Избрани становища от 480-а пленарна сесия на ЕИСК

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)
Регламент относно европейското териториално сътрудничество
Протокол от 480-ата пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет, проведена в Брюксел на 25 и 26 април 2012 г.
Програма ,,Права и гражданство
Признаване на професионални квалификации и административно сътрудничество
Повторна употреба на информацията в обществения сектор
ОСП в периода до 2020 г.
Общи разпоредби за структурните фондове
Обществени поръчки и договори за концесия
Образование на тема енергия
Ниво на шума от моторни превозни средства
Насърчаване на устойчивите методи на производство и потребление в ЕС
Кооперации и преструктуриране
Кохезионен фонд
Към политика на ЕС в областта на наказателното право
Издателската дейност в движение
Годишни счетоводни отчети и консолидирани счетоводни отчети - INT/613 - Одит – предприятия от обществен интерес
Глобалният подход към миграцията и мобилността
Европейски фондове за рисков капитал
Европейски фонд за регионално развитие
Европейска заповед за запор на банкови сметки
Европейска група за териториално сътрудничество – изменения
Директива относно пазарите на финансови инструментиИзбрани становища от 479-а пленарна сесия на ЕИСК

Злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара
Специфични проблеми на островите
Система на собствени ресурси на ЕС
Сериозни трансгранични заплахи за здравето
Счетоводни директиви – преразглеждане
Ролята на гражданското общество в отношенията ЕС-Косово
Реформа на общата политика в областта на рибарството
Програма „Творческа Европа“
Програма за конкурентоспособност
Програма „Потребители“ 2014-2020 г.
Политиките на ЕС и доброволчеството
Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа
Пакет за стоките
Пакет за летищата
Отвъд БВП/ Допълнителни показатели
Онлайн решаване на потребителски спорове
Общо европейско право за продажбите
Мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове
Модернизиране на висшето образование
Млади хора с увреждания
Интеграция на граждани на трети страни
Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 2020 г.)“
EIT – стратегическа програма
Европейска година на гражданите (2013 г.)
Еразъм за всички
Двойно данъчно облагане на единния пазар
Данък върху финансовите сделки
Бъдещето на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
Агенции за кредитен рейтинг

Избрани становища от 478-а пленарна сесия на ЕИСК

Здраве за растеж
Йонизиращо лъчение – норми на безопасност
Възобновяване на икономическия растеж
Указания за трансевропейска енергийна инфраструктура
Свидетелства за управление на превозни средства, които включват функционалните възможности на карта на водач
Социални последици от новото законодателство за икономическо управление
Социалната икономика в Латинска Америка
Селско стопанство и занаятчийство
Ролята на гражданското общество в регулирането на финансовите пазари
Рио + 20
Регистрация на превозвачи на радиоактивни материали
Програма за социална промяна и социални иновации
Програма за периода 2014-2020 г. (FISCUS)
Пазари на финансови инструменти
Отношения между ЕС и Чили
Насоки за заетостта
Насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи
Насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа
Механизъм за свързване на Европа
Към гражданска и хуманистична перспектива на политиката за вътрешния пазар
Към единен цифров пазар
Инициатива „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ за инфраструктурни проекти
Информация за широката общественост относно лекарствени продукти – Регламент
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Годишен обзор на растежа за 2012 г.“
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014–2020 г.)
Директива за прозрачността – преразглеждане
Данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения
Безопасност на дейностите по търсене на нефт и газ в морски райони