ЕКП описа най-честите нарушения на безопасните условия на труд в пандемията

Пандемията Covid-19 е най-голямото предизвикателство, което засегна здравето, икономиката и социалния живот в историята на Европейския съюз. Бяха приложени множество европейски и национални мерки за борба с разпространението на вируса Covid-19, включително тези, които се отнасят до работните места и предвижването до работното място.

Успехът на стратегията на ЕС за излизане от кризата и предотвратяването на втора вълна зависят от постигането на споразумения между социалните партньори относно организацията на труда със сериозно внимание към безопасността и здравето на работното място.

В много европейски страни вече има постепенно завръщане по работните места. Европейската конфедерация на профсъюзите събира информация, с която се опитва да обхване и опише картината на нарушенията на правилата за безопасност и здраве при работа и реакцията на профсъюзите, за да се предприемат мерки за отстраняването им. Сред тях е да се докладва на инспекциите по труда, да се преразглеждат колективните трудови договори, както и да се предприемат други действия.

Целта на изследването на ЕКП е да се предостави информация на конфедерациите в отделните страни за развитието на безопасните и здравословни условия на труд и да се събират доказателства, за да се окаже натиск върху институциите на ЕС по отношение на необходимостта от прилагане на регламентите за безопасните и здравословни условия на труд в светлината на пандемията.

Случаите, събрани до момента, са от Австрия, Дания, Ирландия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания и EFFAT – Европейската федерация по храните, селското стопанство и туризма.

Австрия. Австрийската федерация на синдикатите съобщава за опасения относно психо социалните рискове, възникнали от претоварване с работа след завръщане на работното място. Според данните специалистите по безопасност на труда не са участвали достатъчно в прилагането на защитни мерки срещу Covid-19 на ниво работно място. За да отговори на тези предизвикателства и други, свързани с безопасността и здравето на работниците в рамките на стратегията, Австрийската инспекция по труда проведе консултация през май и юни с цел да предостави подкрепа на работодателите за прилагане на защитни мерки срещу Covid-19. Като част от тази кампания бяха посетени 1010 компании от различни сектори (предимно за производство на храни и напитки, извозване на отпадъци, търговия на едро, дребно, складиране, пощенски услуги и кол центрове). Специално внимание беше отделено на секторите, които се характеризират с по-голяма географска плътност на заетите лица. Кампанията оцени хигиенните процедури, вентилацията на работните помещения, аварийното планиране, условията за общо настаняване и персонала, който пътува до работното си място. Резултатите като цяло са положителни – само 20% от компаниите са инструктирани да подобрят правилата за безопасност и здраве. Също така бяха установени най-добрите случаи (резултатите от това проучване са достъпни на:https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Gesundheit_im_Betrieb/Gesundheit_im_Betrieb_1/ Beratungsoffences_COVID-19.html ).

Дания. Конфедерацията на профсъюзите в Дания съобщава за следните случаи на нарушения и отговор на синдикатите:

  • Инспекцията по труда е издала предписание за подобрение с много кратък срок (7 дни) до болнично отделение, което се занимава с белодробни инфекциозни заболявания и от 15 март 2020 г. лекуват пациенти с COVID-19. В това отделение 60% от персонала е заразен с COVID-19 и един човек е починал. Инспекцията по труда установи, че предприетите мерки за превенция не са достатъчни по отношение на оборудване, работна среда и организация и социално дистанциране.
  • Инспекцията по труда е издала предписания за подобрения на някои частни клиники (също със 7-дневен срок) поради лоши хигиенни условия, неправилна употреба на предпазни средства и липса на време между дезинфекция и почистване на работната среда.
  • Лоша хигиена и недостатъчно почистване в помещенията на датската армия. Почистването в армията се възлага на външни изпълнители, а стандартът за почистване е бил лош преди избухването на епидемията.
  • Неправилна употреба на опасни вещества за почистване в училище, без инструкции и обучение и без използване правилно на личните предпазни средства. В резултат на това работниците имат проблеми с дишането, тъй като веществата се прилагат с аерозоли (а не директно върху повърхностите, които трябва да се почистват).
  • Педагогическият персонал в детските заведения и в училищата съобщават, че не са осигурени допълнителни ресурси за изпълнение на допълнителните задачи, които са били помолени да изпълнят поради COVID-19. 40% от този персонал счита, че не е възможно да се прилагат указанията, предоставени от здравното министерство и в същото време изпълняват своята работа. Някои работници съобщават, че нямат или имат много ограничени възможности да ползват почивка по време на работа. Възникна недоразумение  и с някои от някои работодатели (местни власти) относно спазването на разпоредбите за работното време в рамките на пандемията. Издадена е публична декларация от синдикатите от публичния сектор и работодатели, за да се изясни, че не са необходими допълнителни споразумения на вече сключени споразумения за работно време. Междинните мениджъри в тези сектори също работят в голям стрес през този период. Дейностите, извършвани на открито в тези центрове, са довели до наранявания на работниците.

Отговорите на синдикатите за тази ситуация са следните:

  • Предоставят насоки и персонализирана помощ чрез горещи линии, специализирани секции в Интернет и публикации.
  • Разработени са секторни насоки съвместно с работодателите, използвайки съществуващата система за сътрудничество в областта на комуникацията за безопасни и здравословни условия на труд на работното място от социалните партньори (секторните съвети по безопасни и здравословни условия на труд)
  • Конфедерацията е поискала създаването на национална работна група за COVID -19, включваща социалните партньори,  инспекцията по труда и здравните власти. Работната група се събира всяка седмица от началото на май. Тя разработва и инициира насоки към различни сектори, както и общи насоки за всички работни места и работодатели за това как да се справят с безопасните и здравословни условия на труд и COVID-19. Работната група се стреми да се гарантира превенция на риска за работниците-мигранти в светлината на пандемията Covid-19.
  • Конфедерацията настоява инспекцията по труда да извършва проверки на терен. Тя отделя специално внимание на работниците в здравния сектор и в сектора на социалните грижи. Парадоксът е, че това са секторите, в които инспекцията по труда е била почти напълно освободена да упражнява контрол (реагирала е само на сериозни злополуки или сериозни оплаквания).
  • В резултат на работата на профсъюзите от началото на юни инспекцията по труда отново е ангажирана да изпълнява дейности на място. Броят на инспекциите обаче все още е ограничен в сектора на здравеопазването и сектора на социалните грижи.

Ирландия. Ирландия има сравнително бавно и поетапно завръщане по работните места, като значителен брой не се върнаха на работа до 29 юни, като част от фаза 3 на икономическо и социално възстановяване. Финалната фаза е започнала от 20 юли. Все още е публична политика възможно най-много хора да продължат да работят от дома и правителството започна обществена консултация за домашната работа.

По време на ранните етапи на кризата позицията на националния орган по здравеопазване и безопасност беше, че това е криза в областта на общественото здраве, а не въпрос на здравето на труда. След натиск от страна на синдикатите чрез механизмите за социален диалог на високо ниво, правителството се съгласи, че синдикатите, работодателите и държавата трябва заедно да изготвят съгласуван план за евентуално завръщане на работа. Този ангажимент доведе до разработването на „Протокол за безопасна връщане към работа“ като тристранен документ, който държавата прие като задължителна основа за всяко завръщане на работа. Политиките за безопасни и здравословни условия на труд претърпяха значителни съкращения на финансирането през годините на строги икономии в Ирландия. Въпреки че през последните години финансирането леко се подобри, безопасните и здравословни условия на труд не са приоритет и инспекциите на работното място бяха намалени наполовина за 10-годишен период. Пред парламентарна комисия бе разкрито, че инспекцията по труда има само 109 инспектори, 67 от които са назначени да извършват проверки на Covid-19. Ясно е, че това се счита за недостатъчно. Ето защо сега са направени договорености за още 500 инспектори от различни други държавни агенции с роля на инспекторат (напр. Трудово законодателство, околна среда, селско стопанство и т.н.), които да подпомагат проверките на Covid-19 на работното място.

До началото на юли от инспекцията по труда са извършени над 2750 проверки. В обхвата на инспектираните сектори, общите констатации са, че 92% от работните места са имали мерки за контрол на Covid-19, 85% от служителите са преминали индукционно обучение, в 74% от работните места е изготвен план за реагиране на Covid-19. Коефициентите на съответствие са високи в строителството, търговията на дребно и производството, но по-ниски в транспорта и администрацията.

Профсъзите в страната създадоха процедура за подаване на жалби, с която работниците могат да се свържат с Конгреса и /или с техния съюз, за ​​да подчертаят нарушенията на протокола. Докато системите за докладване все още са в начален стадий и все още не са събрани много значими данни, обратната връзка от синдикатите във връзка с прилагането на протокола е до голяма степен положителна.

Словения. Извънредното положение във връзка с епидемията от COVID-19 бе в страната бе отменено официално на 1 юни 2020 г. Все пак някои процедури за безопасност все още се препоръчват, но те са значително по-малко в сравнение с периода на епидемия. След отварянето на границите, обаче отново имаше нови случаи на COVID-19. Синдикатите оцениха ролята на трудовите здравни услуги по време на епидемията COVID-19. В Словения тези услуги се предоставят от външни частни агенции, които предлагат своите услуги на работодатели на пазара. Анализът показа, че тези услуги не отговарят на очакванията, тъй като те най-вече не присъстват, когато се планират и изпълняват антиепидемичните мерки на работните места. Ето защо синдикатите призовават за системна промяна в ролята на тези услуги – те трябва да бъдат публични услуги, а не частни.

Конфедерацията също така предприе действия срещу отделни работодатели, които отправят предупреждение към служителите си да не планират ваканция извън Словения в страните, които все още се считат за рискови по отношение на COVID-19. Работодателите алармираха, че предполагаемо прекратяване на работа трябва да е възможно, ако служителите бъдат поставени под карантина от властите при връщане от пътуванията си.

По време на епидемията целият обществен транспорт беше отменен и работниците трябваше да организират пътуването си с частен транспорт. От май 2020 г. градският обществен транспорт отново работи. Шофьорите на местните автобусни услуги трябва да използват маска и до седалката на водача е монтиран прозрачен щит. Градските автобуси работят безкасово (човек плаща преди да се качи), следователно шофьорите на градски автобуси не са в пряк контакт с пътниците. Това обаче е различно при междуградските услуги, където шофьорите често трябва да продават билети на пътници, които желаят да плащат в брой, а не е с инсталиран щит, очевидно по технически причини, свързани с дизайна на автобуса. Поради тази причина тези водачи са длъжни да носят много лични предпазни средства: маска за лице плюс прозрачен щит за лице всеки път, когато те са в контакт с пътник, който си кипша билет. От началото на лятото, шофьорите се оплакват, че тези лични предпазни средства са непоносими и някои от тях съобщават, че се чувстват замаяни. Те поставят под въпрос безопасността не само на себе си, но и на пътниците. Синдикатът на шофьорите на автобуси обяви стачка. Те призовават и Министерството на здравеопазването и здравните служби да предприемат действия веднага.

Испания.В Испания COVID-19 не се класифицира като професионална болест, а по-скоро като трудова злополука. Съществуват обаче някои дейности, за които заразяването от COVID-19 трябва юридически да се счита за „професионално заболяване“. По-конкретно, инфекциозните заболявания, причинени от биологични агенти (група 3) чрез работата на лица, участващи в профилактика, медицинска помощ и дейности, при които е доказан риск от инфекция, се считат за професионални заболявания. Предвидените дейности са следните: лабораторен персонал, работници в центрове за грижи или грижи за болни, както в амбулаторни клиники, така и в затворени институции или у дома; лаборатории за изследвания или клинични анализи; работа, включваща събиране, боравене или използване на човешка кръв или нейни производни; стоматолози; авариен персонал; затворници; персонал за обществен ред (който включва членовете на Силите за сигурност и корпуса, които понастоящем поддържат здравните заведения за този вид дейност).

Квалификацията като професионално заболяване вместо трудова злополука е важна, тъй като последната включва специално проследяване, с предходни и периодични задължителни медицински прегледи, със съответните им отговорности към работодателите в случай на неспазване и спазване на периоди за наблюдение. Нов закон, приет на фона на кризата (Законът на Кралския указ 19/2020 от 26 май, който приема допълнителни мерки в областта на селското стопанство, науката, икономиката, заетостта и социалното осигуряване и данъчните въпроси, за да облекчи последиците от COVID-19), гласи, че болестите, претърпени от персонала, който предоставя услуги в здравни или социално-здравни центрове в резултат на заразяване с вируса SARS-CoV2 по време на състояние на аларма, се класифицират като професионални непредвидени обстоятелства, произтичащи от трудови злополуки. Квалификацията като произшествие при трудова злополука се простира до месеца, следващ края на състоянието на алармата. Тази мярка е недостатъчна за синдикатите, които призоваха за премахване на този срок.

Синдикатите изискват по-голяма координация между публичните администрации, които отговарят за управлението на компетенциите по отношение на труда и общественото здравеопазване, тъй като има вакуум при справяне с оплакванията от липсата на съответствие в областта на професионалната дейност за безопасност и здраве на работните места, оставяйки работниците незащитени.

Испанският профсъюз съсредоточи усилията си върху  това да съветва работниците да намерят решения, договорени с компаниите и адаптирани към законодателството. По време на извънредното положение профсъюзът създаде онлайн консултация, от която се възползваха средно по  3500 работници относно работата с коронавирус на работното място.  В рамките на възобновяването на икономическите дейности най-честите запитвания са свързани със здравето и безопасността на труда и липсата на организационни мерки за избягване на социален контакт, неспазване на разстоянието за безопасност в предприятията, липса на колективни мерки за защита (екрани и др. разделения на работните пространства), липса на консултации и участие на законни представители на работниците във връзка с плановете за действие при извънредни ситуации (член 18 ЗППЦК), въпрос за личните предпазни средства, въпроси относно защитата на данните и наблюдение по отношение на измерването на телесната температура на работното място и защита на данните, наред с други.

По отношение на жалбите до Инспекцията по труда, секторите с най-малък брой жалби бяха промишлеността и строителството, вероятно поради голямото количество преговори между работодатели и синдикати. Въпреки това синдикатът остава бдителен за спазването на тези споразумения, дори извършва посещения на работните места. В сектора на услугите броят на оплакванията е малко по-голям, отколкото в предишния случай. Основната причина за оплакванията в този сектор е липсата на превантивни и защитни мерки за избягване на риска от заразяване. В случая с публичния сектор недостатъчното осигуряване на мерки за лична защита доведе до заразяването на много работници и в някои случаи дори загуба на живота им. В Испания заразата сред здравните специалисти възлиза на повече от 51 000 случая.

Швеция. Когато става въпрос за нарушения на правилата за безопасни и здравословни условия на труд  и реакцията на синдикатите по отношение на тях, статистиката показва категоричен модел в определени области. Прекратяване на работата е извършено от служители по безопасността, тъй като някои работодатели не са знаели разпоредбите и начина, по който да ги прилагат, или други не са склонни да ги спазват. Прекратяването на работа е юридическото действие на служителите за безопасност, регламентирано в Закона за работна среда, което се използва, когато се нарушават разпоредбите. След като представителят на безопасността определи преустановяване на работа, Инспекцията по труда трябва да извърши проверка. Повторното отваряне на работното място е разрешено, след като работодателят е предприел необходимите мерки. Шведската служба за работна среда е публичният орган, който отговаря за Инспекцията по труда. Шведската конфедерация на синдикатите съжалява, че през последните 10 години е имало промяна в профила на инспекторите по труда, преминали към по-обща методология.

Най-големи нарушения на безопасните условия на труд за установени в сектора на здравеопазването (46) и в транспорта.

Великобритания. От 9 март 2020 г. досега са получени 21 998 сигнала, свързани с COVID и безопасните условия на труд. Пикът е достигнат на 8 юни, като са получени 1700 обаждания. 20% от проблемите са в производство, 16 на сто в строителните дейности. Въпреки обема на сигналите и разрушително високия процент на зараза и броя на смъртните случаи, разследващите здравето и безопасността са направили само 64 проверки между април и юни. От 10 март не е извършена нито една проверка в дом за социални грижи („затварянето“ е започнало на 23 март, въпреки че смъртните случаи в дома са довели до 50% от общия брой починали).

Не са извършени официални действия в отговор на нарушенията на правилата за безопасност. Работниците, позовавайки се на раздел 44 от Закона за правата на труда от 1996 г. заради „сериозна и непосредствена опасност“, са отказали да присъстват на работното място след известни случаи на коронавирус или когато не са спазени изисквания за по-безопасна работа (например социално дистанциране или липса на ЛПС). Това се е случило в хранителни фабрики, библиотеки и в няколко пощенски служби.

Държавните мерки за безопасност са само временни. Насърчава се работодателите да оповестяват публично своите оценки на риска (макар това да не е задължително).

Европейски федерации. EFFAT предприе проучване на месопреработвателната промишленост по отношение на Covid-19 в различни страни в Европа, което идентифицира ужасните условия на труд и заетост,  засягащи хиляди работници в много страни в Европа.  Докладът прави и преглед на работните договорености и бизнес практики на месните компании, за да намалят разходите и да избегнат отговорността на работодателя. Взети заедно, те рисуват мрачна картина на сектор, нуждаещ се от спешна и сериозна реформа. Работници от тази индустрия демонстрират изумителна отдаденост на работните си места по време на пандемията Covid-19, излагайки се на риск от заразяване поради честата липса на ефективни мерки за защита на здравето. Секторът зависи до голяма степен от мигрантите и трансграничните работници, както в ЕС, така и от трети страни. Независимо дали са наети като временни служители, командировани работници или принудени да приемат (фалшив) статут на самостоятелно заети лица, условията на труд, жилищата и заетостта на огромна част от работниците са плачевни – както причина, така и симптом на експлоатация, социален дъмпинг и нелоялна конкуренция в цяла Европа. Наред с други искания, EFFAT призовава Европейската комисия да предложи амбициозен правен инструмент, който да гарантира солидарна (верижна) отговорност по цялата верига. Инициативата следва също да има за цел да стимулира колективното договаряне и да се бори с дъмпинга на заплатите. Докладът е достъпен  на:https://effat.org/in-thespotlight/effat-meat-sector-report-poor-conditions-to-blame-for-spread-of-covid-19/