Избрани становища от 472-а пленарна сесия на ЕИСК

Засилване на социалната самостоятелност и интеграция на ромите
Устойчиво развитие на транспортната политика на ЕС и TEМ-T
Управление на кризи във финансовия сектор
Свободно движение на официални документи
Стратегия за региона на река Дунав
Социални аспекти на транспортната политика на ЕС
Роля и приоритети на политиката на сближаване в рамките на стратегията „Европа 2020
Разумно регулиране
Преглед на бюджета на ЕС
Междукултурният диалог и ромите
Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества
Интегриране на водната политика към другите европейски политики (проучвателно становище по искане на унгарското председателство)
Европейско кино в цифровата ера
Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване
Данъчно облагане на финансовия сектор
Бюджетна политика: растеж и бюджетни промени