Пазар на труда и работни места

Пазар на труда и работни места

КНСБ ти помага да намериш работа на пазара на труда, като:

  • Внася предложения за промени в законодателството, така че то да стимулира включващ пазар на труда
  • Разяснява правата ти на пазара на труда в България и в Европейския съюз
  • Информира за необходимите компетентности и умения за избраната от теб професия
  • Предоставя възможности за квалификация и преквалификация чрез обучения за професионални и ключови компетентности
  • Информира за свободни работни места в краткосрочен и дългосрочен план в България и в Европейския съюз, включително по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Национален план за действие по заетостта и различните регионални и браншови програми
  • Консултира за възможностите да стартираш собствен бизнес или да намериш други начини за самореализация чрез проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
  • Предлага консултации, за да участваш в проектите на КНСБ, свързани с пазара на труда
  • Предоставя онлайн консултации с експерти през Е-синдиката на КНСБ, за да знаеш и да разбираш по-добре правата си на пазара на труда