Ивелина Василева: За 4 г. постигнахме до 107% ръст на заплатите на социалните работници в Добрич

Ивелина Василева е областен координатор на КНСБ в Добрич.

 

– Кои са приоритетите в дейността на РС на КНСБ – Добрич и пред какви предизвикателства се изправяте сега, в ситуация на епидемична обстановка?

– Основен приоритет в дейността на регионалната структура на КНСБ-Добрич продължава да бъде повишаването на доходите на нашите синдикални членове. В област Добрич имаме силно синдикално присъствие в публичния сектор – повече от 50% от заетите са членове на КНСБ. Стабилната синдикална плътност в бюджета се дължи на по-добрите договорености чрез колективното трудово договаряне на общинско равнище. Ето защо, всяка година, стъпка по стъпка, правим възможното на местно ниво за увеличение на работните заплати, допълнителните и социални плащания за персонала.

За 2021 година, считано от 1 януари, договорихме увеличение на основните работни заплати в общинското здравеопазване от 10 до 22%, като достигнатата най-висока заплата за страната 1220 лева е за медицинските сестри и педагози от детските ясли в Добрич. Във всички общини на област Добрич е достигнат договореният в отрасловия КТД минимум на основна работна заплата за медицинска сестра от 900 лева, в някои и повече. В социалните услуги, от 1 януари 2021 година договореното увеличение на основните работни заплати е от 10 до 37%, като отново най-високото заплащане за страната 1334 лева е за социален работник от Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Българево, община Каварна.

РС Добрич води преговори и подписа за 2021 година с кмета на община Добрич нов общински КТД за 6 дейности от общинското здравеопазване и за 12 социални услуги. С кмета на община Крушари подписахме единен КТД за заетите в общинска администрация, местни дейности, общинско здравеопазване и социални услуги. Предстои подписването на общинско ниво в Ген. Тошево и Каварна за детско и училищно здравеопазване, в Добрич – за културата и за общинските предприятия.

С удовлетворение мога да кажа, че за последните 4 години постигнахме ръст на основните работни заплати за медицинските сестри от училищно и детско  здравеопазване от 83 до 97% и за специалистите от социалните услуги – от 59 до 107%. През механизма на общинското договаряне в община Добрич за 4 години успяхме да намалим до минимум разликата в заплащането на специалистите от различните социални услуги. Това доведе до преустановяване на текучеството и съответно се отрази положително върху качеството на предоставяните услуги. Друг съществен резултат е, че в общинското здравеопазване и в социалните услуги към днешна дата броят на заетите на минимална работна заплата е сведен до шест души. Тези резултати са сериозен атестат за работата на РС на КНСБ Добрич, въпреки трудното време и получиха висока оценка от нашите синдикални членове.

Предизвикателството за работа в условия на пандемия е сериозно и изисква много строга дисциплина и мотивация. Като синдикалисти сме водени винаги от най-добрия интерес на работещите. На този етап от значение е да се стремим да постигаме справедлив баланс с работодателите, гарантиращ на първо място защита на работните места и ежемесечните доходи на нашите синдикални членове. Информираност, комуникация, партньорство, опит и експертиза по бюджетите в РС, са ключовите фактори за успешно договаряне на общинско равнище. За мен, както в живота, така и в работата трябва да имаш цел и да знаеш къде искаш да стигнеш. Тогава може да намериш пътя и да преживееш и много тежки времена.

– Ковид кризата постави всички ни на изпитание. Какви проблеми се обостриха според Вас в бюджетните дейности на общините от област Добрич?

– Безспорно пандемията промени живота ни, нормалният ритъм на работа бе нарушен. Различните браншове имат различни проблеми и трудности. Например, в образованието голямо предизвикателство беше адаптирането в кратък срок към обучение в електронна среда, както за учителите, така и за учениците, особено за най-малките. Една година по-късно можем да кажем, че това е част от живота ни и всички участници в процеса свикнаха с тази промяна.

Надявам се в най-скоро време да се обърне негативната тенденция в българското здравеопазване – да не говорим за застаряването на медицинските сестри, а напротив интересът към тази професия да се засили. В тази посока ми се иска да споделя с нашите читатели, че с решение от м. март тази година на Общински съвет Добрич, ще бъде разкрит в град Добрич Медицински колеж – филиал на Медицински университет Варна, в който ще се обучават студенти по специалностите „медицинска сестра“ и „акушерка“. Една, надявам се, навременна мярка за подобряване вбъдеще обезпечеността от здравни специалисти в региона, и не само.

За медицинските сестри от години говорим като за „изчезващ вид“, днес –пандемията ни показа истинското лице на тревожната действителност – недостигът на медицински сестри в болниците е под критичния минимум. Медицински сестри от училищно и детско здравеопазване от всички общини на територията на област Добрич са командировани и работят редом с колегите си от МБАЛ – Добрич, част от тях през лятото на 2020 година бяха в помощ на РЗИ – Добрич на ГКПП Дуранкулак.

В сферата на културата, която е един от секторите най-много засегнати от Ковид кризата, заплащането на труда като цяло изостава, бих казала, че възнагражденията на заетите, особено в културните институти, финансирани от местния бюджет, са изравнени с тези на нискоквалифицирания персонал. Факт са диспропорциите при финансиране на държавните и общински културни институти.

Ако с гордост споделих постиженията от договаряне на заплащането при делегираните от държавата дейности, не мога да кажа същото при местните дейности. През 2020 година бяха забавени с повече от 6 месеца договорените плащания към хората – средства за СБКО и работно облекло. Същите бяха изплатени в края на годината, в резултат на проведените няколко допълнителни срещи на РС с кметския екип. Днес за общините най-голямата неизвестност е как пандемията и кризата ще се отразят на събираемостта на местните приходи. В РС Добрич има изградена практика да се проследява изпълнението на приходните части на бюджетите на общините и при благоприятно развитие, ще иницираме преговори за повишаване на заплатите в местните дейности. Дори и с малки стъпки доходите в местните дейности трябва да нарастват, тъй като изоставането спрямо бюджетните дейности, финансирани от държавата е значително.

Как пандемията се отрази на пазара на труда в област Добрич?

– Следим отблизо ситуацията на пазара на труда от началото на пандемията. Детайлните справки за 2020 година на бюрата по труда в областта показват, че при въвеждане на ограничителни мерки от какъвто и да е било вид веднага има поток към бюрата по труда. В момента, в който бъдат разпуснати, пазарът на труда много бързо се активизира. Кризата засегна най-силно в област Добрич икономическите сектори от сферата на хотелиерството и ресторантьорството, търговията, преработващата промишленост, мебелното и обувно производство. Някои фирми, поради зависимостта си от чужди инвеститори, бяха принудени да преустановят изцяло, а други – частично дейността си.

По данни на ДРСЗ – Варна, средното равнище на безработица в област Добрич през 2020 година е 7%, което е с 2% по-високо спрямо 2019 година. Официално регистрираните безработни в бюрата по труда в областта през 2020 г. са 5583 души. Армията на незатите се е увеличила с 1609 души спрямо 2019 година, като 10,2% от всички тях са младежи до 29 години. В град Добрич средното равнище на безработица за 2020 година е 4,9%, с 1,9% по-високо от предходната година. Броят на регистрираните безработни е 2174 души, с 810 повече от 2019 година.

По данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2020 година средната брутна месечна заплата за област Добрич е 1101 лева, при 1437 лв. за страната, което отрежда 18 място на Добрич сред останалите области. В обществения сектор средна месечна заплата е 1331 лв., а в частния – 1008 лв.

Преодоляването на последствията от кризата зависи и от спасителните пакети и мерки, които правителството предприе, за да компенсират щетите от кризата. В началото на пандемията работодателите бяха доста скептично настроени към подпомагането от държавата, но след втория локдаун интересът се увеличи. По данни на ДБТ Добрич през 2020 година 136 работодатели са се възползвали от мярката 60/40 за запазване заетостта на 1820 работни места. Тази година към края на февруари 66 работодатели са кандидатствали по мярката 60/40 за запазване на 1243 работни места и 55 – по мярката 80/20 за запазване заетостта на 890 лица. Голям е интересът към проект „Заетост за теб“, по който заявките са 239 за разкриване на работни места и наемане на 968 безработни лица, по проект „Запази ме“ или т.нар. мярка 75/0 са подадени 148 заявления за 619 лица.

В тези трудни за всички заради пандемията времена бих искала да завършим нашия разговор позитивно, с информацията, че въпреки кризата през 2020 година бяха реализирани инвестиционни намерения на големи български и чужди фирми в сферата на търговията, маслопреработването и леката промишленост, които осигуриха нови работни места в областта. По данни на бюрата по труда на работа през 2020 година са постъпили 8486 безработни лица от област Добрич. От тях най-голям е делът на лицата без квалификация – 46%, следвани от лицата с работническа професия – 31,7% и със специалност – 22,3%. Устроени са на работа 1273 младежи до 29 години.

– В навечерието сме на светли празници. Какво ще пожелаете на синдикалните членове?

– Желая на всички да бъдат здрави, да вярват в собствените си сили, да работят с усмивка и позитивизъм, и в днешната необичайна ситуация да правят най-доброто, на което са способни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *