Централа на КНСБ

Адрес: 1040 София, пл. „Македония“ № 1

КАБИНЕТ НА ПРЕЗИДЕНТА

Лидия Николова – Офис мениджър

ет.11, тел.: 02 4010 505

e-mail: cabinet@citub.net

Варшава Максимова – Парламентарен секретар на КНСБ

ет.11, ст.1, тел.: 02 4010 500

e-mail: vmaksimova@citub.net

Бистра Карадимова – Консултант „Международно сътрудничество“

ет.11, ст.1, тел.: 02 4010 503

e-mail: bkaradimova@citub.net

Валентин Никифоров – Консултант „Индустриална политика“

ет.10, ст.1, тел.: 02 4010 625

e-mail: vnikiforov@citub.net

Диана Найденова – Консултант „Политики на пазара на труда“

ет.10, ст.4, тел.: 02 4010 611

e-mail: dnaidenova@citub.net

Ина Атанасова – Консултант „Управление на европейски и международни проекти“

ет.14, ст.14, тел.: 02 4010 655

e-mail: iatanasova@citub.net

Вяра Иванова – Експерт „Връзки с обществеността“

ет.10, ст.6, тел.: 02 4010 494

e-mail: vkivanova@citub.net

Ния-Виктория Петрова – Младши експерт „Връзки с обществеността“

ет.10, ст.6, тел.: 02 4010 494

e-mail: nvpetrova@citub.net

Марияна Новакова – Старши експерт, „Управление на човешки ресурси“

ет.10, ст.11, тел.: 02 4010 524

e-mail: mnovakova@citub.net

Пенка Баранова – Юрисконсулт на КНСБ

ет.10, ст.13, тел.: 02 4010 596

e-mail: pbaranova@citub.net

НАПРАВЛЕНИЕ „ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО, АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

Светлана Стоянова – Русева – Главен счетоводител

ет.10, ст.8, тел.: 02 4010 488

e-mail: sstoyanova@citub.net

Елеонора Софрониева – Счетоводител

ет.10, ст.7, тел.: 02 4010 578

e-mail: account1@citub.net

Маргарита Атанасова – Счетоводител

ет.10, ст.9, тел.: 02 4010 474

e-mail: marga@citub.net

Янка Дурчова – Счетоводител

ет.9, ст.13, тел.: 02 4010 696

e-mail: ydurchova@citub.net

Димка Кабаиванова – Касиер счетоводител

ет.10, ст.10, тел.: 02  4010 422

dkabaivanova@citub.net

Техническа база – тел.: 02 4010 403

Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ

Станислава Такева – Оперативен директор НВСК

ет.5, ст.12, тел.: 02  4010 595

e-mail: nvsk@knsb-bg.org; s.takeva@knsb-bg.org

Илияна Иванова – експерт НВСК

ет.5, ст.12, тел.: 02  4010 677

e-mail: nvsk04@knsb-bg.org

Конгресен център „Глобус“

Зала ет.2, тел.: 02 4010 619

НАПРАВЛЕНИЕ „ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ“

Юлия Симеонова – Национален секретар

ет.14, ст.11, тел.: 02 4010 472

e-mail: ysimeonova@citub.net

Константин Пашев – Главен експерт „Международно сътрудничество“

ет.14, ст.12, тел.: 02 4010 593

e-mail: kpashev@citub.net

Гергана Дойнова – Главен експерт „Международно сътрудничество“

ет.14, ст.13, тел.: 02 4010 439

e-mail: gdoynova@citub.net

Леонтина Израел – Старши експерт „Обучение и квалификация“

ет.15, ст.10, тел.: 02 4010 619

e-mail: lisrael@citub.net

Филип Андонов –  Експерт „Обучение и квалификация“

ет.15, ст.10, тел.: 02 4010 619

e-mail: fandonov@citub.net

НАПРАВЛЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, КООРДИНАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ. ЗАЩИТА НА СИНДИКАЛНИ ПРАВА И ТРУДОВИ КОНФЛИКТИ“

Пламен Нанков – Вицепрезидент

ет.10, ст.14, тел.: 02 4010 405

e-mail: plnankov@citub.net

Отдел “Организационно развитие, координация и комуникация”

Даниела Алексиева – Стоянова – Национален секретар

ет.11, ст.4, тел.: 02 4010 690

e-mail: dalexieva@citub.net

Даниела Чекова – Главен експерт

ет.10, ст.3, тел.: 02 4010 464

e-mail: dchekova@citub.net

Иван Алексиев – Старши експерт

ет.10, ст.4, тел: 02 4010 409

e-mail: ivaleksiev@citub.net

Ивелина Радева – Експерт

ет.10, ст.3, тел.: 02 4010 471

e-mail: iradeva@citub.net

Георги Златарев – Системен администратор

ет.7, ст.12, тел.: 02 4010 462

e-mail: g.zlatarev@m2d-sign.com

Отдел “Защита на синдикалните права и трудови конфликти”

Тодор Капитанов – Национален секретар

ет.10, ст.2, тел.: 02 4010 577

e-mail: tkapitanov@citub.net

Марина Ставрева – експерт – юрист

ет.10, ст.5, тел.: 02 4010 498

e-mail: mstavreva@citub.net

НАПРАВЛЕНИЕ „ПРАВНА ЗАКРИЛА НА ТРУДА И КТД“

Чавдар Христов – Вицепрезидент

ет.8, ст.14, тел.: 02 4010 575

e-mail: chhristov@citub.net

Отдел „Колективно трудово договаряне“

Николай Недев – Национален секретар

ет.9, ст.9, тел.: 02 4010 680

e-mail: nnedev@citub.net

Антон Генчев – Старши експерт – юрист

ет.8, ст.3, тел.: 02 4010 670

e-mail: agenchev@citub.net

 

Отдел „Правна закрила на труда“

Величка Микова – Национален секретар

ет.8, ст.11, тел.: 02 4010 476

e-mail: vmikova@citub.net

Тодор Курукафов – Главен експерт – юрист

ет.8, ст.12, тел.: 02 4010 459

e-mail: tomov@citub.net

НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНА ЗАЩИТА, БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“

д-р Иван Кокалов – Вицепрезидент

ет.8, ст.6, тел.: 02 4010 445

e-mail: ikokalov@citub.net

Отдел “Социална защита”

Асия Гонева – Национален секретар

ет.8, ст.9, тел.: 02 4010 672

e-mail: agoneva@citub.net

Михаела Тодорова – Главен експерт – юрист

ет.8, ст.4, тел.: 02 4010 601

e-mail: mtodorova@citub.net

Мая Грамовска – Експерт – юрист

ет.8, ст.10, тел: 02 4010 478

e-mail: mgramovska@citub.net

Отдел “Безопасност и здраве при работа. Екология”

Огнян Атанасов – Национален секретар

ет.8, ст.5, тел.: 02 4010 456

e-mail: oatanasov@citub.net

Мариана Шокова – Експерт в отдел БЗР

ет.8, ст.5, тел.: 02 4010 446

e-mail: mshokova@citub.net

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ И СИНДИКАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Любослав Костов – Директор ет.14, ст. 6, тел. 02 / 40-10-591 lkostov@citub.net

Виолета Иванова – Заместник-директор ет.14, ст. 5, тел. 02 / 40-10-631 vivanova@citub.net

Росица Макелова – Научен секретарет.14, ст. 5, тел. 02 / 40-10-631 rantova@citub.net

Атанаска Тодорова – Главен експерт, пазар на труда , миграция и мобилност

ет. 14, ст. 2, тел. 02/40-10-688 atodorova@citub.net

Цветомила Иванова – Изследовател ет.14, ст. 8, тел. 02 / 40-10-668 tsabcheva@citub.net

Ивайло Динев – Изследовател ет.14, ст. 4, тел. 02 / 40-10-528 idinev@ citub.net

Вероника Азарова – Изследовател ет.14, ст.3, тел.: 02 4010 688 vazarova@citub.net

Алесандрия Ангелова – Изследовател ет. 14, ст. 4, тел. 02 / 40-10-528 aangelova@ citub.net

Екатерина Рибарова – Изследовател ет.14, ст. 4, тел. 02 / 40-10-647 eribarova@citub.net

Любен Томев – Консултант  ltomev@citub.net