Адвокатска защита

Адвокатска защита

Можеш да ползваш конпетентна подкрепа и процесуално представителство от доверен адвокат, чрез създадения от КНСБ Фонд за подпомагане при съдебни спорове

  • ако си член на КНСБ и
  • ако си незаконно уволнен или работодателят ти е наложил несправедливо, според теб, дисциплинарно наказание.

Фондът е създаден, за да подпомага синдикалните членове тогава, когато те са най-уязвими финансово. По обявените на сайта Правила за работа на Фонда се преценява дали изходът от делото ще бъде в твоя полза и се предоставят средства за адвокат, за да защитиш своето право пред съда.

След като съдът вземе решение, е необходимо да върнеш предоставената от Фонда сума в 2-годишен срок. Трябва да знаеш, че ако съдът вземе решение в твоя полза, ответникът ще е задължен да плати разноските по делото.

>> Услугите на Фонда можеш да ползваш и чрез своя е-синдикат

Какво е нужно да знаеш, за да ползваш средства за адвокатска защита?

Можеш да получиш адвокатска защита, ако поне една година си бил член на КНСБ и към момента на поискването на помощ си платил своя членски внос.

>> Повече за това как да станеш член на КНСБ

В кои случаи можеш да ползваш средства за адвокатска защита?

1) Ако смяташ, че уволнението е незаконно и трябва да бъде отменено и да бъдеш възстановен на заеманата досега длъжност;
2) Ако ти е наложено дисциплинарно наказание;
3) Ако смяташ, че си подложен на дискриминация на работното място;
4) Ако си държавен служител и смяташ, че са прекратили неправомерно служебното ти правоотношение;
5/ Ако имаш вземания за обезщетения – за неползван отпуск, при придобито право на пенсия.

Как да заявиш, че искаш да ползваш средства за съдебно подпомагане?

1. Свържи се с доверен на синдиката адвокат, който ще ти окаже съдействие при попълване на необходимите документи и ще ти каже какви копия на документи трябва да бъдат предоставени за водене на дело;
2. Ти или твоят доверен адвокат е необходимо да предостави окомплектованите документи в Регионалния съвет на КНСБ, който ще ги придвижи до Централното бюро за правна защита;
3. Необходимо е да изчакаш решение от Централното бюро за правна защита, с което ще ти бъдат предоставени средства за адвокатска защита.

Може ли Фондът да ти откаже съдействие?

Отказ може да бъде направен, когато на базата на документите, приложени към заявлението, правните мнения и общата оценка по случая, се прецени, че евентуален иск срещу съответния ответник, би бил неоснователен или трудно доказуем и няма да бъде съпроводен с уважително решение на съда.

>> За повече и изчерпателна информация виж Правила на финансов механизъм за подпомагане на работници и служители – членове на КНСБ за процесуалното им представителство пред съд