ТРУДОВО ПРАВО
- Кодекс на труда;
- Закон за държавния служител;
- Кодекс за социално осигуряване;
- Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;
- Закон за уреждане на колективните трудови спорове;
- Закон за насърчаване на заетостта;
- Наредба за структурата и организацията на работната заплата;
- Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя;
- Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
- Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците.


СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

- Кодекс за социално осигуряване;
- Закон за здравното осигуряване;
- Закон за закрила на детето;
- Закон за социално подпомагане;

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;


СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ

- Конституция на Република България
- Конвенция № 87 за свободата на сдружаване и закрила на правото на организиране, 1948 г.

- Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно преговаряне, 1949 г.

- Всеобща Декларация за правата на човека

- Европейска социална харта;
- Харта на основните права на Европейския съюз;


Адрес

София, пл Македония 1

Телефон

(555) 555-5555

e-mail

info@AnnaDoe.com