Избрани становища от 485-а пленарна сесия на ЕИСК

Доклад относно политиката в областта на конкуренцията 2011 г.
Европейска година на психичното здраве
Европейско партньорство за иновации в сферата на водите
Индустрия на персоналните услуги: тенденции и въздействие
Интегриране на енергията от възобновяеми източници на енергийния пазар
Качеството на железопътните услуги в ЕС
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания
Макрорегионална стратегия в региона на Средиземно море
Морското пиратство: по-категоричен отговор от страна на ЕС
Окончателен доклад относно стрес тестовете на атомните електроцентрали (съобщение)
Премахване на трафика на хора
Проблеми при определянето на социалното жилищно настаняване
„Рио + 20“: равносметка и перспективи“
Социално селско стопанство
Свързване на „енергийните острови“ в ЕС
Възстановяване и оздравяване на кредитни институции