Анализ на проведено от КНСБ изследване за дейността на КУТ/ГУТ

За КНСБ човешкият живот представлява изключителна ценност. Поради това едно от най-важните направления на дейност в синдикалната ни работа е борбата за безопасни и здравословни условия на труд.

Комитетите и групите по условия на труд са  колективни органи от представители на работодателя и на работниците и служителите, които се ръководят от работодателя и могат активно да участват в управлението на безопасните и здравословни условия на труд в предприятието. По този начин те са форма на социално сътрудничество и целенасочената работа с представителите в КУТ/ГУТ може да доведе до реален ефект върху политиката на предприятието за създаване и гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд. За съжаление, проучванията до този момент сочат, че социалните и превантивни функции на КУТ/ГУТ се познават слабо, или по-скоро се възприемат като поредната формална структура, която няма влияние върху политиката на предприятието за осигуряване на ЗБУТ.

Необходимо е да се идентифицират основните фактори, който пречат или подпомагат успешното функциониране на КУТ/ГУТ. Това, заедно с подобряването на физическите условия на труд, ясно посочва необходимостта от последователна информация и обучения, особено при промени в нормативните актове и неспазването им, медицинското обслужване, застраховки за трудова злополука, провеждане на тематични кампании и др. Дейността на КУТ, ако е добре организирана и се осигурят ресурси, механизми и инструменти за повишаване капацитета на представители на работниците, може да окаже положителен ефект върху резултатите от политиката по безопасност и здраве при работа и да насърчи социалния диалог, насочен към устойчивото развитие на предприятията.

Именно такава е целта на проведеното допитване на членове на КУТ/ГУТ от предприятия със синдикални организации – да се идентифицират нагласите, потребностите и отношението за дейността на Комитетите и Групите по условия на труд.

Сред основните изводи от проучването прави впечатление високата степен на потребност  от систематизирана допълнителна информация по БЗР, свързани с нормативната база (60.1%), от информация за промени на действащата нормативна база (50%) и коментари по изискванията на ЗБУТ. Още по-високи са очакванията тази информация да постъпва от експертите на КНСБ – съвети и консултации (89.2%), от периодична информация по БЗР (87.7%), от обмен на добри практики (84.3%) и от обучение  (80.6%). Това категорично доказва необходимостта от лесен и бърз достъп до систематизирана информация чрез информационните канали на конфедерацията. (това е проблем за 1/3 от членовете на КУТ/ГУТ).

 

 

Основният проблем или основната грешка, която допускаме е липсата на добра комуникация на различни нива. Това е основната причина, 25% от респондентите да отговорят, че по-скоро нямат или въобще нямат информация за дейността на КУТ/ГУТ. Допитването не дава отговор за причините за липсата на достатъчно информираност, но е ясно, че това е свързано с проблем при предаване на информацията от КУТ към работниците и служителите. Нарушена е връзката и между експертите на конфедерацията с членовете на КУТ/ГУТ. В тази посока трябва да бъдат насочени усилията ни – Как да стига по-лесно информацията до членовете на комитетите и как решенията на КУТ/ГУТ да достигат до работниците?

Ситуацията в следващите няколко месеца ще бъде благоприятна за работа по подобряване на комуникацията и информираността на членовете на КУТ/ГУТ. Новата стратегия на ЕС, която се очаква да стане факт в края на месец юни, и националните планове по БЗР трябва да дадат насоки за развитие  в областта на БЗР. Кризата, породена от COVID-19 доведе до нови изисквания към осигуряването на ЗБУТ на европейско и национално ниво и за необходимостта от действия в кризисни ситуации,които могат да бъдат ефективни само след обсъждане от КУТ/ГУТ в предприятията и учрежденията.

В тази посока трябва да бъдат насочени и нашите усилия за подобряване капацитета на членовете на КУТ/ГУТ:

  1. Продължаване на работата по актуализиране на данните за контакт с нашите представители в КУТ/ГУТ.
  2. Осигуряване на достатъчна информираност и лесен достъп на членовете на комитетите и групите до систематизирана информация относно ЗБУТ.
  3. Подобряване на комуникация на всички нива в конфедерация с членовете на КУТ/ГУТ, особено там, където имаме зам.-председатели на КУТ.
  4. Създаване на предпоставки за повишаване на информираността на работниците и служителите за значението на дейностите, свързани с БЗР и за важността на подпомагане на техните представители в КУТ и ГУТ;
  5. Създаване на предпоставки за своевременна и адекватна която при решаване на конкретни казуси в предприятията и учрежденията, свързани с БЗР.

С всички изводи на анализа можете да се запознаете тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *