Издръжка на живота през юни 2012

 • IMG_0649

Издръжката на живот на 1 лице от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. юни достигна 547.12 лв. или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2 188 лв., за да се храни и да поддържа разходите си за дома, да се облича, образова и почива спрямо средните български стандарти.

Темпове на нарастване на издръжката на живот през м. юни (в %)

При база:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Март същата год.

-0.4

0

-3.0

0.7

-0.8

0.7

-0.4

0.8

1.8

0.4

1.1

0.0

-0.1

Юни предх. год.

6.8

8.5

8.3

5.9

7.3

5.1

9.7

6.8

16.8

5.3

2.8

6.8

3.6

Данните свидетелстват за относително задържане на ценовите равнища, като спрямо предходното тримесечие се наблюдава слабо намаление от 0.1% , а на годишна база ръст от 3.6%. Основната причина за това намаление е сезонният спад в цените на някои хранителни стоки и особено на пресните зеленчуци.

Това са основните параметри на предценовия шок, чиито ефекти очевидно ще се проявят в пълна сила от следващото тримесечие в резултат на увеличение на цените на електроенергия, водата, природния газ и в определени случаи на топлоенергията, от началото на месец юли т.г. Допълнителната калкулация на вече настъпили ценови изменения след периода на наблюдение или очаквани такива в близките няколко месеца ни дава основание да считаме, че на базата на първичния ефект и на косвеното влияние върху значителна част от хранителните и нехранителните стоки, издръжката на живот в края на годината ще достигне около 556 лв., или нарастване с около 20 лв. на член от 4-членно домакинство. Очертаващата се динамика от нарастването на монополните цени, потвърждават очакванията, че средногодишната инфлация ще има стойност не по-малка от 3.6 на сто (като само комулативният ефект от новите цени на електроенергията върху всички стоки и услуги ще е около 1.7%).

Подобни ценови ескалации са силно обезпокоителни за българските домакинства и трудно могат да бъдат понесени, на фона на задържане на доходите и намалена покупателна способност, на високи нива на безработица и тревожност от фалити на фирми и загуба на работни места.

През второто тримесечие на 2012 г. хранителните стоки средно са поевтинели с 1.1%, а на годишна база са поскъпнали с 2.3%. Ценовите изменения са разнопосочни за отделните стокови групи:

 • Най-ярко изразен е сезонният спад в групата „Зеленчуци и зеленчукови консерви” (с 12.8%), като предлагането на пресни зеленчуци е със 17.1% по-ниско. В диапазон 20-40% е регистрирано сезонно намаление на цените при тиквички (с 40.9%), зелен фасул (с 27.3%), краставици (с 19.8%) и домати (с 18.9%). В резултат на неблагоприятните климатични условия от началото на годината, при някои от масовите за сезона зеленчуци се запазват по-високи ценови нива спрямо същия период на предходната година (напр. краставици с 36.4%, зелен градински фасул с 20%).
 • След отчетения през първото тримесечие рекордно висок скок при цените на яйцата, през наблюдавания период се стабилизират и отбелязват спад от 25%. В годишен план, обаче, се запазват високите ценови нива, като спрямо аналогичния месец на предходната година е регистриран ръст от 22.7%.
 • В групата „Захар, мед, шоколадови и захарни изделия” поевтиняването е средно с 1.5%, но то почти изцяло се дължи на спада в цената на захарта с близо 2.8%, като в годишен аспект намалението е със 7.2%.
 • Разнопосочни са измененията в групата „Мляко и млечни продукти”. При средно намаление в групата с 0.1%, цените при различните видове кисели млека се запазват, докато краве сирене поевтинява с 0.6%, а кашкавала с 1.3%.
 • В групата „Хляб и хлебни изделия” – средно е регистрирано увеличение с 0.3%. Хлябът и тестените изделия се задържат на същите ценови нива, докато при зърнените храни се наблюдава спад на цените средно с 1%, като по чувствително е намалението при ориза с 0.7%, а при брашно пшенично с 1.4%.
 • В групата „Животински и растителни масла” е регистриран ръст на цените с 2.6%. След трайното задържане на цената на слънчогледовото олио през последния месец се наблюдава плавна тенденция към повишение. Спрямо същия период на миналата година темпът на нарастване е с 4%.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано повишение на цените с 1.0% за второто тримесечие, но на годишна база е налице увеличение с 4.8%. По-характерни ценови динамики са регистрирани в следните групи и позиции:

 • Трайно е покачването на разходите, свързани с отопление и осветление на жилищата. За едногодишен период групата „Осветление, отопление и енергия” е нараснала с 10.9%, а спрямо предходното тримесечие с 3.8%. Това поскъпване се дължи основно на покачване на цените през второто тримесечие на топлоенергията със 7.8%, услуги за водоснабдяване и канализация с 1.5%.
 • В групата „Облекло и обувки” се наблюдава постъпателното повишение на цените, след като през предходното тримесечие тази група поддържаше стабилни ценови равнища. Общо за едногодишния период поскъпването в групата е с 5.1%, а само за второто тримесечие е с 2.8%.
 • Повишение на цените се забелязва и в групата „Лична хигиена и здравеопазване”, където средното поскъпване е с 0.8%, но основно то се формира от ръста в здравеопазването с 1.3%. Това се дължи в голяма степен на нормативното обвързване с МРЗ на някои здравни услуги, в резултат на което е регистрирано увеличение при болничните услуги с 4.5%, а на лекарските услуги с 0.9 %. Въпреки решението на Правителството да „отвърже” потребителската такса от МРЗ, установена за страната, към днешна дата промяна в Закона за здравното осигуряване, където потребителската такса за посещение при лекар се изчислява като 1% от МРЗ, все още няма.
 • Като цяло в групата „Транспорт и съобщения” се отчита намаление с 1.3%. По-характерни ценови изменения се наблюдава в групата „Транспорт”. Намаление е регистрирано на цените на бензините и дизеловото гориво с 5,8%, но на годишна база отчитат ръст от 2.8%. Въпреки намалението на горивата, през тримесечието поскъпват транспортните услуги с 1.9%, а междуселищният транспорт с 2.3%.

Границата на бедност,, базирана на потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна 205,05 лв. на 1 лице, което показва намаление с 0.4% спрямо март т.г. и увеличение с 3.3% спрямо юни 2010 г. Групата на хранителните стоки от типа на потребителска кошница на ограниченото потребление, (в която не са включени цигари, алкохол, обществено хранене), бележи намаление от 2.7% спрямо предходното тримесечие, докато на годишна база темпът на нарастване на хранителни стоки е с 1.6%. По-висок ръст на годишна база се наблюдава при групите на нехранителните стоки и услуги средно с 4.3%. Чувствително нарастване се наблюдава в групата „Жилищни наеми и разходи за поддържане на жилището” с 5.4%, като това основно се дължи на повишението на топлоенергията. Тази тенденция ще продължи и през следващите месеци, като следствие от повишението на цените на природния газ, електро- и топлоенергията. Това влияние ще се отрази както при хранителните, така и при нехранителните стоки и услуги и определено ще рефлектира върху преобладаващата част от българските домакинства, имайки предвид високия относителен дял на разходите в домакинските бюджети за отопление, осветление, транспорт и др. подобни.

Сравнителният анализ между необходимите средства за издръжката на живот и данните за разпределението на домакинствата по подоходни групи на общ доход (НСИ) за първото тримесечие 2012 г. показват следните тенденции:

 • под границата на бедност остават около 26.6% от домакинствата в страната (с общ доход на 1 лице до 205 лв.). Въпреки задържането на размера на издръжката на бедните домакинства, се наблюдава разширяване на обхвата с около 3% спрямо предходното тримесечие;
 • с общ доход на 1 лице от домакинството до 290 лв. са около 58.5% от домакинствата в страната;
 • домакинствата с общ доход на 1 лице над издръжката на живот са около 11.3% (намаление с 1.5% спрямо предходното тримесечие).

Средната заплата за страната през І-вото тримесечие на 2012 г. е 731 лв. Темпът на номиналния ръст е с 8.8%, а реалният с 6.6% на годишна база (ИПЦ = 102.0, I трим. 2012 г. спрямо същия период на 2011г.). Продължава тенденция на намаление на заетостта. Средносписъчният брой на наетите лица през І-вото тримесечие на 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. отчита намаление с 2.1%, което означава около 45 хил. работници и служители.

През І-вото тримесечие на 2012 г. промишленото производство бележи намаление с 1.3% в сравнение със същия период на 2011 г. при намаляващ брой на наетите с 8.5%. В 1/3 от икономическите сектори е налице темп на нарастване на промишленото производство. Продължава, обаче, тенденцията в някои икономически сектори темпът на нарастване на работната заплата и броя на наетите значително да изостава от темпа на нарастване на производството. По-характерни са тези показатели при следните икономически сектори от промишленост:

 • Добив на метални руди: ръст на промишлено производство със 17%, ръст на наетите с 6.4%, реален ръст на РЗ с 2.9%;
 • Производство на тютюневи изделия: ръст на промишлено производство с 28.3%, спад на наетите с 1.9%, реален ръст на РЗ с 2.7%;
 • Производство на лекарствени вещества и продукти: ръст на промишлено производство с 11.2%, ръст на наетите с 4.8%, реален ръст на РЗ с 2.9%;
 • Производство на превозни средства без автомобили: ръст на промишлено производство със 17.4%, броят на наети нараства с 4.8%, РЗ намалява с 0.1%.

Тези данни са повод за оптимизъм за възстановяване на промишленото производство и възможност за договаряне на увеличение на работните заплати в реалния сектор.

Продължава тенденцията на силна диференциация между средните работни заплати в икономическите дейности. Съотношението между най-ниската (329 лв.) и най-висока работна заплата е повече от 6 пъти. Със СРЗ 75% под средната за страната работят 467 хил. лица или около 22.2% от всички наети лица. При дейностите с най-ниска РЗ в стойностно изражение, се отчита слаб реален ръст на нарастване, а в някои случаи дори и спад. Тези дейности като % от СРЗ за страната (Средна работна заплата за страната = 100) и реални изменения, са както следва:

 • Дейности по обслужване на сгради и озеленяване (329 лв.; или представлява 45% от СРЗ за страната), като на годишна база се отчита реален ръст на РЗ с 5.1%;
 • Обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработена кожа без косъм (349 лв.; 47.7% от СРЗ за страната), като реалният спад на РЗ е с 0.3%;
 • Производство на мебели (384 лв.; представлява 52.5% от СРЗ за страната), реален спад на РЗ с 0.1%;
 • Социална работа без настаняване (407 лв.; представлява 55.7% от СРЗ за страната), РЗ се задържа на същите нива;

Сравнителният анализ на европейско равнище показва, че равнището на инфлация в България през месец юни при годишна база (1.6%) е под средното ниво за страните членки на ЕС-27 (2.6%) и под средното ниво на евро-зоната (2.4%). Страните с най-висока инфлация са Унгария с 5.6%, Малта с 4.4%, Полша с 4.2%. С най-ниска инфлация са Швеция с 0.9%, Гърция с 1.0%, България с 1.6%.

Равнище на инфлация (юни 2012 г. при годишна база), измерено чрез ХИПЦ (%)

Страна

Инфлация

Евро-зона

2,4

Финландия

2,9

Словения

2,4

Гърция

1,0

Кипър

2,9

Швеция

0,9

Словакия

3,7

Полша

4,2

Унгария

5,6

Чехия

3,8

Румъния

2,2

Естония

4,4

Литва

2,6

Латвия

2,1

Португалия

2,7

Германия

2,0

Малта

4,4

Франция

2,3

България

1,6

ЕС-27

2,6

Източник: ЕВРОСТАТ

Основен проинфлационен фактор за равнището на ХИПЦ в евро-зоната е алкохол и тютюн с 4.9%, жилища вода, електроенергия, газ и горива с 3.7%, транспорта с ръст от 3.1% на годишна база. В България значим фактор, влияещ върху равнището на инфлацията е здравеопазването с ръст от 9.0%, докато за страните членки от евро-зоната е едва 2%, образование с ръст от 6.1%, а в евро-зоната с 0.7%, жилища, вода, електроенергия, газ и горива с ръст 4.4%, съответно в евро-зоната е с 3.7%.

По данни на Евростат общо ценовото равнище през 2011 г. в България е с 49% по-ниско от средното равнище за ЕС-27, измерени по програма „Паритети на покупателната способност” (ППС). Задълбоченият анализ по групи стоки показва, че средното ценово ниво на храната е с 33% по-ниско от средното за ЕС-27. Ценовите нива на електроенергия, газ и други горива са с 44% по-ниски от средното им европейско равнище през 2011 г. С по-етапното увеличение на цените през 2012 г. на природния газ, както и на топло и електроенергията се очертава един сравнително бърз процес на адаптация на цените в България към средните европейски равнища. Тези тенденция е в остро противоречие с действащата политика на задържане равнището на реалните доходи, а това означава ново обедняване, при това за все по-голяма част от българските домакинства.

Сравнителни ценови равнища, индекси 2011 г. (ЕС-27 = 100.0)

 

ОБЩО

Хранителни и безалкохолни напитки

Облекло

Електроенергия, газ и др. горива

Електроуреди

ЕС-27

100

100

100

100

100

Белгия

112

115

113

108

104

Дания

142

136

119

152

116

Словения

84

97

93

96

104

Малта

78

94

85

89

125

Естония

79

86

101

71

100

Унгария

64

83

85

83

101

Полша

60

69

89

69

89

Чехия

77

80

96

104

98

Словакия

72

83

100

97

102

Латвия

74

88

97

75

93

Литва

66

76

93

82

95

Румъния

60

68

93

54

105

България

51

67

75

56

92

Източник: ЕВРОСТАТ

По равнище на разходите за труд европейската класация ни отрежда на последно място. През 2011 г. по данни на Евростат, средният разход за 1 ч. труд в България (3.5 евро) е 6.6 пъти по-нисък от средното равнище на ЕС-27, 2 пъти от Полша, 1.7 пъти от Латвия, 11 пъти от Дания. Този факт за пореден път поставя остро въпроса за бързата конвергенция на ценовите нива към средно европейските и трайно задържане на разходите за труд на последно място.

В този смисъл е необходимо незабавно прилагане на адекватни мерки, насочени в подкрепа на доходите на домакинствата, като се обсъдят варианти за 10-процентно увеличение от 1 януари 2013 г. на заплатите в бюджетния сектор и пенсиите, както и на размера на минималната работна заплата на 330 лв.

Източник: ЕВРОСТАТ

Презентация за издръжката на живота през юни 2012 г.