EК предложи план за възстановяване – идва Следващото поколение ЕС

Европейската комисия представи в края на месец май мащабен план за възстановяване на разклатените от пандемията икономики на страните-членки. За да се гарантира, че възстановяването е устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички страни, ЕК предлага да бъде създаден нов инструмент за възстановяване, наречен NextGeneration EU. Той ще бъде включен в преработен дългосрочен бюджет на ЕС.

Стойността на NextGeneration EU ще е 750 милиарда евро, а с целевите увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. общият финансов капацитет на бюджета на ЕС ще достигне 1,85 трилиона евро.

Планът за възстановяване превръща във възможност огромното предизвикателство, пред което сме изправени и не само подкрепя възстановяването, но и залага инвестиции в нашето бъдеще: Европейският зелен пакт и цифровизацията ще стимулират заетостта и растежа, устойчивостта на нашите общества и доброто състояние на околната среда, в която живеем. Настъпи часът на Европа: Нашата готовност да действаме, трябва да съответства на предизвикателствата, пред които сме изправени, коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Комисарят Йоханес Хан, който отговаря за бюджета на ЕС, заяви: Нашият общ бюджет е в основата на плана за възстановяване на Европа. Допълнителният капацитет, осигурен чрез NextGeneration EU, и укрепената многогодишна финансова рамка ще ни дадат силата на солидарността, необходима, за да подкрепяме държавите членки и икономиката. Единна, Европа ще стане по-конкурентноспособна, устойчива и независима.

ИНВЕСТИРАНЕ ЗА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ 

NextGeneration EU ще набира средства от финансовите пазари. За целта таванът на собствените ресурси временно ще бъде увеличен до 2% от брутния национален доход на ЕС, което ще позволи на ЕК да използва своя висок кредитен рейтинг, за да заеме 750 милиарда евро. Това допълнително финансиране ще бъде насочвано чрез програми на ЕС и ще бъде погасено през дълъг период от време в рамките на бъдещите бюджети на ЕС- не преди 2028 г. и не по-късно от 2058 г.

За да стане това по справедлив и споделен начин, Комисията предлага редица нови собствени ресурси. Освен това, за да се предоставят средства възможно най-скоро в отговор на най-неотложните нужди, Комисията предлага настоящата многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020 г. да бъде изменена. Целта е да има налично финансиране от 11,5 милиарда евро още през тази година.

Средствата, набрани за NextGeneration EU, ще бъдат инвестирани в три стълба:

 1. Подкрепа за държавите-членки с инвестиции и реформи:
 • Нов механизъм за възстановяване и устойчивост с бюджет от 560 милиарда евро ще предоставя финансовата подкрепа за инвестиции и реформи, включително във връзка със зеления и цифровия преход и с устойчивостта на националните икономики, като ги обвързва с приоритетите на ЕС. Този инструмент ще бъде включен в европейския семестър. Той ще разполага с механизъм за отпускане на безвъзмездни средства в размер на до 310 милиарда евро и ще бъде в състояние да осигури до 250 милиарда евро под формата на заеми. Подкрепата ще бъде достъпна за всички държави-членки, но ще бъде съсредоточена върху най-засегнатите от тях и там, където нуждите от устойчивост са най-големи.
 • Увеличение с 55 милиарда евро на действащите програми на политиката за сближаване между настоящия момент и 2022 г. в рамките на новата инициатива REACT-EU, които ще бъдат разпределени въз основа на тежестта на социално-икономическите последици от кризата, включително равнището на младежката безработица и относителния просперитет на държавите членки.
 • Предложение за укрепване на Фонда за справедлив преход с до 40 милиарда евро, за да се помогне на държавите-членки да ускорят прехода към неутралност по отношение на климата.
 • Подсилване на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с 15 милиарда евро, за да се подпомогне на селските райони да извършат необходимите структурни промени в съответствие с Европейския зелен пакт и за постигане на амбициозните цели в съответствие с новите стратегии за биологично разнообразие и така наречената стратегия „от фермата до трапезата“.

 

 1. Енергичен импулс за икономиката на ЕС чрез стимулиране на частните инвестиции:
 • Нов Инструмент за подкрепа на платежоспособността ще мобилизира частни ресурси за спешно подпомагане на жизнеспособни европейски предприятия в най-засегнатите сектори, региони и държави. Той може да започне да функционира през 2020 г. и ще разполага с бюджет от 31 милиарда евро. Целта му е да мобилизира 300 милиарда евро за подкрепа на платежоспособността на предприятията от всички икономически сектори и да ги подготви за по-чисто, цифрово и устойчиво бъдеще.
 • Модернизиране на InvestEU — водещата инвестиционна програма на Европа до равнище от 15,3 милиарда евро за мобилизиране на частни инвестиции в проекти в целия Съюз.
 • Нов Инструмент за стратегически инвестиции в рамките на InvestEU ще генерира инвестиции до 150 милиарда евро с цел да повиши устойчивостта на стратегически сектори, по-специално на свързаните с зеления и цифровия преход, и на възлови вериги за създаване на стойност на вътрешния пазар благодарение на 15 милиарда евро принос от NextGeneration EU.
 1. Извличане на поуки от кризата:
 • Нова Здравна програма — EU4Health  за укрепване на здравната сигурност и подготовка за бъдещи здравни кризи с бюджет 9,4 милиарда евро.
 • Укрепване с 2 милиарда евро  на  rescEU — Механизмът за гражданска защита на Съюза, който ще бъде разширен и засилен, за да може Съюзът да се подготви и да реагира на бъдещи кризи.
 • 94,4 милиарда евро за програма „Хоризонт Европа“, която ще бъде подсилена за финансирането на жизненоважни научни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и зеления и цифровия преход.
 • Подкрепа за партньорите на Европа по света чрез допълнителни 16,5 милиарда евро за външна дейност, включително хуманитарна помощ.
 • Други програми на ЕС ще бъдат укрепени с цел бъдещата финансова рамка да бъде съобразена с нуждите за възстановяване и стратегическите приоритети. Други инструменти ще бъдат подсилени, за да стане бюджетът на ЕС по-гъвкав и съобразен с нуждите.

Стремежът е да се постигне до юли бързо политическо споразумение относно NextGeneration EU и общия бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г.

ОСНОВИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Възобновяването на икономиката не означава връщане назад към статуквото отпреди кризата, а скок напред. Трябва да отстраним краткосрочните вреди от кризата така, че да инвестираме и в нашето дългосрочно бъдеще. Всички средства, набрани чрез NextGeneration EU, ще бъдат предоставени чрез програми на ЕС, включени в преработения дългосрочен бюджет на ЕС:

Европейският зелен пакт в качеството му на стратегията на ЕС за възстановяване:

 • Мащабно саниране на сградите и обновяване на инфраструктурата, както и повече кръгова икономика, което ще доведе до създаването на работни места на местно равнище;
 • Реализация на проекти за извличане на енергия от възобновяеми източници, особено вятърната и слънчевата енергия, и даване на енергичен импулс за чиста „водородна“ икономика в Европа;
 • По-чисти транспорт и логистика, включително изграждането на един милион зарядни установки за електрически превозни средства и стимули за пътуване с влак и чиста мобилност в нашите градове и региони ;
 • Укрепване на Фонда за справедлив преход в подкрепа на преквалификацията, за да се помогне на предприятията да създадат нови икономически възможности.

 

Укрепване на единния пазар и адаптирането му към цифровата ера: 

 • Инвестиране в повече и по-добра свързаност, особено в бързото разгръщане на 5G мрежите;
 • Засилено промишлено и технологично присъствие в стратегически сектори, сред които изкуствен интелект, киберсигурност, суперкомпютри и изчисленията в облак;
 • Изграждане на истинска икономика, основана на данни, като двигател на иновациите и заетостта;
 • Повишена киберустойчивост.

Справедливо и приобщаващо възстановяване за всички:

 • Краткосрочната Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица (SURE) ще предостави 100 милиарда евро помощ за работниците и предприятията;
 • Европейската програма за умения и Планът за действие в областта на цифровото образование ще гарантират цифрови умения за всички граждани на ЕС;
 • Справедливите минимални заплати и обвързващите мерки за прозрачност на заплащането ще помогнат на уязвимите работници, особено на жените;
 • Европейската комисия засилва борбата с избягването на данъци и това ще помогне на държавите членки да генерират приходи.

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПО-УСТОЙЧИВ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европа трябва да засили своята самостоятелност в редица конкретни области, включително в стратегически вериги за създаване на стойност и да подложи на по-строги проверки преките чуждестранни инвестиции. За да повиши готовността за действие при кризи и управлението на кризи, Комисията ще укрепи Европейската агенция по лекарствата и ще отреди по-важна роля на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в координацията на медицинските ответни действия по време на криза.

Възстановяването трябва недвусмислено да се основава на основните права и пълното зачитане на върховенството на закона. Всички спешни мерки трябва да бъдат ограничени във времето и да са строго пропорционални. Оценката на Комисията ще бъде включена в първия доклад, изготвен в рамките на механизма за върховенството на закона.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *