Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ)

Институт за социални и синдикални изследвания (ИССИ)- изследователско звено на Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от 15 души научни сътрудници и изследователи. Той е създаден през 1990 г. и е наследник на Профсъюзната школа и на Института по профсъюзни проблеми, който има близо 60 годишна история. Основна сфера на дейност на ИССИ при изследване, консултации и обучение в следните области: развитие на синдикализма и индустриалните отношения - историческо развитие; структура; социално партньорство; колективно договаряне; колективни трудови спорове; протестни действия и стачки; международно синдикално движение; пазар на труда и стратегии на синдикатите; приватизация; социална политика - жизнено равнище, цени, доходи, социална защита. Основните резултати от проучването на ИССИ се използват от КНСБ при преговори с правилното управление,

През 1995 г. ИССИ е регистриран в консултантския регистър на програма FHARE. Институтът е национален кореспондент на Европейската обсерватория по индустриални отношения към Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд и участие в Мрежата за глобална политика (GPN) към Института за икономическа политика във Вашингтон, САЩ, Глобалната мрежа за синдикати за проучвания (GURN) към МОТ, мрежа от колективно договаряне към Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и др.

ИССИ публикува изследователски разработки, брошури, тримесечен информационен бюлетин „Жизнено равнище” и тримесечен информационен бюлетин „Социална Европа”. Към него е изграден Ресурсен център, който се събира в българска и чуждестранна литература по направления, представляващи интерес за синдикатите.

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ И СИНДИКАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ

Любослав Костов - Изпълнителен директор, главен икономист на КНСБ 
ет. 14, ст. 6, тел. 02 / 40-10-591
lkostov@citub.net

Звено "Изследователска дейност"

Виолета Иванова - Заместник-директор 
ет. 14, ст. 5, тел. 02 / 40-10-631
vivanova@citub.net

Росица Макелова - Научен секретар
ет. 14, ст. 1, тел. 02 / 40-10-564
rantova@citub.net

Атанаска Тодорова – Главен експерт, пазар на труда , миграция и мобилност

ет. 14, ст. 3, тел. 02/40-10-688
atodorova@citub.net

Цветомила Събчева - Изследовател 
ет. 14, ст. 8, тел. 02 / 40-10-668
tsabcheva@citub.net

Ивайло Динев - Изследовател 
ет. 14, ст. 4, тел. 02 / 40-10-528
idinev@citub.net

Вероника Азарова - Изследовател

ет. 14, ст. 3, тел.: 02 4010 656

vazarova@citub.net

Радостина Милчева Ивчева - Изследовател

ет. 14, стая 4, 02 4010 647

rivcheva@citub.net

Петър Мишев – Икономически анализатор

ет. 14, стая 2,  02 4010 528

pmishev@citub.net


Звено "Обучения и квалификация"

Леонтина Израел - Заместник-директор

ет.14, ст.12, тел.: 02 4010 619

lisrael@citub.net

Филип Андонов -  Старши експерт „Обучения и квалификация“

ет.14, ст.10, тел.: 02 4010 449

fandonov@citub.net

Светла Тонева - Главен експерт "Обучения и квалификация"

ет. 14, ст. 13, тел. 02 4010 460

stoneva@citub.net

Любен Томев - Консултант

ltomev@citub.net