ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ,

със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, пл. „Македония” № 1, eт.12, тел.: 02/ 4010 540, факс: 02/ 987 70 65, интернет адрес: www.knsb-bg.org, лице за контакт: Виолета Чавдарова, на длъжност: мениджър на проект, тел.: 02 4010 540,
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-2.1.03 “Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”, обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Избор на външен изпълнител за провеждане на обучения и форуми”.
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София, пл. „Македония” № 1, ет. 12, офис 9, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч. Документите се получават задължително на ръка на посочения адрес.
За информация пояснителният документ е публикуван и на следния Интернет адрес: www.knsb-bg.org.
Оферти се подават на адрес: гр. София, пл. „Македония” № 1, ет. 12, офис 9, до 10.00 ч. на 3.05.2010 г.