Избрани становища от 482-а пленарна сесия на ЕИСК

Бяла книга за пенсиите
Бяла книга за транспорта: към участие и ангажираност на гражданското общество
Цени на лекарствените продукти за хуманна употреба
Централни депозитари на ценни книжа (ЦДЦК)
Европейска програма за мониторинг на Земята (ГМОСС)
Европейски фонд за морско дело и рибарство
Европейските технологични платформи (ЕТП) и индустриалните промени
Инициатива „Възможности за младежта“
Жени предприемачи
Ключови действия за Акт за единния пазар II
Кооперативи и развитие на хранително-вкусовата промишленост
Морската трудова конвенция/отговорности на държавата на знамето и на държавата на пристанището
Опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства в рамките на единния пазар
Отбранителна индустрия: промишлени, иновационни и социални аспекти
Преразглеждане на насоките за въздухоплаването и летищата
Преструктуриране и предвиждане на промените
Програма „Правосъдие“
Програма „Европа за гражданите“
Промени в банковия сектор в Европа вследствие на новите финансови разпоредби
Рeциклиране на кораби
Ролята на жените в селското стопанство и селските райони
Стабилизационни облигации
Високопроизводителни изчислителни технологии: мястото на Европа