Общи условия за използване на интернет сайта

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате интернет сайта на КНСБ.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ САЙТА УСЛУГИ

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ    
Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от  КНСБ  услуги посредством интернет сайта “www.knsb-bg.org”.

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и  КНСБ, в качеството му на собственик на интернет сайта, с който получавате правото да го използвате на всички видове устройства за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

С използването на интернет сайта “www.knsb-bg.org”,  всяко негово меню , секция и подсекция, категория или подкатегория, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за използване на сайта, както и всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото ползване.

Обвързването с общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения или изменения или въвеждане на нови  менюта, категории, секции, функционалности и други.  КНСБ си запазва правото едностранно да променя условията за ползването на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги  едностранно по всяко време, като промените ще бъдат публикувани  на сайта веднага след тяхното  приемане и влизане в сила.

В случай, че не сте съгласни с гореизложеното и/или не приемате всички общи условия, моля, не използвайте този сайт и услугите, предоставени с него. Ако продължите да използвате сайта, ще приемем, че сте се съгласили с  настоящите Общи условия.

Ако имате някакви въпроси във връзка с интернет сайта “www.knsb-bg.org”,  може да се свържете с нас , както е предвидено в секция “Контакти”.

II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
2.1. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ), с БУЛСТАТ 00070327, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1040,                                                                                  пл. „Македония” № 1, e  юридическо лице,  вписвано  в регистъра на синдикални и работодателски организации към Софийски градски съд.
2.2. КНСБ предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрирания от него сайт www.knsb-bg.org.
2.3.„IP Адрес”(„IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращо устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
2.4.”Интернет сайт” е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузер при изписване на електронния адрес  “www.knsb-bg.org” и посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за използване на информацията и услугите, предоставяни от КНСБ.
2.5. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
2.6.„Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.
2.7. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която  позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс  или обект чрез стандартизирани протоколи.
2.8. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
2.9. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от  които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане  или  предаване на информация.
2.10.”HTTP бисквитка”  е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.
2.11.„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
2.12.„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
2.13. „Потребител” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта услуги и ресурси.
2.14. "Услуга/и" на сайта включва:
- достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси и данни на сайта;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до допълнителни информационни ресурси на  сайта;
- получаване на имейл съобщения  от регистриралите се за услугата Потребители на сайта, свързани с ползването му .
2.15.”Акаунт” представлява профилът на Потребителя в интернет страницата www.knsb-bg.org  и съдържа сбор от данни за Потребителя , включващи потребителско име и парола за вход, който позволява на Потребителя да достигне до определени части на интернет сайта и чрез който са достъпни част от информацията и услугите , предоставяни от КНСБ.
2.16.”Потребителско име” представлява име или персонален електронен адрес на лична електронна поща, който персонализира Потребителя и дава достъп до неговия акаунт в интернет сайта.
2.17.“Парола за вход” е персонален буквен (цифров) знаков код, който заедно с Потребителското име, персонализира Потребителя и дава достъп до неговия акаунт в интернет сайта.
2.18."Партньор" е всяко лице, с което КНСБ се намира в договорни отношения и от името на което КНСБ има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.
2.19. "Директен маркетинг" - предлагане информация за КНСБ, негови издания или продукти на потребителите по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.


III. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
3.1. КНСБ, чрез Уебсайта предоставя в режим on-line на Потребителите предвидените в тези Общи условия услуги, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.
3.2. Услугите на Уебсайта се предоставят на всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия.
Потребителите , съгласно настоящите условия, са два вида:
а) Потребители, за които не е необходима предварителна регистрация. Това са потребители, които посещават и разглеждат уебсайта “www.knsb-bg.org” без да са разкрили свой акаунт.   Такива потребители имат право на достъп  и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта - новини, материали, забавни публикации и друго, предоставено на сайта съдържание.
б) Регистрирани потребители са тези, които чрез своя регистрация в Електронния  синдикат  създават личен акаунт. Те имат право на достъп до специализираните страници на Електронния синдикат  и услугите, предлагани от КНСБ.
Регистрирането е абсолютно доброволно и безплатно. Регистрирането се извършва посредством попълване на регистрационна форма, след което Потребителят се сдобива със собствен личен акаунт, притежава  лично потребителско име и парола, чрез които може да влиза в интернет сайта и да ползва специализираните услуги.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1.Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.
4.2.Потребителят  сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.
4.3.Потребителят  има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от КНСБ.
4.4.Потребителят отговаря за действията и бездействията си при използването на интернет сайта на КНСБ.
4.5. При създаване на Акаунт, Потребителят се задължава да предостави следната минимално изискуема информация : име, презиме, фамилия, персонален електронен адрес на лична електронна поща, телефон за връзка.
4.6.Потребителят не може да възпроизвежда, заличава, променя, публикува и разпространява по какъвто и да било начин информацията , публикувана на сайта, освен ако не е получил изричното съгласие на КНСБ.
4.7.Потребителят се задължава при ползване на предоставяните  услуги да не зарежда, разполага на сървър на КНСБ и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица потребителско съдържание - информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
а) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б) съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие,
унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на
човека;
в) с порнографско или открито сексуално съдържание;
г) съдържащи ясно различими тела на жертви от  тежки инциденти;
д) обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
е) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
ж) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
з) пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
и) накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
й) съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;
к) съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
4.8.Потребителят  се задължава при ползване на предоставяните услуги:
а) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б) да уведомява незабавно КНСБ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в) да не се представя за друго лице;
г) да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет- потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).
4.9.Потребителят  се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от сайта услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.
4.10. Потребителят се задължава да уважава другите Потребители на сайта и няма право да затруднява данните от сайта до другите потребители.
4.11. Потребителят  има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от КНСБ услуги.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КНСБ
5.1. КНСБ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.
5.2. КНСБ има право да публикува на Интернет сайта всякаква текстова, графична и друга информация, свързана с дейността сипод формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи, предоставяйки я за добросъвестно ползване от регистрирани и нерегистрирани потребители, в зависимост от това къде се намира и за кой вид потребители е достъпна.
5.3. КНСБ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставянитеуслуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на услугите.
5.4. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство дружеството съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на сървър на сайта, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на дружеството или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
5.5. КНСБ има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на КНСБ, като последното не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на Уебсайта.
5.6. КНСБ има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
5.7. КНСБ има право да прекрати едностранно или да ограничи без предизвестие достъпа до Интернет сайта на определен Потребител, когато същият  разпространява посредством Интернет, SMS или посредством използване на услуги чрез Интернет сайта на КНСБ, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание или с действията си накърнява доброто име на КНСБ, нарушава законите в Република България или застрашава програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.
5.8. КНСБ си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез Уебсайта, като не е необходимо предварително да уведомява за това Потребителите.


VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугата, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от КНСБ. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
6.2. При извършване на промени в Общите условия, КНСБ ги довежда до знанието на потребителите чрез публикуването им на Интернет сайта. КНСБ предоставя на потребителите двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.


VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
7.1.Всички материали в Интернет сайта,  са интелектуална собственост на КНСБ или на указаните в тях автори.
7.2.При използването на услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на КНСБ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е КНСБ или друг Потребител.
7.3. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост - материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на КНСБ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на КНСБ и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.


VIII. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
8.1. КНСБ полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че дружеството не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните услуги вреди.
8.2. КНСБ не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на КНСБ, то същата не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
8.3. КНСБ не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на дружеството, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на дружеството.
8.4. КНСБ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
8.5. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на КНСБ грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от КНСБ за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
8.6. КНСБ не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от дружеството, независимо дали е дало или не съгласие за това.
8.7. Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на КНСБ в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация.
8.8. Чрез използването на Интернет сайта“www.knsb-bg.org” Потребителят носи отговорност за всички неправомерни последствия, настъпили от това използване. Потребителят носи отговорност за всякакви имуществени, неимуществени или вреди от всякакъв друг характер, причинени на Интернет сайта “www.knsb-bg.org” по отношение на неговото съдържание или предоставяните чрез него услуги, пред КНСБ


ІХ. ЛИЧНИ ДАННИ
9.1. КНСБ има право да събира и използва информация относно потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, електронна поща, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугата на Интернет сайта.
91.2. КНСБ полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
9.3. КНСБ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителите, станала му известна по повод на предоставяне на услугата, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителите сами са направили  достъпна тази информация за трети лица.
9.4. В регистрационната форма, попълвана от  Потребителя при регистриране на акаунт, КНСБ ясно обозначава задължителния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия  Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
9.5. КНСБ събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на  Потребителите,  за промоции,  запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугата, Потребителят се съгласява да получава съобщения, изпращани от КНСБ. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за КНСБ.
9.6. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до КНСБ  на посочените адрес.
9.7. КНСБ се задължава да не редактира или разкрива станалите му известни лични данни на за Потребителя или за ползваните от него Услуга и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
А) това е предвидено в настоящите Общи условия или Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
Б) това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на КНСБ;
В) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
Г) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на КНСБ за дейности по администриране на същия и ползването на Услугата;
Д)  други посочени в закона случаи.
9.8. При използване на Уебсайта, КНСБ има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към сървър на сайта и/или КНСБ във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява на сървъри на КНСБ и може да включва IP адреса на Потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др. В допълнение, КНСБ съхранява IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление 1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.


X. БИСКВИТКИ (COOKIES)
10.1. КНСБ има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя бисквитки (кукита ) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.
10.2. КНСБ използва на сайта си, в качеството ни на администратор на лични данни, така наречените „Бисквитки“ и подобни техники за обработка на данни за потреблението.
    10.3. „Бисквитки" или „Cookies" са текстови компютърни данни/кодове, съхранявани в браузъра на Потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на Потребителя и правилното поведение на даден уеб сайт съобразено с неговите индивидуални предпочитания. „Cookies" обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.
    10.4. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на крайното устройство на Потребителя (лаптоп, таблет, смартфон и др.), когато Потребителят посещава уебсайта на КНСБ. Бисквитките не причиняват никакви щети на крайното устройство на Потребителя и не съдържат вируси, „троянски коне“ или друг зловреден софтуер. Информацията се съхранява в бисквитката, което води до връзка с конкретното използвано устройство. Това обаче не означава, че КНСБ веднага разбира за  идентичността на Потребителя.
    10.5. "Бисквитките" се използват за да се адаптира съдържанието на страницата към предпочитанията на Потребителя и за оптимизиране на използването на уебсайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на Потребителя в сайта) с цел подобряване структурата и съдържанието на сайта.
10.6. Личните данни, които са събрани от „бисквитките", могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции на уебсайта.  Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица
10.7. Потребителят изрично се съгласява с използването на бисквитките, но браузърът по подразбиране позволява поставянето на „бисквитки". Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управление на „бисквитки" в браузъра или браузърът да информира всеки път, когато бисквитка, бъде закачена на устройството на Потребителя. Подробна информация за възможностите и как се използват „бисквитките" е на разположение в настройките на браузъра.
10.8. Ограничаването на употребата на „бисквитките" може да засегне някои от функционалностите, които уебсайта  предоставя на Потребителя.


ХІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1. КНСБ е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете и приложенията ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност.
11.2. КНСБ  събира статистическа информация и изготвя вътрешни статистики за посещаемостта на уебсайта и неговите потребители единствено за развитието на изданието и неговото съдържание. Данните за статистически цели са анонимизирани и не се предоставят на трети лица.
11.3. Данните се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрацията си или чрез промяна на настройките в профила си.
11.4. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайтовете и приложенията, Декларацията за поверителност или други съобщения свързани с ползването на сайта .
11.5.Ако на уеб страницата на КНСБ се съдържа препратки към страници на трети страни, отговорност за съдържанието им носят съответните чужди оператори.


ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.
12.2.Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
12.3. Всички спорове между страните, произтичащи от или във връзка с ползването на Интернет сайта,  се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.
12.4. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
12.5. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай, че Потребителяа е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от дружеството, дори ако не е било получено.
12.6. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия.
12.7. Изменените или новоприети Общи условия се публикуват на Интернет сайта и влизат в сила незабавно.
12.8. За всички неуредени вт настоящите Общи условия  въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.