Органи

Централна контролна комисия

Централната контролна комисия (ЦКК) е орган за цялостен контрол на изпълнението на Устава и решенията на ръководните  органи на Конфедерацията, на финансово стопанската дейност и участието в съвместни дейности на КНСБ, на нейните органи и звена. Състои се от председател и заместник-председатели, избрани от Конгреса, както и представители на основните членове на Конфедерацията с численост над 10 000 души, избрани от техните органи.

Централната контролна комисия:

 • планира, ръководи и провежда  вътрешния финансов и организационен контрол на КНСБ;
 • определя функциите и задълженията на щатния си персонал;
 • дава методически указания и препоръки на контролните органи на основните членове и териториалните структури и следи за тяхното еднакво прилагане;
 • организира и провежда обучение на контролните органи на основните членове;
 • контролира текущо спазването на принципите, правата и задълженията по Устава на КНСБ, изпълнението на решенията на ръководните органи на КНСБ и документацията за постъпленията и отчисленията на членски внос;
 • по свое решение или по предложение на Координационния съвет, текущо информира КС и ИК на КНСБ за своите констатации и подготвя при необходимост мотивирани предложения за решения до КС по въпроси от неговите компетенции;
 • осъществява информационния обмен и координация с контролните комисии на основните членове.

Централната контролна комисия се свиква от председателя, а в негово отсъствие – от упълномощен от него заместник-председател на ЦКК, или по писмено искане на не по-малко от 1/3 на нейните членове. Заседанията на ЦКК са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от нейните членовете. Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите. В заседанията с право на съвещателен глас участват щатните финансови ревизори.

За своята дейност ЦКК се отчита само пред Конгреса. Пълномощията на ЦКК се прекратяват при започване работата на Конгреса.

 • Райна Джагалова, и.д. председател на ЦКК на КНСБ 
 • Янка Такева,  зам.-председател на ЦКК на КНСБ 
 • Валентин Вълчев, зам.-председател на ЦКК на КНСБ

Координационен съвет

Координационният съвет (КС) на КНСБ е колективен орган за управление, който организира и провежда цялостната дейност на Конфедерацията между два конгреса.

В състава на КС влизат по право президентът, вицепрезидентите, националните  секретари, председателите на основни членове и по един представител на РС на КНСБ от шестте планово-икономически региони в страната. Броят на представителите на основните членове в КС се определя и променя в зависимост от реално отчетените синдикални членове и внесения членски внос. В работата на КС с право на съвещателен глас участват ръководителите на асоциираните членове на КНСБ, председателят на ЦКК и областните координатори.

По-важните правомощия на КС са следните:

 • организира и координира изпълнението на решенията на конгреса като приема насоки, приоритети, програми, политики и други;
 • приема позиции, становища и декларации на Конфедерацията
 • предоставя правомощия за водене на преговори   за сключване на споразумения и договори,  по проекти за нормативни актове и други;
 • приема и изключва основни  и асоциирани членове на Конфедерацията;
 • утвърждава годишните финансови отчети, проекти за бюджет и щат на Конфедерацията, както и други документи, регламентиращи финансовата дейност на Конфедерацията;
 • взема решение за обявяване, прекратяване и отмяна на общонационални стачни и други мащабни протестни и солидарни действия. Приема общовалидни съгласувателни процедури за провеждане на стачни действия от синдикални организации;
 • взема решения за членство на КНСБ в международни синдикални обединения и организации и определя механизма за набиране на международния членски внос;
 • приема и координира общата политика на КНСБ в международни структури и форуми;
 • утвърждава споразумения за защита на трудови и социални права в т.ч и взаимно признаване на синдикалното членство със синдикални организации от страните членки на ЕС;

КС заседава не по-малко от 4 пъти годишно. Решенията на КС се взимат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите членове с право на глас. Решенията на КС са задължителни за всички основни членове, които ги приемат, както и за органите и звената на КНСБ. Правомощията на КС се прекратяват по време на работата на Конгреса на КНСБ.

Изпълнителен комитет

Изпълнителният комитет (ИК) е постоянно действащ колективен орган за оперативно управление дейността на КНСБ.

В състава на ИК влизат по право президентът на КНСБ, вицепрезидентите, националните секретари и избрани от Координационния съвет представители на основните членове и един областен координатор, избран от РС

Изпълнителният комитет:

 • организира изпълнението на решенията на Координационния съвет и взема произтичащите от тях оперативни решения;
 • определя представителите на КНСБ в органите на тристранното сътрудничество и други органи изградени на трипартитна основа, както и екипите за водене на преговори със социалните партньори на национално ниво;
 • прави предложения до Координационния съвет на КНСБ за приемане и изключване на основни членове; бюджет и щат на Конфедерацията; промяна на териториалните граници на регионалните структури на Конфедерацията, както и за техния статут; обявяване, прекратяване и отмяна на общонационални стачни, протестни и солидарни действия; членство на КНСБ в международни синдикални обединения и организации; финансово-стопанската дейност на Конфедерацията;
 • подготвя и внася за обсъждане в Координационния съвет на КНСБ и други органи вътрешно-нормативни актове, анализи, становища и предложения свързани с дейността на КНСБ;
 • създава експертни, изследователски и други работни групи и звена за разработване на материали, свързани с дейността на Конфедерацията;
 • формира екипи за водене на преговори със социалните и синдикални партньори;
 • участва посредством свои представители и експерти в различни специализирани комисии, съвети, заседания на различни органи, конференции;
 • организира и обезпечава провеждането на национални и регионални синдикални прояви;
 • приема програма за необходимите за дейността на КНСБ изследвания, експертизи, анализи, консултации и обучение;
 • оказва методическа помощ на териториалните структури на КНСБ за изграждането и функционирането им. Подпомага и контролира дейността им;
 • съдейства за осъществяване на непосредствени контакти и работно взаимодействие между териториалните, отрасловите и браншовите синдикални формирования и структури на конфедерацията.

ИК провежда редовни заседания не по-рядко от един път месечно. Решенията на ИК се взимат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите членове. Решения за предложение до Координационния Съвет на КНСБ се взимат с квалифицирано мнозинство 2/3 от състава на ИК относно: приемане или изключване на членове на Конфедерацията; обявяване, прекратяване и отмяна на общонационални стачни, протестни и солидарни действия; членството на КНСБ в международни синдикални обединения и организации. Изпълнителният комитет се отчита за дейността си пред Координационния съвет на КНСБ.

Правомощията на ИК се прекратяват при започване работа на Конгреса на КНСБ.

Помощни органи

Помощните органи се създават от Координационния съвет на КНСБ и имат за цел да го подпомагат в неговата дейност. Постоянно действащи помощни органи са:

 • Арбитражна комисия за доброволно уреждане на спорове между основни членове на КНСБ;
 • Национален стачен комитет за организиране, координиране и провеждане на национални синдикални стачни и протестни действия;
 • Националната конференция като разширен дискусионен форум за изработване на препоръки към КС на КНСБ;
 • Консултативни комитети като:
 • Постоянен консултативен комитет на КС на КНСБ по организационно и финансово развитие, координация и комуникация;
 • Постоянен консултативен комитет на КС на КНСБ по икономическа и подоходна политика;
 • Постоянен консултативен комитет на КС на КНСБ по социална защита безопасност и здраве при работа;
 • Юридически комитет. Постоянен консултативен комитет по Правна закрила на труда и КТД;
 • Постоянен консултативен комитет по обучения,  проекти и международно сътрудничество;
 • Комисия по младежката политика и работнически спорт;
 • Комисия за равнопоставеността, семейството, жените и децата.