Кръстьо Боянов: Приоритет остават увеличението на доходите и нормативните промени

Кръстьо Боянов е председател на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО). Тя е синдикално обединение на над 500 синдикални организации в централна и местна администрация, в които членуват над 23 000 работещи по служебно и по трудово правоотношение – в общински администрации, МВР, НАП, НОИ, АЗ, ДАЕУ, ДАТО, ДАНС, ДКСИ, КЗП, ГИТ, НСИ, АСП и заведения за социални услуги (ЗСУ), местата за лишаване от свобода (затворите), държавен резерв, държавни архиви.
– Федерацията е в навечерието на своя конгрес. Каква е равносметката за изминалите 5 години – какво можете да открите като успех и кои са нерешените проблеми?

– С удовлетворение трябва да подчертаем, че въпреки сътресенията в някои системи, организационното състояние на ФНСДУО се характеризира с устойчивост през отчетния период. Федерацията продължава да бъде второто по големина синдикално обединение в състава на КНСБ и продължава да е най-голямото синдикално сдружение в държавното управление.

Равносметката от изминалия мандат показва стабилност на членската маса. Към декември 2021 г. синдикалните членове са 23 136. През декември 2016 г. са били 23 087.

Като успех може да отличим доброто партньорство на ФНСДУО със социалните партньори, което се базира на конструктивизъм, позитивен тон и взаимно приемливи решения, обусловени от нормативната уредба.

Сред постиганатото е и увеличението на доходите. Ръстът беше с по 10% на година, а през 2020 г. – средно с 14 на сто. Можем да отчетем като добро постижение на Федерацията и КНСБ постигнатото допълнително увеличение с 30 на сто разходите за персонал на служителите в администрациите, работещи на първа линия.

През изминалия период бе направена съществена промяна в нормативната уредба. Става въпрос за Наредбата за заплатите в държавната администрация, променена през декември 2018 г. (ДВ, бр.107/28.12.18) и през януари 2019 г. (ДВ, бр.5/15.01.19). Аргументите, които я обосноваха, бяха слабости и изкривявания в модела на заплащане в държавната администрация, въведен през 2012 г.; силен дисбаланс по отношение на индивидуалните заплати на служителите в държавната администрация. Повишенията на минималната работна заплата водеха до неактуална, твърде остаряла, матрична скала на определяне на заплатите. Минималната
работна заплата към момента на създаване на Наредбата през 2012 г. е била 290 лв.

Целите на нормативната промяна бяха:
– преодоляване на деформацията в съотношенията между минималните основни месечни заплати за длъжностите и увеличенията на минималната месечна заплата за страната;

– правилно прилагане на принципа „заплащане според изпълнението“ и коригиране на нелогични различия в индивидуалните основни месечни заплати на служители от една и съща администрация;

– по-добри възможности за привличане в държавната администрация на компетентни и мотивирани служители, включително млади хора;

– реално използване на увеличения размер на средствата за персонал (10% от началото на 2019 година) за увеличаване индивидуалните основни месечни заплати на служителите в държавната администрация, въз основа на заеманата длъжност и оценките на изпълнението;

– ограничаване на случаите на неравнопоставено положение на служители, завръщащи се от отпуск по майчинство и за отглеждане на дете.

Посочените проблеми бяха решени чрез промяната в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Постигнато бе увеличаване на заплатите на служителите в държавната администрация
чрез намаляване броя на степените от 6 на 4 и увеличаване на фиксираните минимални и максимални размери по степени; създаване на по-добри правила за подпомагане на израстването в степен на служителите, включително новопостъпили; Определяне на по-висок % на максимално допустимото увеличение на основната заплата след годишното оценяване, съобразно получената оценка.

– Кои са проблемите, които очертавате като най-сериозни предизвикателствата през следващите години? 

– Проблемите, които остават са свързани с пропуски в законодателството – в ЗДСл изцяло липсва уредба на социалното сътрудничество, социален диалог и договаряне. В закона не се предвижда колективно трудово договаряне, а споразумения с Министерски съвет, като критериите към синдикалните организации се определят с Наредба на Министерски съвет, каквато няма. В Кодекса на труда материята по договарянето е трудно приспособима за държавно управление от съдържателен и процедурен план. Не се отчита спецификата на държавната служба, структурата на държавно управление, страни и т.н.

Освен това трябва да отчетем липсата на достатъчно финансови средства в бюджетите на администрациите, включително Фонд „Работна заплата“. Работодателят е ограничен от законодателна и финансова/бюджетна рамка, което стеснява свободата на договаряне.

Не е уреден социалният диалог на ниво Министерски съвет и синдикатите, представляващи работещите в държавната администрация, изразяващ се в разработване и обсъждане на нормативни актове и решаване на общовалидни за тях въпроси чрез създаване на съвет за социално сътрудничество.

– Какви приоритети си поставяте?

– Приоритетите, които остават пред Федерацията, са продължаване на политиката за увеличение на доходите и постигане на успех в необходимите нормативни промени като предложения от страна на ФНСДУО:

1. В ЗДСл и КТ да се уреди изрично материята за социалното сътрудничество и диалог за държавната администрация, като ясно се дефинират предмет, участници/страни, нива, процедури и т.н. за държавната администрация.

2. Да се създаде ССС за държавната администрация към Министерския съвет, като постоянно действащ орган, по подобие на НСТС с цел регулиране на общите (общовалидните) въпроси за всички структури на държавната администрация и подобряване взаимодействието и сътрудничеството на синдикатите със Съвета за административна реформа. Част от предмета на дейност би могло да бъде:

– Обсъждане на промени на нормативни актове, свързани с държавната администрация. Участие на синдикатите в разработване на проекти.

– Развитие на административните структури, взаимодействие между тях, оптимизация на структури и т.н.

– Управление на човешките ресурси.

– Политика по доходите за държавната администрация.

– Престиж на държавната служба, утвърждаване на общественото доверие в държавната служба.

– Общи програми за обучение на държавната администрация.

– Развитие в кариерата, мобилност.

3. Законодателни промени в КТ – допълнително уреждане на материята за договаряне за държавната администрация, като се отчете нейната специфика (равнища на договаряне, структурни нива на държавната администрация – централна и местна, като отделно се регламентира договарянето за тях).

4. Даване на по-голяма конкретност и яснота при регламентиране на санкционния механизъм при неизпълнение на задълженията на работодателя за предоставяне на информация и започване на преговори. Замяна на дължимото обезщетение за причинени вреди, чиито размер Синдикатът трябва да доказва с ясно фиксирани административно-наказателни глоби.

5. Законодателни промени в ЗДСл за въвеждане на същинско колективно трудово договаряне в държавната администрация съгласно чл. 6 от ЕСХ (ревизирана) и Хартата за основните права на ЕС.

6. Законодателни промени в ЗДСл за регламентиране закрила при уволнение на членове на синдикални ръководства в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, по подобие на чл. 333, ал. 3 от КТ.

7. Законодателни промени в ЗДСл за уреждане правото на платен годишен отпуск на служителка с две и три или повече живи деца до 18 годишна възраст по подобие на чл. 168 от КТ.

8. Спешна промяна в Наредбата за служебното положение на държавните служители и в чл. 107а от Кодекса на труда, както следва:
Промени в размера на средствата за представително облекло за работещите по служебно правоотношение в държавната администрация – ФНСДУО предлага регулиране размера на средствата за представително облекло за работещите по служебно правоотношение в държавната администрация, който не е променян от 2008 г. Размерът да се обвърже с нарастването на минималната работна заплата за страната и отпусканите средства да бъдат в размер до две минимални работни заплати, както за ръководни, така и за експертни длъжности.
Предложение за промени в Наредбата за служебното положение на държавните служители:
► Чл. 28. (1) Стойността на представителното работно облекло на държавните служители за една календарна година е, както следва:

1. за ръководни длъжности – до две минимални работни заплати за страната;
2. за експертни длъжности – до две минимални работни заплати за страната.

Промени относно представителното работно облекло на работещите по трудово правоотношение в държавната администрация – чл. 107а от Кодекса на труда за правото на представително работно облекло.

– Какво е нивото на дигиталните умения на общинските и държавните служители, какви са възможностите за тяхното повишаване? 

– С нарастването на разпространението на дигиталните технологии работният процес на всички нива в държавната администрация е изправен пред променяща се среда, към която служителите трябва да се адаптират непрекъснато. Дигиталните компетенции могат да се считат за основен фактор за успешно изпълнение на задачите в работния процес, както и за успешното внедряване на нови технологии, които да водят до по-добра ефективност и оперативност на целия работен процес.

Въпреки безспорно огромната важност на тези компетенции и тяхната еволюция във времето се доказа, че се
развиваме в правилна посока и от въвеждането на епидемиологична обстановка досега, администрацията не е спирала работа дори и за един ден.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *