Боян Бойкински: Несигурността притиска работниците да правят компромиси с трудовите си права

Боян Бойкински е областен координатор на КНСБ в Пловдив.

– Посрещнахме Новата 2021 година в локдаун, това как се отрази на предприятията в региона на гр. Пловдив? Какви са Вашите впечатления?

– Без съмнение тази извънредна ситуация имаше своите негативни измерения както в своя медицински, така също и в икономически аспект. Трудностите, които изпитаха и все още изпитват работодателите на територията на област Пловдив, касаят в по-голяма степен търговските дружества с персонал до 100 работника. Именно те успяват да се адаптират в новите измерения по-трудно в сравнение с по-големите от тях. Това са не само мои заключения, базирани на преките ми впечатления и контакти, но и на такива на представителите на бизнеса в региона. Тази негативна тенденция на спад на оборотите, заявените поръчки до края на 2021 г. и несигурността както в страната, така и в Европа пряко рефлектира и на заетостта. Смея да твърдя, че с някои изключения към настоящия момент работодателите правят опити да запазят служителите си и особено тези, в които са инвестирали доста.

Каква е Вашата информация по отношение на броя на новите безработни във връзка със затворени бизнеси в града и областта в следствие на локдауна?

– Пандемията, чието начало бе през март 2020 г., безспорно оказа своето влияние на пазара на труда на територията на област Пловдив. Основните групи, които се оказаха най-потърпевши от настъпилите неблагоприятни обстоятелства, са младите хора и особено тези, които вече са били безработни при настъпване на кризата. Наред с тях следва да посочим и по-възрастните работещи, полагащи труд в най-засегнатите икономически сектори, а именно – хотелиерство, туризъм, ресторантьорство, както и работещите на свободна практика и временно заетите. По данни на ДРСЗ – Пловдив повишението на регистрираните безработни в Бюро по труда – Пловдив през 2020 г. в сравнение с 2019 г. е в размер на 35,8%. Още по-високи са тези нива на територията на ДБТ – Марица и ДБТ – Родопи – респективно 38,2% и 42,3%. Обезпокоителното във визираните данни е, че тези бюра по труда обхващат голяма част от територията на Тракия икономическа зона, където е съсредоточен големият брой работни места от реалния сектор в областта. Ако трябва да обобщя казаното дотук – корона кризата категорично остави своя отпечатък на пазара на труда в нашия регион. Това показват и цифрите – ръстът на безработица за област Пловдив за 2020 г. в сравнение с предходната 2019 г. е 35,2 % или 4607 души. Тук задължително трябва да направим важното уточнение, че говорим единствено за официално регистрираните в териториалните структури на Агенцията по заетостта, без да отчитаме нерегистрираните такива. Данните от първите два месеца на 2021 г. за официално регистрираните безработни показват продължаващата тенденция на макар и плавно, но все още константно увеличение на относителния брой безработни в региона. Мисля, че това е най-точният показател за нивото на развитие на пазара на труда в нашия регион към настоящия момент.

С оглед коректността трябва да посоча, че вследствие на създалата се кризисна ситуация има работодатели в областта, които не само, че не отбелязват спад, но дори отчитат ръст в производството и респективно търсене на работна сила. Обнадеждаващото в случая е, че не говорим за единици, като в това число можем да причислим търговски дружества както с местен, така и с чуждестранен капитал. Последната новина от преди броени дни е предстоящото изграждане на нови производствени мощности за производство на резервни части за водещите автомобилопроизводители в света, с което инвестицията на този чуждестранен инвеститор в областта ще надхвърли 100 млн. лева. Именно поради тези причини не бих желал да обрисувам единствено с черни краски пазара на труда в региона.

Що се отнася до т.нар. локдаун от 22.03.2021 г. искрено се надявам той да не се превърне в силен катализатор на нови негативни тенденции по отношение на пазара на труда. Все по-големите си притеснения в тази насока, обаче изразяват представители на работодателските организации на регионално ниво. Считам, че това е ясен сигнал за огромната сериозност на проблема.

– В тази връзка може ли да посочите какви са нивата на заплащане във Вашия регион?

– По данни на НСИ средното брутно трудово възнаграждение на територията на област Пловдив към 01.01.2021 г. е 1259 лв. Това ни отрежда едва шесто място по ниво на заплащане в страната. От това може категорично да се направи констатацията, че броят на работните места, съставляващи пазара на труда, не определя нивото на заплащане на труда. Област Пловдив е едно от главните притегателни места за работещите от цялата страна, но това по никакъв начин не кореспондира със заплащането. Смея да твърдя, че това не е моментно състояние, а тенденция от над десет години. Регионалната структура на КНСБ – Пловдив е организирала през годините множество форуми, в които са участвали както всички държавни институции на регионално ниво, така и представителите на всички работодателски организации. Въпросът неизменно е бил винаги част от дневния ред, но работодателите явно добре съумяват да балансират, посредством различни похвати, за да задържат на по-ниско ниво възнагражденията на работещите в региона. Притеснителното, което се наблюдава като тенденция от началото на коронакризата, е поведението на работещите и нарастващото им чувство на несигурност за работното им място. Това именно ги притиска да правят все повече компромиси, касаещи трудовите им права.

– В началото на годината станаха факт увеличенията на трудовите възнаграждения на работещите в общините и общинските структури. Каква е ситуацията в област Пловдив?

– Действително вече са факт новите по-високи възнаграждения в общинските администрации. Що се отнася до постигнатите нива в различните общини, бих могъл да посоча, че оценките ми в тази насока са разнопосочни. В немалка част от общините на територията на област Пловдив работещите получиха между 15 и 22% увеличение.

Наред с това има и общини, в които местната власт отказа въпреки осигурените средства да разпредели повече от 10%. Няма как да не спомена като пример в тази насока община Пловдив, чиито приоритети в пореден мандат не са възнагражденията на общинската администрация и звената към нея. Това е и причината тези работни места да не бъдат атрактивни за търсещите работа. Въпреки инициираните от нас срещи по проектобюджет 2021 г., многобройните медийни изяви и официално декларираните искания на КНСБ – Пловдив за 20–процентно увеличение на възнагражденията –  то не бе достигнато. В разрез с афишираните позиции на новата местна власт за повишаване нивото на социален диалог, то все още не е на исканото от нас ниво.

В противовес на това, като постигнати добри резултати, мога да отлича сътрудничеството ни с общините Асеновград, Първомай, Куклен и други. По отношение на персонала в детско и училищно образование също бяха договорени увеличения на основните трудови възнаграждения в рамките на до 20% от началото на 2021 г. В много общини извън областния център през 2021 г. вече са факт основните трудови възнаграждения от около и над 1100 лв. основно трудово възнаграждение на този персонал. За съжаление, поради дългогодишните финансови и управленски несполуки в общинските лечебни заведения в община Пловдив цитираните по-горе нива на заплащане все още са трудно достижими. Оценката, която ще си позволя да изразя, като обобщение на случващото се, разбира се, вземайки под внимание локалните специфики и трудности в социалното партньорство с представителите на местната власт в някои общини, е одобрение от страна на синдикалните ни членове от постигнатото и увереност за работата ни в правилната посока.

– В този период на пандемия и несигурност, за който споменахте, констатирате ли повишаване броя на нарушенията на работодателите, във връзка с трудовото законодателство?

– За съжаление, категорично да! Като общ сбор за периода от март 2020 до март 2021 г. увеличението им е над два пъти. Ако мога да систематизирам тези стотици сигнали адресирани до КНСБ – Пловдив, като основни нарушения се открояват оказването на принуда спрямо работниците за ползване на неплатен отпуск, забавяне изплащането на дължимото трудово възнаграждение и нарушения при прекратяването на трудовите договори. Все още не са редки случаите, в които имаме осигуряване от страна на работодателя под реално получаваните доходи. Така, на практика работодателите правят опити да прехвърлят част от негативните последици в настоящата икономическа криза върху работниците, пренебрегвайки вменените им нормативни задължения, разчитайки на свития пазар на труда и евентуалната липса на навременна реакция сред работещите.

– В такъв случай, как предлагате да завършим нашия разговор?

– Въпреки трудностите и проблемите, които само маркирах, вярвам, че  активизирането на ваксинационния процес, което се очаква да се случи през идните месеци, ще има като последица нов тласък в развитието на икономиката на страната. Всяко негово забавяне ще рефлектира пряко, все по-негативно и в прогресия върху икономическото ни развитие, а оттам и на пазара на труда и свързаните с него въпроси за работните места и възнагражденията. Ето защо, въпреки настоящата ситуация, ми се иска да бъда по-скоро оптимист за това, което ни очаква през настоящата 2021 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *