Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

 • Внася предложения за промени в законодателството, за регламентиране на справедлива оценка на труда;
 • Дава предложения за гарантиране изплащането на дължимите работни заплати;
 • Разработва механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната;
 • Разработва механизми  и системи за определяне на заплащането на труда;
 • Защитава легалния труд  и справедливото заплащане като се бори със сивата икономика;
 • Договаря по-високи размери на работната заплата чрез колективното трудово договаряне;
 • Настоява за ежегодно увеличение на работната ти заплата чрез индекс за нарастване на работната заплата в частния сектор;
 • Договаря с работодателя  минималната заплата за длъжностите;
 • Договаря допълнително заплащане и обезщетения  за извънреден труд или при тежки условия на труд.
 • август 4, 2021

  ДО Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ, МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО   ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО –

  юли 14, 2021

  През 2027 година минималната работната заплата в България трябва да е 1700 лв. и да е 55%

  юли 13, 2021

  През месец юни необходимият нетен месечен доход на работещо лице от едночленно семейство е 1069,25 лв.  Тази

  юли 6, 2021

  Да се намери решение за неизплатени от държавата средства за извършени от “Автомагистрали – Черно море” АД