КНСБ

  • Мисия на кнсб

  • КНСБ ДНЕС

  • КНСБ УТРЕ

  • 30  години КНСБ

  • ИСТОРИЯ НА синдикално движение

Мисията на КНСБ 

От древни времена, при всички видове цивилизации, неотменно една човешка черта се е отразявала върху развитието на обществата – потребността от сдружаване за защита на права и интереси.
По време на Втората индустриална революция се появява формата на синдикалното сдружаване, което оставя своето значимо отражение върху развитието на индустриалните отношения в съвременния свят.
Независимо от националните различия има ценностни опори, върху които е изградено синдикалното движение, достойна част,  от което е и КНСБ.

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

КНСБ е доброволно обединение на самостоятелни, независими и равнопоставени федерации, отраслови, браншови синдикати и съюзи, които приемат програмните документи, устава и символиката й.  Тя е най-голямата неправителствена организация в България, в която членуват повече от 280 000 синдикални члена.  Тя е наследник на 140 годишна история (линк) и носи с достойнство своята мисия (линк) и днес.

Синдиката има две структури – хоризонтална и вертикална. В хоризонталната структура са разположени нейните съставни федерации, синдикати и съюзи. Вертикалната включва териториалните структури в цялата страна, които се управляват от централата на синдиката. С годините КНСБ изгради своя „мека периферия” състояща се от неправителствени организации, които заедно с помощните звена подпомагат реализацията на синдикалните политики. Такива са Колеж за работническо обучение, Център за професионално обучение ,  Благотворителен фонд „Проф д-р Желязко Христов” , „Младежки форум”, Обществен женски парламент”, „Арена Работеща България”, „Лейбър Райтс Уотч” и др.

Днес КНСБ обединява 35  федерации, синдикати и съюзи и редица асоциирани членове.  
Като всяка демократична организация, КНСБ има своите колективни органи на управление. Висшият ръководен орган е Конгресът, който се състои от делегати избрани в синдикалните структури. Той се свиква веднъж на 5 години и има изключителни правомощия да:
1. Избира Ръководство на КНСБ и ръководство на Централната контролна комисия
2. Приема Програма и Резолюции (нов линк)
3. Приема, допълва и променя устава на КНСБ

Между конгресите дейността на КНСБ се направлява от ръководен орган Координационен съвет. Към него са изградени постоянно действащи помощни органи. Оперативното ръководство на КНСБ между конгресите се осъществява от Изпълнителен комитет, чиято дейност се контролира от КС.

За по-добра координация на синдикалните политики и структури е създадена Централа на КНСБ. В нея отделните дейности са разпределени между направления и департаменти. Общото ръководство на централата се осъществява от Кабинет на Президента. Особено важно място при разработването на синдикални политики заемат изследователските и научни разработки на Института за социални и синдикални изследвания. Едно от най-важните изследвания на ИССИ е „Издръжка на живота”. Част от наличните разработки на института са публикувани в Библиотека.

Освен сайт КНСБ има собствено електронно списание „Синди Труд”, съдържащо важните аналитични материали и новини за работещите хора. То представлява единственото списание в България, което има такова специфично съдържание и аудитория.

В унисон с развитието на съвременните технологии КНСБ изгради и развива интернет платформа „Електронен синдикат”, който осигурява на синдикалните членове непрекъснат достъп до място за информация, знания и помощ.

В национален мащаб има изградена мрежа от регионални офиси и общински синдикални съвети. Навсякъде са изградени приемни, в които експертите на синдиката дават ежегодно хиляди консултации. В тази дейност те са подпомогнати от доверена на синдиката адвокатура. Регионалните съвети имат значителна роля в развитието на местния социален диалог и в подпомагането на над 5000 синдикални организации в страната.

С наличната структура КНСБ представлява и защитава правата и интересите на българските работници и служители, както по спазването на техните права, така и чрез предоставяне на индивидуални консултации. Най-съвременната  придобивка за синдикалните членове е новата виртуална приемна.

С тази структура и ресурси  КНСБ реализира значителен по обем дейности в защита правата и интересите на българските работници и служители.

През последните години стана традиция КНСБ да провежда свои тематични кампании, чрез които фокусира общественото внимание върху важни процеси и проблеми на съвременността.

За да бъде ефективен помощник на българските работници, КНСБ изгради своя Национална взаимоспомагателна каса. В последните години синдикатът активно развива програма за търговски отстъпки и услуги за синдикални членове.  

КНСБ развива интензивна международна дейност. От 1995 г. КНСБ е приета за член на Европейската конфедерация на профсъюзите, която е институционален партньор на Европейската комисия. Представителите на КНСБ участват активно в работата на Европейския икономически и социален съвет. Забележимо е присъствието ни и в Международната организация на труда.

Изминалите 30 години са период на значимо присъствие на КНСБ в обществено-политическото пространство в България, както и сред европейската и международна синдикална общност. Със своите действия КНСБ се превърна в двигател на конституирането на новата система на индустриални отношения и социално партньорство и има неоспорим и значителен принос в защитата на правата и интересите на българските работници.