Централа на КНСБ

КАБИНЕТ НА ПРЕЗИДЕНТА

Лидия Николова - Офис мениджър

ет.11, тел.: 02 4010 505

e-mail: cabinet@citub.net

Варшава Максимова - Парламентарен секретар на КНСБ

ет.11, ст.1, тел.: 02 4010 500

e-mail: vmaksimova@citub.net

Бистра Карадимова - Консултант „Международно сътрудничество“

ет.11, ст.1, тел.: 02 4010 503

e-mail: bkaradimova@citub.net

Валентин Никифоров - Консултант „Индустриална политика“

ет.10, ст.1, тел.: 02 4010 625

e-mail: vnikiforov@citub.net

Диана Найденова - Консултант „Политики на пазара на труда“

ет.10, ст.4, тел.: 02 4010 611

e-mail: dnaidenova@citub.net

Ина Атанасова - Консултант „Управление на европейски и международни проекти“

ет.14, ст.14, тел.: 02 4010 655

e-mail: iatanasova@citub.net

Вяра Иванова - Експерт „Връзки с обществеността“

ет.10, ст.6, тел.: 02 4010 494

e-mail: vkivanova@citub.net

Марияна Новакова - Старши експерт, „Управление на човешки ресурси“

ет.10, ст.11, тел.: 02 4010 524

e-mail: mnovakova@citub.net

Пенка Баранова - Юрисконсулт на КНСБ

ет.10, ст.13, тел.: 02 4010 596

e-mail: pbaranova@citub.net


НАПРАВЛЕНИЕ „ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО, АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

Светлана Стоянова - Русева - Главен счетоводител

ет.10, ст.8, тел.: 02 4010 488

e-mail: sstoyanova@citub.net

Елеонора Софрониева - Счетоводител

ет.10, ст.7, тел.: 02 4010 578

e-mail: account1@citub.net

Маргарита Атанасова - Счетоводител

ет.10, ст.9, тел.: 02 4010 474

e-mail: marga@citub.net

Янка Дурчова - Счетоводител

ет.9, ст.13, тел.: 02 4010 696

e-mail: ydurchova@citub.net

Юлия Стоянова - Касиер счетоводител

ет.10, ст.10, тел.: 02  4010 422

e-mail: dgeorgieva@citub.net

Симеон Димитров - Ръководител техническа база

тел.: 02 4010 403


Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ

Станислава Такева – Оперативен директор НВСК

ет.5, ст.12, тел.: 02  4010 595

e-mail: nvsk@knsb-bg.org; s.takeva@knsb-bg.org

Илияна Иванова - експерт НВСК 

ет.5, ст.12, тел.: 02  4010 677

e-mail: nvsk04@knsb-bg.org

Конгресен център „Глобус“

Зала ет.2, тел.: 02 4010 619

e-mail: maivanov@citub.net


НАПРАВЛЕНИЕ „ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ“

Юлия Симеонова - Национален секретар

ет.14, ст.11, тел.: 02 4010 472

e-mail: ysimeonova@citub.net

Константин Пашев - Главен експерт „Международно сътрудничество“

ет.14, ст.12, тел.: 02 4010 593

e-mail: kpashev@citub.net

Гергана Дойнова - Главен експерт „Международно сътрудничество“

ет.14, ст.13, тел.: 02 4010 439

e-mail: gdoynova@citub.net

Леонтина Израел - Старши експерт „Обучение и квалификация“

ет.15, ст.10, тел.: 02 4010 619

e-mail: lisrael@citub.net

Филип Андонов -  Експерт „Обучение и квалификация“

ет.15, ст.10, тел.: 02 4010 619

e-mail: fandonov@citub.net


НАПРАВЛЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, КООРДИНАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ. ЗАЩИТА НА СИНДИКАЛНИ ПРАВА И ТРУДОВИ КОНФЛИКТИ“

Пламен Нанков - Вицепрезидент 

ет.10, ст.14, тел.: 02 4010 405

e-mail: plnankov@citub.net

Отдел "Организационно развитие, координация и комуникация"

Даниела Алексиева - Стоянова - Национален секретар

ет.11, ст.4, тел.: 02 4010 690

e-mail: dalexieva@citub.net

Даниела Чекова - Главен експерт

ет.10, ст.3, тел.: 02 4010 464

e-mail: dchekova@citub.net

Иван Алексиев - Старши експерт

ет.10, ст.4, тел: 02 4010 409

e-mail: ivaleksiev@citub.net

Ивелина Радева - Експерт 

ет.10, ст.3, тел.: 02 4010 471

e-mail: iradeva@citub.net

Георги Златарев - Системен администратор

ет.7, ст.12, тел.: 02 4010 462

e-mail: g.zlatarev@m2d-sign.com

Отдел "Защита на синдикалните права и трудови конфликти"

Тодор Капитанов - Национален секретар

ет.10, ст.2, тел.: 02 4010 577

e-mail: tkapitanov@citub.net

Марина Ставрева - експерт - юрист

ет.10, ст.5, тел.: 02 4010 498

e-mail: mstavreva@citub.net


НАПРАВЛЕНИЕ „ПРАВНА ЗАКРИЛА НА ТРУДА И КТД“

Чавдар Христов - Вицепрезидент

ет.8, ст.14, тел.: 02 4010 575

e-mail: chhristov@citub.net

Отдел „Колективно трудово договаряне“

Николай Недев - Национален секретар

ет.9, ст.9, тел.: 02 4010 680

e-mail: nnedev@citub.net

Антон Генчев - Старши експерт - юрист 

ет.8, ст.3, тел.: 02 4010 670

e-mail: agenchev@citub.net

Отдел „Правна закрила на труда“

Величка Микова - Национален секретар

ет.8, ст.11, тел.: 02 4010 476

e-mail: vmikova@citub.net

Тодор Курукафов - Главен експерт - юрист 

ет.8, ст.12, тел.: 02 4010 459

e-mail: tomov@citub.net


НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНА ЗАЩИТА, БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“

д-р Иван Кокалов - Вицепрезидент  

ет.8, ст.6, тел.: 02 4010 445

e-mail: ikokalov@citub.net

Отдел "Социална защита"

Асия Гонева - Национален секретар

ет.8, ст.9, тел.: 02 4010 672

e-mail: agoneva@citub.net

Михаела Тодорова - Главен експерт - юрист 

ет.8, ст.4, тел.: 02 4010 601

e-mail: mtodorova@citub.net

Мая Грамовска - Експерт - юрист

ет.8, ст.10, тел: 02 4010 478

e-mail: mgramovska@citub.net


Отдел "Безопасност и здраве при работа. Екология"

Огнян Атанасов - Национален секретар

ет.8, ст.5, тел.: 02 4010 456

e-mail: oatanasov@citub.net


ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ И СИНДИКАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Любослав Костов - Директор 
ет.14, ст. 6, тел. 02 / 40-10-591
lkostov@citub.net

Виолета Иванова - Заместник-директор 
ет.14, ст. 5, тел. 02 / 40-10-631
vivanova@citub.net

Росица Антова - Научен секретар
ет.14, ст. 5, тел. 02 / 40-10-631
rantova@citub.net

Атанаска Тодорова – Главен експерт, пазар на труда , миграция и мобилност

ет. 14, ст. 2, тел. 02/40-10-688
atodorova@citub.net

Цветомила Събчева - Изследовател 
ет.14, ст. 8, тел. 02 / 40-10-668
tsabcheva@citub.net

Бойко Атанасов - Изследовател 
ет.14, ст. 4, тел. 02 / 40-10-528
batanasov@citub.net

Ивайло Динев - Изследовател 
ет.14, ст. 4, тел. 02 / 40-10-528
idinev @ citub.net

Вероника Азарова - Изследовател

ет.14, ст.3, тел.: 02 4010 688

e-mail: vazarova@citub.net

Екатерина Рибарова - Изследовател
ет.14, ст. 4, тел. 02 / 40-10-647
eribarova@citub.net

Любен Томев - Консултант

e-mail: ltomev@citub.net