Институтът за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО)

Институтът за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) е независима неправителствена организация, занимаваща се с научни изследвания и обучение на лица. ИССИО възниква като обединение на Института за социални и синдикални изследвания (създаден през 1972 г. като част от КНСБ) и Колежа за работническо обучение (създаден през 2003 г.).

Мисията му е да предоставя висококачествени изследователски и обучителни продукти, съобразени с нуждите на работещите хора във всички отрасли/браншове. Предоставяните иновативни програми за обучение и задълбочени изследователски разработки го нареждат като един от надеждните партньори на синдикалното движение в България.

ИССИО има гъвкава организационна структура, позволяваща изпълнението на широкообхватна програма за изследвания и обучение. Графикът е съобразен с предварително приета Програма за дейността, която пряко кореспондира на нуждите на работещите хора и актуалното състояние на социално-икономическия контекст, в който се осъществява трудовата дейност. Извън планираните задачи институтът е в състояние да отговори и на ad hoc дейности, възложени от различен кръг от клиенти (вкл. от организациите на социалните партньори, тристранни органи, научни институти и други национални и международни организации).

ЕКИПЪТ е от висококвалифицирани експерти с доказан опит в различни научни сфери. Членовете му са с висше образование в направления като икономика, педагогика, социология, политически науки, филология и др. 

ОБЛАСТИ НА ЕКСПЕРТИЗА - ИССИО разполага с опит както в сферата на научните изследвания, така и в тази на обучението. Анализите, които изготвя, се отнасят до нивата на възнагражденията по отрасли/ браншове, съотношението между минималната работна заплата и заплатата за издръжка, развитието на пазара на труда, индустриалните отношения (на национално и международно ниво) и др. Също така създава и персонализирани обучителни курсове, които отговарят на реалните нужди на заетите лица и в резултат от това допринасят за изграждане на капацитета на синдикалните активисти в страната. Екипът успешно транспонира резултатите от изследванията в учебните програми и по този начин осигурява висококачествено обучение на своите курсисти.

ИЗСЛЕДВАНИЯ - Изследователската дейност обхваща голямо разнообразие от теми и има за цел разработването на мултидисциплинарни доклади и статии. Тематичните полета, в които институтът има натрупана експертиза, включват:

• Изчисляването на равнището на националната „Заплата за издръжка“ и съотнасянето му към минималната работна заплата и осигурителния доход (работните заплати) на работещите на трудово/ служебно правоотношение;

• Индустриалните отношения, социалния диалог, колективното трудово договаряне;

• Развитието на организациите на социалните партньори;

• Политиките на пазара на труда и условията на труд;

• Социалната политика, бедността и неравенствата;

• Индикаторите за икономическо представяне.

ОБУЧЕНИЕ - За да утвърди влиянието на съвременните индустриални отно­ше­­­ния в гражданското общество, ИССИО предлага на синди­калните струк­тури и заинтересовани граждански фор­мирования и лица синдикално, професионално и  гражданско обучение, обучение за възрастни, включително обучение на работното място, обучения по ключови компетенции, обучение на обучители, кариерно ориентиране и консултиране. Има собствена система за управление на качеството на предоставените курсове. Част от методите за обучение са разработени съвместно с международни институции като Европейския профсъюзен институт (ETUI), Международния център за обучение на МОТ в Торино и други партньорски организации.

ИССИО е член на :

Мрежата от изследователски институти, свързани със синдикатите (TURI)

• Европейската социална обсерватория (OSE)

• Мрежата за колективно договаряне, информация и консултации на служителите на КНСБ

• Националния обучителен център за информиране и консултиране.

ИССИО публикува изследователски разработки, брошури, тримесечен информационен бюлетин „Жизнено равнище” и тримесечен информационен бюлетин „Социална Европа”. Към него е изграден Ресурсен център, който се събира в българска и чуждестранна литература по направления, представляващи интерес за синдикатите.


ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ И СИНДИКАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ

Любослав Костов - Изпълнителен директор, главен икономист на КНСБ 
ет. 14, ст. 6, тел. 02 / 40-10-591
lkostov@citub.net


Звено "Изследователска дейност"

Виолета Иванова - Заместник-директор 
ет. 14, ст. 5, тел. 02 / 40-10-631
vivanova@citub.net

Росица Макелова - Научен секретар
ет. 14, ст. 1, тел. 02 / 40-10-564
rantova@citub.net

Атанаска Тодорова – Главен експерт, пазар на труда , миграция и мобилност

ет. 14, ст. 3, тел. 02/40-10-688
atodorova@citub.net

Цветомила Иванова - Изследовател 
ет. 14, ст. 8, тел. 02 / 40-10-647 
tsabcheva@citub.net

Ивайло Динев - Изследовател 
ет. 14, ст. 4, тел. 02 / 40-10-528
idinev@citub.net

Радостина Милчева Ивчева - Изследовател

ет. 14, стая 4, 02 4010 647

rivcheva@citub.net

Петър Мишев – Икономически анализатор

ет. 14, стая 2,  02 4010 528

pmishev@citub.net

Ивайло Луканов - Изследовател
ет. 14, ст. 8, тел. 02 / 40-10-668
email: ilukanov@citub.net

Момчил Димитров - Изследовател

ет. 14, ст. 8, тел. 02 / 40-10-668
email: mdimitrov@citub.net

Диана Сивинова - Изследовател

ет. 14, ст. 3, тел. 02/40-10-656
dsivinova@citub.net


Звено "Обучения и квалификация"

Леонтина Израел - Заместник-директор

ет.14, ст.12, тел.: 02 4010 619

lisrael@citub.net

Владимир Владимиров - и.д. заместник-директор

ет. 10, ст.2,  02 4010 424

e-mail: vvladimirov@citub.net

Станул Грозев - експерт "Обучения"

ет. 10, ст. 2, 02 4010 424

e-mail: sgrozev@citub.net

Светла Тонева - Главен експерт "Обучения и квалификация"

ет. 14, ст. 13, тел. 02 4010 460

stoneva@citub.net

Любен Томев - Консултант

ltomev@citub.net