КНСБ

  • За нас
  • Мисия на кнсб
  • 30  години КНСБ
  • ИСТОРИЯ НА синдикално движение

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

КНСБ е доброволно обединение на самостоятелни, независими и равнопоставени федерации, отраслови, браншови синдикати и съюзи, които приемат програмните документи, устава и символиката й.  Конфедерацията е най-голямата неправителствена организация в България, в която членуват повече от 280 000 синдикални членове. КНСБ е продължител на 140 годишна история на синдикалното движение в България и продължава да изпълнява с достойнство своята мисия и днес.


КНСБ има две структури – хоризонтална и вертикална. В хоризонталната структура са разположени нейните съставни 35 федерации, синдикати и съюзи и редица асоциирани членове.  Вертикалната включва териториалните структури – Регионални и Общински съвети в цялата страна, чиято дейност се координира от централата на КНСБ. Те имат значителна роля в развитието на местния социален диалог и в подпомагането дейността на над 5000 синдикални организации в страната. 


С годините Конфедерацията изгради своя „мека периферия” състояща се от неправителствени организации, които заедно с помощните звена подпомагат реализацията на синдикалните политики. Такива са Колеж за работническо обучение, Център за професионално обучение , Благотворителен фонд „Проф д-р Желязко Христов”, Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ, "Младежки форум 21 век" , Обществен женски парламент”, „Форум Работеща България”, „Лейбър Райтс Уотч” и др. По инициатива на КНСБ бяха възстановени традициите на работническия спорт у нас.


Като всяка демократична организация, КНСБ има своите колективни органи на управление. Висшият ръководен орган е Конгреса, който се състои от делегати избрани в синдикалните структури. Той се свиква веднъж на 5 години и има изключителни правомощия да:
1. Избира Ръководство на КНСБ и ръководство на Централната контролна комисия
2. Приема Програма на КНСБ за мандата ( тук приложения файл Програма)
3. Приема, допълва и променя устава на КНСБ


Между конгресите дейността на КНСБ се направлява от висшия ръководен орган - Координационен съвет. Към него са изградени постоянно действащи помощни органи. Оперативното ръководство на КНСБ между конгресите се осъществява от Изпълнителен комитет, който има за задача да организира изпълнението на конгресните решения и на Координационния съвет.


За по-добра координация на синдикалните политики и структури е създадена Централа на КНСБ. В нея отделните дейности са разпределени между различни направления. Общото ръководство на централата се осъществява от Кабинет на Президента. Особено важно място при разработването на синдикални политики заемат изследователските и научни разработки на Института за социални и синдикални изследвания . Едно от най-значимите изследвания на ИССИ е "Издръжка на живота". В последните години все по-голям интерес предизвиква друго постоянно изследване  - "Дигитализация на труда".  Част от наличните разработки на института са достъпни в нашата електронна библиотека.
Освен сайт КНСБ има собствено електронно списание „Синди Труд” https://knsb-bg.org/index.php/sindi-trud/ , съдържащо важните новини за работещите хора, аналитични материали, интервюта, галерии и др. То представлява единственото списание в България, което има подобно специфично съдържание и аудитория.


В унисон с развитието на съвременните технологии КНСБ изгради своя интернет платформа „Електронен синдикат” , която осигурява на синдикалните членове непрекъснат достъп до  информация, знания и помощ. За подкрепа на работници и служители, които не членуват в КНСБ създадохме дигитална Приемна.


През последните години стана традиция КНСБ да провежда свои тематични кампании, чрез които фокусира общественото внимание върху важни процеси и проблеми в развитието на индустриалните отношения. С тях повишаваме нетърпимостта към нарушенията на работническите права, стимулираме подаването на сигнали за нарушения и предоставяме възможност на трудовите хора да изразят своите мнения или позиции.  


С наличната структура КНСБ представлява и защитава правата и интересите на българските работници и служители. Основното ни средство за постигане на тази цел са социалният диалог и колективното трудово договаряне. КНСБ е незаобиколим фактор при изработването на трудовите и социални закони в България.   А когато силата на аргументите не е достатъчна без колебание използваме аргументите на силата.
Особено активна е политиката ни в областта на социалната защита. За КНСБ животът на човека представлява  изключителна ценност и по тази причина синдикатът е влага много усилия за подобряване безопасните и здравословни условия на труд. Всички успехи в изброените области са възможни поради факта, че нашите синдикални лидери и експерти притежават знания, умения и компетенции  изградени от системата за обучение на КНСБ и дългогодишния си синдикален опит.


КНСБ развива интензивна международна дейност. От 1995 г. КНСБ е приета за член на Европейската конфедерация на профсъюзите, която е институционален партньор на Европейската комисия. Представителите на КНСБ участват активно в работата на Европейския икономически и социален съвет. Забележимо е присъствието ни и в Международната организация на труда.


Изминалите 30 години са период на значимо присъствие на КНСБ в обществено-политическото пространство в България, както и сред европейската и международна синдикална общност. Със своите действия и позиции КНСБ се превърна в двигател на конституирането на новата система на индустриални отношения и социално партньорство и има неоспорим принос за развитието на индустриалната демокрация в България.