Ана Белева: ФНСДУО ежегодно настоява за минимум 20% увеличение на средствата за персонал

Ана Белева е главен секретар на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО). 

– Тази година приемането на държавния бюджет се забави безпрецедентно. Тепърва се очакват параметрите му да бъдат обявени от новото правителство. Кои са структурите, в които има най-голяма необходимост от увеличаване на работните заплати?

– Подобно забавяне в приемането на държавния бюджет за толкова дълъг период от време наистина е безпрецедентно и заедно с двугодишната висока инфлация доведе до значително изоставане във възнагражденията на работещите в държавната администрация и до сериозни финансови ограничения във всички структури.

ФНСДУО ежегодно отправя искания към държавния бюджет за минимум 20% увеличение на средствата за персонал за всички свои структури. Но все пак значително изоставане се откроява в структурите на Държавна агенция “Архиви”, Национален осигурителен институт (НОИ) и Национална агенция за приходите (НАП).

Служителите в НАП реализират събираемостта на приходите за държавния бюджет, а не са получавали увеличение на средствата за персонал от 2020 г.

Служителите в НОИ, освен огромния обем текуща работа по реализиране на държавното обществено осигуряване (ДОО), периодично актуализират размерите на пенсиите за милиони граждани при всяко политическо решение за увеличение, без те самите да получават достойно възнаграждение, нито актуализация.

Служителите в  Държавна агенция “Архиви” за територията на цялата страна са само 312 човека. Работата им изисква години опит и специфична многопрофилна компетентност. Поради перманентни бюджетни ограничения нивата на заплащане остават ниски, а от 2 години не са изплащани никакви суми за допълнително възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР). Отново заради бюджетен дефицит не могат да бъдат отделени средства за подобряване условията на труд и намаляване рисковете за здравето от работа с нереставрирани архивни материали.

– Какви са исканията на ФНСДУО, за които ще настоявате при приемането на бюджета за тази и за следващата година?

– Както вече бе посочено, исканията към Бюджет 2023 са за минимум 20% увеличение на средствата за персонал за всички държавни администрации, в които ФНСДУО има изградени синдикални структури. Искането е такова, за да бъде то реалистично от гледна точка на възможностите на държавния бюджет, но за да покрие обезценените от инфлацията възнаграждения, то следва да бъде давано ежегодно. Все пак исканията за следващата година ще бъдат съобразени с постигнатото в Бюджет 2023 и настъпилите икономически промени.

– През последните месеци вече бяха проведени протестни акции на работещите в ДА “Архиви” и НОИ. Къде още отчитате високо напрежение и готовност за протести?

– Повишаващо се напрежение има в териториалните структури на Агенция за социално подпомагане – сред социалните работници в Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП). Изключителната натовареност на социалните работници, поради липса на стандарти за допустима натовареност и вследствие на недостатъчност на служителите в много териториални дирекции, повишава напрежението сред тях и те считат получаваните възнаграждения за недостатъчни и напълно несъответстващи на натоварването и положения труд.

– Какви други проблеми, освен неактуализираните работни заплати, посочват като наболели от синдикалните организации?

– Във ФНСДУО членуват синдикални организации, както от държавната администрация – централна и местна, така и от държавни и общински предприятия, заведения за социални услуги и други организации. Разнообразието в правния статут и регламентация и цялостното различие във функционирането на тези структури, в които ФНСДУО има синдикални организации, пораждат многообразие от проблеми, преобладаващата част от които изискват законодателно решение. Посочвам само някои от тях:

  • За служителите по трудово правоотношение (по Кодекса на труда) в държавната администрация законодателно не е уредено правото на парични средства за представително облекло, както това е уредено за държавните служители. Прилага се общата норма за работно облекло, но правният режим е различен, което създава разнопосочна практика и изключителни трудности за самата администрация и за самите служители. А те следва да получават представително облекло аналогично на държавните служители, което означава да им бъде предоставяна сумаq без да е необходимо да представят фактури. От 2010 г. ФНСДУО всяка година внася предложение към народните представители за такова законодателно изменение, което още повече не изисква увеличаване на държавния бюджет, а само и единствено законодателно уреждане на посоченото право, но за съжаление, за последните 13 години никой парламент не го прие.
  • Максималната стойност на сумата за представително облекло за държавните служители е нормативно определена, т.е. дори при финансова възможност не може да бъде изплатена по-голяма сума, а сумата не е актуализирана от 2009 г. и все още е до 250 лв. за всички експертни длъжности. От 2018 г. по решение на общото събрание ФНСДУО ежегодно отправя предложения за промяна на сумата – в размер на една минимална работна заплата за страната за всички длъжности, но и това предложение не беше прието от никой парламент.
  • Финансовите ограничения не позволяват покриване на разходи за очила за корекция на зрението, независимо от нормативната уредба. По същата причина на много от работните места не са осигурени вентилация/ климатизация или други условия, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, включително ремонт на опасни сгради и т.н.

Проблемите са много и разнообразни, но в същността си почти всички са породени от законодателната императивна регламентация на правата на работещите в държавната администрация, нормативните ограничения за договаряне със синдикалните организации  или от финансовите ограничения на държавния бюджет. Федерацията продължава да отстоява своите искания и ще продължи да внася предложения за законодателни промени.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *