засягащи предприятието и трудовите и осигурителни отношения. Консултирането също традиционно се осъществява чрез синдикалните организации, но е възможно и пряко консултиране–на целия състав или чрез представители.

Под „консултиране” в европейските документи се разбира установяване на диалог и размяна на мнения между представителите на наемните работници и органите за управление на предприятията, относно икономическото и финансово състояние на предприятията, перспективите на заетостта, организацията на труда, технологичното обновление и др. Консултирането следва да се осъществява в момент, по начин и със съдържание, позволяващо на представителите на работниците, въз основа на предоставената информация и без да се засягат непосредствено отговорностите на управлението, да изразяват в разумен срок становището си относно предложените мерки, предмет на консултацията. Становищата на представителите на работниците могат да бъдат взети в предвид от органите на управление на съответните предприятия, но това не е задължително.

Европейски документи и практика
Практиките по информиране, консултиране и участие на работниците в управлението на предприятията се прилагат инцидентно в отделни предприятия и страни още от началото на ХХ век. Организираните и институционализирани форми, които са основани и на съответно законодателство се прилагат за първи път в началото на 50-те години на миналия век в Германия, като тези форми включват и по-широки права за участие на наемните работници в управлението. Разпространяват се по-късно: от 60-те до 80-те години на ХХ век, в страните от ЕС (Западна, Южна и Северна Европа), а след 1990 година започват да се разпространяват и в Централна и Източна Европа (Унгария, Словения, Хърватска, Чехия и др.).

През 2002 година е приета обща европейска рамка по информиране и консултиране, която задължава страните–членки да осигурят минимални условия за представителство и процедури по информиране и консултиране в предприятията с 50 и повече заети работници. Освен това в по-ранни етапи са приети и директиви, които осигуряват информирането и консултирането на работниците по специфични въпроси (безопасност и здраве при работа, масови съкращения, промяна на работодателя, несъстоятелност на предприятията). В началото на този век е приета и директива, която регулира информирането и консултирането в условията на поглъщане на предприятия от нови инвеститори.

През 90-те години на ХХ век и в първото десетилетие на ХХІ век са приети и директиви, които регулират информирането и консултирането в рамките на многонационалните предприятия, групи от предприятия с транснационални измерения и дружества, които имат специален статут на Европейски компании, Европейски кооперативни дружества и др. Приета е и директива за процедури по информиране и консултиране при транснационални сливания и придобивания на предприятия.

Българско законодателство и практика
Всички европейски директиви по информиране и консултиране, приети до 2006 са транспонирани (адаптирани) в българското законодателство в периода 1997-2006 година чрез промени в Кодекса на труда и приемане на нови и промени в други, специализирани закони. След приемането на България в ЕС допълнително се адаптират и другите, приети след 2007 година директиви.

Съгласно Кодекса на труда в предприятията в България действа специфичен орган-общо събрание на работниците и служителите или събрание на пълномощниците. Освен че има правата по избор на почти всички видове работнически представители (освен синдикалните), общото събрание/събранието на пълномощниците има и някои по-общи функции по информиране и консултиране, например в областта на разпределението на социалните фондове, както и някои други, неспоменати специално в законодателството функции. Например това засяга случаи, когато от работодателя се изисква консултации с работниците и служителите, без да се фокусира по какъв начин следва да става това (промени в трудовите норми и др.).

Информирането и консултирането в България, съгласно изискванията на Директива 14/2002 год. на ЕС, се осъществява в предприятия с 50 и повече наети работници и служители, чрез избрани от общото събрание или събранието на пълномощниците представители по информиране и консултиране. Директивата, както и българското законодателство дават възможност общото събрание/или събранието на пълномощниците да делегира правата по информиране и консултиране на синдикалните организации в предприятията и техните ръководни органи. Това е и практиката, която често се използва в България. В повечето предприятия с 50 и повече наети работници и служители, в които има синдикални организации, функциите по информиране и консултиране, в т.ч. в обхвата на транспонираните в Кодекса на труда въпроси, които се изискват от Директива на ЕС 14/2002 се осъществяват от ръководните органи на синдикалните организации или от специално избрани от тях или синдикалните събрания лица. В някои предприятия, особено в поделенията на многонационални компании, дори и при наличие на синдикални организации общите събрания/събранията на пълномощниците избират и специални представители по информиране и консултиране, които представляват целия персонал.


2. Дейност на КНСБ в областта на информирането и консултирането

2.1. Участие в подготовка на законодателството.
В периода 1997-2006 експерти от КНСБ участват в работни групи към Министерството на труда и социалната политика за подготовката на промени в Кодекса на труда и други нормативни документи относно транспониране на директивите по информиране и консултиране. По-късно конфедерацията представи позиции и пред Комисията по труд и социална политика към Народното събрание. При нови промени синдикатът, както и другите социални партньори дават своите предварителни становища пред съответните работни групи и/или комисии към Националния съвет за тристранно сътрудничество при подготовката на проектите за изменение и допълнение на Кодекса на труда и други закони, участват и в работата на съответната комисия към Народното събрание.

2.2. Проекти
КНСБ, основните й членове, Институтът за социални и синдикални изследвания към конфедерацията и Колежът за работническо обучение разработват и участват в проекти, засягащи информирането, консултирането и работническото участие в управлението още от 90-те години на миналия век.

В рамките на проекта по ФАР –„Социален диалог” 1997-1999 г., в който участват всички национално представителни социални партньори и МТСП са разработени информационни материали за опита на страни от ЕС в областта на информирането, консултирането и работническото участие в управлението и са проведени работни семинари.

Институтът за социални и синдикални изследвания на КНСБ участва през 1997-1998 г. в проект „Социално партньорство работническо участие, приватизация”, разработен от Фондация „Ханс Бьоклер” - Германия (създадена от германските синдикати и работническите представители в надзорните съвети на предприятия) и с участието на британската фондация „Джим Конуей”. Проектът включваше разработване на изследователски и консултативни материали относно опита на Германия и Обединеното кралство Великобритания в работническото участие в управлението, серия от регионални семинари със синдикални представители от предприятия и работодатели.

След приемането на България в ЕС КНСБ разработи и участва в редица проекти , свързани с информирането и консултирането.

В рамките на проекта на КНСБ, осъществен съвместно с БСК през 2010-2015 година „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективно трудово договаряне”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е разработен аналитичен материал за състоянието на информирането и консултирането в България, проведени са и фокус-групи и семинари.

В рамките на проекта на КНСБ , осъществено през 2016-2018 година съвместно с КРИБ и БСК „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите в многонационалните компании” са осъществени изследвания на добрите практики на поделенията на многонационалните компании в България и големи български фирми, които се прилагат спрямо малките и средни предприятия - техни доставчици и подизпълнители. В предмета на проучените политики бяха включени и аспекти на информиране и консултиране.

През 2019 год. КНСБ разработи и осъществи проект Парламент на работеща България“ финансиран по ОП „Добро управление”. В рамките на този проект също е проведено проучване на моделите на информиране, консултиране и работническо участие в управлението в страни от ЕС. Целта му беше фокусирана върху създаване на възможности за участие на работници(главно нечленуващи в синдикатите) във форум за обсъждане на различни проблеми, който действа извън работните им места–по местоживеене, он-лайн и др.

Наред с това, конфедерацията е спечелила и осъществила четири проекта по информиране, консултиране и работническо участие в управлението, които са финансирани по бюджетна линия на Европейската комисия, която е насочена към работническото представителство, информирането, консултирането и участието в управлението.

ИНФОРМИЯ – Усъвършенстване на процесите на информиране и консултиране на работните места за по-добро представителство на работниците и служителите в Европа(VS/2010/0142)- 2009-2010 г.

ИНФОРМИЯ 2-Ролята на информирането и консултирането на работниците и служителите на национално и европейско ниво за подобряване на конкурентоспособността, увеличаването на заетостта и по-добро осъществяване на европейския социален модел(VS?2011/0277~- 2011-2012 г.

ИНФПРЕВЕНТА- Ролята на информирането и консултирането за предотвратяване на индустриалните напрежения и конфликти и усъвършенстване на социалното партньорство в предприятията ( VS/2013/0507)- 2013-2015г.

ДИРЕКТ- Развитие на прякото работническо участие и неговото въздействие върху индустриалните отношения в предприятията (VS/2016/0305 )- 2016-2018 г.

Проектите, финансирани по бюджетни линии са осъществени съвместно с Българска стопанска камара и партньори (синдикални конфедерации и федерации, изследователски институти на синдикатите, университети и неправителствени организации) от страни от ЕС - Ирландия, Италия, Кипър, Полша, Франция, Хърватска, както и от Великобритания. За всеки проект е проведено изследване, подготвени са национални и международни доклади, проведени са национални и международни семинари и заключителни конференции, издадени са и разпространени и публикации.

В момента КНСБ изпълнява проект ДИРЕКТ -2 , който е насочен отново към прякото работническо участие в управлението, съвместно с КРИБ и партньори от Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Полша, с наблюдатели от БСК и университет от Великобритания.

В периода 2007 -2019 г. ИССИ на КНСБ и Колежът за работническо обучение са участвали в други, по-малки проекти за информиране и консултиране, като партньори на синдикати и академични институции от страни от ЕС.

2.3. Обучения и консултации за създаване на системи по информиране и консултиране - в предприятия със синдикати и в предприятия без синдикати
Централата на КНСБ, основните членове и Колежът за работническо обучение провеждат обучения за синдикалните структури по информиране, консултиране и работническо участие в управлението от 1994 год. Голяма част от обученията са проведени със съдействието на Фондация „Фридрих Еберт” - Бюро София.Специални обучения са проведени през 2006 год., когато системите по информиране и консултиране се включват в Кодекса на труда. КНСБ разработи и издаде Коментар на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда във връзка с въвеждане на системите по информиране и консултиране, както и на Закона за информиране и консултиране на работниците и служителите в многонационалните предприятия, групи от предприятия и европейски дружества.
През 2007-2019 г. са проведени са редица обучения в рамките на изпълняваните проекти.
Центърът по информиране и консултиране също предлага обучения ,в т.ч. и онлайн.

2.4. Кампании 
КНСБ е провела и редица кампании по информиране и консултиране.
През 2012-2013 год. в рамките на проекта „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективно трудово договаряне” бе проведена кампанията „Бъди инфо„ , насочена към работодатели и работници от предприятия, в които няма синдикални организации. Целта беше да се запознаят работниците и работодателите със системите по информиране и консултиране и да се подпомогне създаването на такива. В рамките на кампанията са посетени голям брой предприятия, проведени са консултации и обучения, създадени са системи за информиране и консултиране, има създадени и нови синдикални организации.

Втора подобна кампания е проведена през 2017-2018 г., в рамките на проекта „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите в многонационалните компании”. Кампанията има и трето издание през 2019 г.

2.5. Изследвания и публикации
Освен посочените вече изследвания по проекти, екипът на ИССИ на КНСБ е провел и редица други изследвания и е изготвил аналитични материали, които частично или изцяло засягат и въпросите на информиране и консултиране.

Тук следва да се посочат периодично провежданите изследвания и публикации с помощта на Фондация „Фридрих Еберт” за индустриалните отношения в многонационалните компании, проведени през 1998; 2003-2004; 2008; 2013-2014. В рамките на тези изследвания е отделено специално място на въпросите на информирането и консултирането в поделенията на МНК. Започнало е провеждане и на ново изследване по тази тема, което си финансира от проекта на КНСБ, БСК и КРИБ

„Подобряване адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово равнище”, който се финансира от ОПРЧР.

Разработване на материал на основа на експериментално въвеждане на работнически съвети в предприятия – 2002 г., със съдействието на Фондация „Фридрих Еберт”.

Разработване на материали по информиране и консултиране за Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд -2004-2014г и 2018 г. до сега.

Разработване на материали и участие в работни дискусии на Мрежата за работническо участие в Европа на Европейския синдикален институт-от 2008 г. до сега.


3. Център по информиране и консултиране

През 2018 год. КНСБ създава Център по информиране и консултиране към централата на синдиката. Основните цели на този център са :

  • постигане на единение на знания, методология за разпространяването им;
  • обвързаност и координация на действията по развитието на системите за информиране и консултиране на различните субекти в синдикалната ни система;
  • постигане на по-голямо влияние, разширяване на усилията и присъствието на КНСБ в борбата за отстояване на правата на работниците, включително превръщането на КНСБ в своеобразен методичен център, оказващ помощ и съдействие на избраните представители на синдикални организации и на основни членове на КНСБ.

Основните функции на Центъра са следните:

  • Събиране, натрупване, класифициране на информация за извършеното в рамките на няколко проекта на КНСБ, свързани с правото на информиране и консултиране на работниците и служителите;
  • Изграждане на неофициален регистър на предприятията по територии и сектори в които са създадени системи за информиране и консултиране на работниците;
  • Методическо подпомагане на основните членове и включените в състава им синдикални организации, регионални структури, интересуващи се работодатели и представители на работодателски структури, както и избраните представители на работници и служители в различните предприятия;
  • Подготовка и предоставяне на визуализирана информация по основните проблеми на информирането и консултирането;
  • Подготовка, предоставяне на експертна помощ и материали на КНСБ и основните членове при осъществяване на по-крупни мероприятия проекти кампани и други подобни;
  • Организиране на форуми (регионални и национални срещи, дебати, конференции) и обучения, по различни проблеми, свързани с информирането и консултирането.

Центърът се ръководи от национален секретар, като в работата му участват като експерти или организатори сътрудници от централата и Институт за социални и синдикални изследвания на КНСБ.