Избрани становища от 465-а пленарна сесия на ЕИСК

Помощ / алкохолен монопол
Дунавска стратегия
Финансова помощ от Общността за проекти в областта на енергетиката
Флота за улов на тропически тон
Главни базови технологии
Икономическо възстановяване: текущо състояние и конкретни инициативи
Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване на храните (преработен текст)
Новата енергийна политика на ЕС
Опазване на горите и информация за горите в ЕС: изменение на климата
Опростяване на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания
Отговорът на ЕС предвид променящите се световни икономически сили
По-добро регулиране
По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа
След кризата: нова финансова система във вътрешния пазар
Стратегически насоки за безопасност на движението по пътищата до 2020 г.
Структури за финансиране на МСП в контекста на настоящата финансова ситуация
Световна среща на върха за устойчивото развитие през 2012 г.
Творчество и предприемачество: механизми за излизане от кризата
Взаимното свързване на търговските регистри


Избрани становища от 464-а пленарна сесия на ЕИСК

Бедността сред децата и благосъстоянието на децата
Добавена стойност на обща европейска система за убежище
Договорът от Лисабон и функционирането на единния пазар
Доклад за политиката на конкуренция за 2008 г.
Ефикасни партньорства в политиката на сближаване
„Емисии/лекотоварни превозни средства“
Енергийната бедност – последици от либерализацията и икономическата криза
Европейски технологични, индустриални и научни паркове
Frontex
ГМОСС – космически компонент
Въздействието на индустриалните промени върху заетостта (проучвателно становище)
Информация за потребителите
Иновации в островния туризъм
Интегриране на морското наблюдение
Изграждане на устойчива икономика чрез промяна на модела ни на потребление
Към по-широко навлизане на електрически превозни средства
МСП и енергийната политика на ЕС
Насърчаване на устойчиви зелени работни места с оглед на пакета от мерки на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата
Наследяване и създаване на европейско удостоверение за наследство
Отвореният метод на координация и социалната клауза в контекста на стратегията „Европа 2020“
Печатарска промишленост, офсетов ролен и гравюрен печат
Подсектор на текстилните услуги в Европа
„Последиците от застаряването на населението върху системата на здравеопазването и социалната система“
Прилагане на общата политика по рибарство
Развитие на социалните плащания
Развод и законна раздяла
Социалното измерение на вътрешния пазар

Избрани становища от 462-а пленарна сесия на ЕИСК


Статут на европейска фондация
Солидарност в здравеопазването: намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС
Информиране за качеството на селскостопанските продукти
Ролята на гражданското общество в отношенията ЕС-Черна гора
Реформа на общата политика в областта на рибарството (Зелена книга)
Прилагане на законодателството на Общността за защита на потребителите
Права върху интелектуалната собственост
Образование за приобщаване: инструмент за борба с бедността и социалната изолация
Нови тенденции в самостоятелната заетост: конкретният случай на икономически зависимата самостоятелна заетост
Минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на международна закрила в държавите-членки (преработена)
Лица, управляващи фондове за алтернативни инвестиции
Европейският корабостроителен сектор – справяне с настоящата криза
Достъп до кредитиране – злоупотреби