Избрани становища от 461-а пленарна сесия на ЕИСК


За ново управление на международните организации
Транспортната политика в Западните Балкани
Реформата на ОСП през 2013 г. (становище по собствена инициатива)
Пътна карта за равенство между жените и мъжете за периода 2006-2010 г. и стратегия за проследяване
ПРОТОКОЛ от 461-ата пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет, проведена в Брюксел на 17 и 18 март 2010 г.
Прилагането на Договора от Лисабон: демокрация на участието и европейската гражданска инициатива (член 11)
Политика в областта на иновациите
Организациите на гражданското общество и председателствата на Съвета на ЕС
Нови тенденции в самостоятелната заетост: конкретният случай на икономически зависимата самостоятелна заетост
Използване в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове
Интеграция на работниците имигранти
Хора с увреждания: заетост и достъпност
Европейската транспортна политика/Лисабонската стратегия и стратегията за устойчиво развитие

Избрани становища от 457-а Пленарна сесия на ЕИСК

Въздействие на инвестиционните фондове върху индустриалните промени
Енергетика и изменение на климата - Лисабонска стратегия
Външното измерение на обновената Лисабонска стратегия
Опростяване на финансовото управление / Кохезионен фонд
Лисабонската стратегия след 2010 г.
Колективна защита на потребителите
Научноизследователска програма за селското стопанство
Перспективи на стратегията за устойчиво развитие
Основни права в европейското законодателство в областта на имиграцията
Социалното приобщаване
Нови умения за нови работни места
Сътрудничество между университетите и предприятията
Пространство на свобода, сигурност и правосъдие (Стокхолм)
Европейско пространство за морски транспорт / Формалности за даване на сведения за кораби
Услугите от общ икономически интерес: как да се разпределят правомощията между ЕС и държавите-членки?
Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници