Директивата за платформените работници – какво предвижда и защо са нужни синдикални действия

На 9 декември 2021 r. Европейската комисия представи дългоочакваното предложение за подобряване на условията на труд при работа през платформа.

Предложението за директива е една от ключовите инициативи в плана за действие по Европейския стълб на социалните права. Преди това ЕК проведе двуетапна консултация с европейските социални партньори. Тя се допита до мнението на множество заинтересовани страни, включително в рамките на специални срещи с дружества платформи, асоциации на работници през платформи, синдикални организации, представители на държавите членки, експерти от академичните среди и международни организации и представители на гражданското общество.

Според данни на ЕК икономиката на цифровите платформи се разраства бързо. Днес над 28 милиона души в ЕС работят през цифрови платформи. Очаква се през 2025 г. техният брой да достигне 43 милиона. На този фон е установено, че все по-трудно се определя правилно трудовият статус на хората, които работят през цифрови платформи, което в някои случаи води до неадекватни трудови права и социална закрила.

В най-общ план проектът на Директивата определя следното:

 1. Да се гарантира, че хората, работещи през цифрови платформи, получават трудовоправен статус, който съответства на действителните им условия на труд.
 2. Съдържа списък с контролни критерии за определяне дали дадена платформата е „работодател“. Ако платформата отговаря на поне два от тях , то от правна гледна точка се приема, че тя е работодател. Следователно хората, които работят през платформата, ще се ползват от трудовите и социалните права, които произтичат от статуса на „работник“.

За хората, наети през онлайн платформи и класифицирани като работници, въз основа на настоящето предложение за директива, това ще означава да имат право да ползват:

 • минимална работна заплата (когато съществува такава);
 • колективно договаряне;
 • работно време и здравно осигуряване;
 • право на платен отпуск или подобрен достъп до защита срещу трудови злополуки;
 • обезщетения за безработица и болест, както и основана на вноски пенсия за старост.
 1. Платформите ще имат право да оспорват тази класификация, като ще трябва да докажат, че не съществува трудово правоотношение. С предложените от Комисията ясни критерии ще се повиши правната сигурност за платформите, ще се намалят съдебните им разноски и ще се улесни бизнес планирането им.
 2. Увеличава се прозрачността при използването на алгоритми от цифровите трудови платформи, като се гарантира, че наблюдението на човека ще зачита спазването на условията на труд и така се дава право на оспорване на автоматизирани решения взети от алгоритмите, ползвани от платформата. Тези нови права ще бъдат предоставени както на работниците, така и на действителните самостоятелно заети лица.
 3. Подобряване на прозрачността, като се изяснят съществуващите задължения за деклариране на труда пред националните органи и се въведе изискване платформите да предоставят на националните органи ключова информация за своите дейности и за хората, които работят през тях. Дигиталните платформи за труд ще са устойчиви само ако осигуряват качествени работни места и спазват трудовите права. Много малко платформи работят само с истински самостоятелно заети работници.

КНСБ е загрижена за ефектите на дигиталната икономика върху възможностите за трудовоправни регулации. Ето защо през настоящия си мандат (2022-2027 г.) сред основните ѝ приоритети ще е внимателно проучване на законовите възможности за уреждане на трудови права, като работно време, почивка, отпуск за дигитално обучение, платен годишен отпуск, заплащането на работещите през онлайн платформи. КНСБ смята, че всички работници, наети чрез платформи, трябва да се ползват с прилични работни стандарти и равно третиране, независимо от тяхното гражданство, местожителство или миграционен статус. Приемането на Директивата за подобряване на условията на труд при работа на платформи ще бъде сред основните приоритети на КНСБ.

Конфедерацията следи внимателно законодателния процес по разглеждането на проектодирективата:

 1. На 19 май 2022 г. Европейският парламент представи първия си проект на доклад по предложението за директива. В него са взети предвид много от предложенията на Европейската конфедерация на профсъюзите, сред които широко определение на цифрова трудова платформа и представяне на обща презумпция за заетост, която не трябва да се активира от набор от критерии. Крайният срок за предложения и поправки изтече на 9 юни. Членове на ЕНП, заедно с Renew Европа и ECR групите, внесоха координирани предложения, които може да влошат първоначалното предложение на Европейската комисия. Те залагат на подвеждащия аргумент, че законовата презумпция би довела до автоматично класификация на всички лица, работещи за платформа, като нейни служители.
 2. По проекта има дадено становище на ЕИСК. На 13 и 15 юли проектът и внесени предложения за подобряване на отделни текстове са обсъдени на заседание на Съвета на ЕС.
 3. През септември 2022 г. се очаква да е първото четене на проектодирективата в Европейския парламент.

За да бъде подобрена уредбата в предложената директива, ЕКП е предприела и планира редица действия.

Предстоящи инициативи:

 • ЕКП ще продължи да развива инициативи за изолиране и заклеймяване на лобирането на платформи. ЕКП и членуващите в нея организации ще се ангажират да убедят евродепутатите от Renew Europe и ЕНП, че предложенията на профсъюзите са последователни и законово осъществими, за да гарантират подход, основан на правата на работниците.
 • ЕКП ще започне петиция през септември 2022 г., за да призове за защита на лицата, които работят като подчинени на условията на онлайн платформите, както и да се гарантира защита и на истинските самостоятелно заети лица.
 • Инициативите на ЕКП ще наберат скорост в подкрепа на искания преди гласуването на Парламентарен доклад.
 • ЕКП предвижда прилагане на презумпция за трудово правоотношение за лица, извършващи платформена работа в два различни етапа.

А) Първият се отнася до преходен период за прилагане на Директива, който ще започне след приемането на законодателството от органите на ЕС и обхваща времето, предвидено за транспониране.

Б) Вторият обхваща прилагането на директивата за нови платформи, които се създават в държави-членки, идващи в ЕС от чужбина или преместващи се от една европейска страна в друг. Докато двете процедури са малко по-различни, и двете имат за цел предоставяне на правилния статут на работниците. Това се постига чрез валидиране от съответния орган, че платформите, опровергаващи презумпцията, могат да работят със самостоятелно заети лица, ако се прецени, че връзката е от характер на самостоятелна заетост. Ако решението на посочения орган е, че има трудово правоотношение, платформите са работодатели с работници и служители.

ЕКП също така работи, за да гарантира напредък по проектодоклада на ЕП. Такъв е примерът с използването на неизчерпателни критерии за оборване на презумпцията за трудово отношение и включените в проекта на директива разпоредби за гарантиране на достъпа на граждани на трети държави без документи до механизми за правна защита без страх от отмъщение или депортиране.

ЕКП и нейните организации ще се обърнат към страните–членки, за да се застъпят за амбициозна позиция на ниво Европейски съвет, която да подобри предложението на ЕК за директива в съответствие с политическите приоритети на ЕКП.

От 29 септември до 1 октомври европейската конфедерация ще организира във Виена синдикално събитие, което има за цел да обедини усилията на нейните членове. За целта ще се извърши обмяна на опит и стратегии между Конфедерациите и федерациите, активни в организирането и колективното договаряне, в правни стратегии или кампании по нови профсъюзни теми като договаряне на алгоритъм, статус на заетост или колективно договаряне на самостоятелно заетите работници в платформени компании.

От своя страна КНСБ се ангажира да подкрепи ЕКП в изброените по-горе дейности и ще се включи с конкретни ангажименти, които са  оповестени от ЕКП, като:

 1. Ще работи съвместно с ЕКП за постигне на възможно най-добрата Директива за подобряване на условията на работниците в платформени компании.
 2. Ще работи за възможно най-доброто транспониране на Директивата на национално ниво чрез промени в законодателството за укрепване на правата на работниците, обхванати от нея.
 3. КНСБ ще оказва ефективен синдикален натиск на европейско, секторно и национално ниво по време на законодателната процедура за приемане на проектодирективата.

С разяснителен документ какви ще последиците за работещите през дигитални платформи в национален план можете да се запознаете тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *