Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

 

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ,

със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, пл. „Македония” № 1, eт.14, тел.: 02/ 4010 472, факс: 02/ 987 70 65, интернет адрес: www.knsb-bg.org, лице за контакт: Юлия Симеонова, на длъжност: Директор проект България, тел.: 02/ 4010 472, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2008/108471 "Здравословни, безопасни и екологични условия на труд", обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Избор на външен изпълнител за провеждане на семинари и конференции”.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София, пл. „Македония” № 1, ет. 14, офис 12, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч. от Илиана Денкова, асистент по проекта. Документите се получават задължително на ръка на посочения адрес.

За информация пояснителният документ е публикуван и на следния Интернет адрес: www.knsb-bg.org.

Оферти се подават на адрес: гр. София, пл. „Македония” № 1, ет. 14, офис 12, до 10.00 ч. на 02.02.2011 г.