Издръжка на живота

Издръжка на живота през декември 2011

В края  на 2011 г. издръжката на живот нарасна с 1.0% спрямо месец септември 2011г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е с 4.9%. В стойностно изражение издръжката на живот достигна 536,53 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2146 лв., за да покрива средните за българския стандарт разходи и да се храни съобразно калорийните норми. На годишна база абсолютната стойност на издръжката на живот нарасна с над 25 лв., а средно за 4-ри членно домакинство с около 101 лв.

Издръжка на живота през септември 2011

Издръжката на живот на 1 лице от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. септември достигна 531,04 лв. Това означава, че за да се издържа спрямо нормалните български стандарти на едно средностатистическо 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) месечно са необходими 2 124 лв.

Издръжка на живота през юни 2011

Издръжката на живот на 1 чл. от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. юни достигна 528,14 лв. или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2 113 лв., за да се храни съобразно нормите за калорийно съдържание на храната и да поддържа разходите си за дома, да се облича, образова и почива спрямо нормалните български стандарти.

Издръжка на живота през март 2011

След регистрирания ръст в края на миналата година от 6,4%, издръжката на живота продължава своя постъпателен ход нагоре. С нови 3,3% нараснаха необходимите средства за нормално съществуване в страната през първото тримесечие на 2011 г. В стойностно изражение сумата достигна до 528,14 лв., което означава, че наблюдаваното 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) трябва да притежава 2 112 лв., за да си плаща сметките, да се храни, облича и почива спрямо нормалните български стандарти. Темпът на нарастване на издръжката на живот е с 8,0% спрямо същия период на миналата година, а в стойностно изражение за едногодишен период увеличението е с 156 лв. за 4-членно домакинство.

Издръжка на живота през декември 2010

В края на 2010 г. стойността на издръжката на живот достигна 511,25 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2045 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно калорийните норми. Темпът на нарастване на издръжката на живот е с 1,8% спрямо месец септември 2010 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е със 6,4%.