Избрани становища от 475-а пленарна сесия на ЕИСК

Засилване на сближаването и координацията на ЕС в социалната област
Установени права на пътниците, ползващи въздушен транспорт
Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.
Социално предприемачество и социално предприятие
Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство - (Бяла книга)
Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)
Обработка и използване на депонираните промишлени и минни отпадъци
Изменение на разпоредби относно финансовото управление – структурни фондове – за държави членки, изпитващи затруднения
Европейски сектор на железопътното оборудване
Европейска рамка за корпоративно управление
Директива за енергийно данъчно облагане
Директива относно енергийната ефективност
Акт за единния пазар – Дванадесет лоста