Кръстьо Боянов: Въпреки всички трудности, през последните 4 г. успяхме да увеличим нашите членове

Кръстьо Боянов е председател на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО).

– 2020-а бе година с много изпитания. Кои бяха най-големите трудности, с които се сблъскахте?

Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации е синдикално обединение на работещи държавно управление, на хора работещи в публичния сектор и естествено пандемията от Ковид 19 ги изправи пред много изпитания.

Работата им в извънредната ситуация се отрази и на традиционната, обичайна дейност на Федерацията. На първо време – спешно трябваше да се търсят възможности за подпомагане осигуряването от администрациите на предпазни средства за работещите на първа линия, за преустройство на работни места и за промяна на начина на работа, т.е. Федерацията да решава съвместно с административните ръководства на структурите ни проблемите, които се създаваха от непознатата досега ситуация.

Ежегодно провежданите форуми и мероприятия на синдикалните сдружения и техните организации не можеха да се организират и осъществяват, независимо, че някои се проведоха  в дистанционна форма и по кореспондентски път. Срещите и личните контакти липсват на всички. Отчитаме, че имат много важно значение за синдикалната дейност на всяко сдружение.

Важното, е че синдикалните ни ангажименти във всички сектори са изпълнени и възникващите ежедневни проблеми се решаваха своевременно.

Договориха се и подписаха през годината 8 КТД и 5 Споразумения за държавните служители на браншово/ секторно ниво, подписаха се КТД и Споразумение в общинска администрация, заведения за социални услуги и БКС. Работи се и за увеличението на заплатите на работещите в сериозно изоставащите в това отношение структури на държавно управление, за 20 % увеличение на средствата за заплати в Бюджет 2021 на РБългария.

– Чувстваха ли се сигурни и защитени социалните работници, както и всички останали служители, които се оказаха на първа линия по време на пандемията?

– Не бих искал да отделям социалните работници от останалите, защото голяма част от структурите, в които има синдикални организации, членуващи в нашата Федерация,се оказаха на първа линия и бяха натоварени с допълнителни функции, неприсъщи им до този момент, във връзка с мерките на Правителството за преодоляване на кризата от пандемията. Ще спомена АСП, АЗ,  НОИ, НАП, МВР, затворите, заведенията за социални услуги, общинските администрации, разширената патронажна грижа. Работещите в тях попаднаха в пандемичната обстановка и естествено е да изпитват страх и притеснение за своето здраве и здравето на близките си. Но сравнително бързо се адаптираха и организираха да спазват предписаните предпазни мерки. По 3-те „Д“ те изискват от гражданите, които обслужват и до сега, също да спазват мерките. И  въпреки всички опасности и притеснения вършат своята работа, без да показват какво изпитват.

– Кое можете да откроите като успех и постижение през тази година?

– За нас, като синдикалисти, на първо място ще поставя синдикалното преброяване, в което активно и отговорно се включиха ръководствата на синдикалните организации и Федерацията и разбира се, сме доволни от резултата – за КНСБ очакваме скоро обявяването й за национално представителна организация на работниците и служителите, а за ФНСДУО имаме 25,5 хиляди преброени синдикални членове. Този резултат е атестат за работата на Федерацията и нейните структури през изминалите четири години, през които въпреки многото препятствия, оптимизации на персонала и преструктуриране на администрации, успяхме не само да запазим, но и да увеличим нашите членове.

На второ място, но не по важност, ще поставя доходите на нашите членове, като в държавната администрация и за двете категории служители  – по трудово и по служебно правоотношение това са заплатите и допълнителните възнаграждения, посочени в Закона за държавния служител (ЗДСл). Съгласно нормативната уредба  на държавния служител не може да се определят допълнителни възнаграждения на основания, различни от посочените в ЗДСл и в други закони не може да се определят допълнителни възнаграждения на държавния служител. След продължителен период на застой в заплащането на работещите в държавната администрация (от 2008 до 2016 г.) последва постепенно нарастване на средствата за персонал на администрациите.

По решение на ръководните органи на ФНСДУО в рамките на бюджетната процедура  ние отправихме мотивирано искане в Бюджета на РБ за 2020 г. да се заложи  20% увеличение на средствата за персонал на структурите от централната държавна администрация, в които работят нашите членове, на общинските администрации (делегирана държавна дейност) и на единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности във функция ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

За централна държавна администрация през 2020 г. нарастването на индивидуалната основна месечна заплата (ИОМЗ) на членуващите във ФНСДУО е средно 12,5 % в различните администрации при средно увеличение на средствата за персонал с 13,7 %. Знаете, че съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА) ИОМЗ може да се променя в началото на годината на база оценката на изпълнението на  длъжността  за предходната година, поради което процентът на нарастване е различен в зависимост от годишната оценка.

За общинска администрация картината е твърде различна в отделните общини и зависи от много фактори, но средното увеличение на средствата за персонал е 13 %, като ИОМЗ се определят съгласно НЗСДА, за която вече споменах.

Трябва да отбележа допълнителното доплащане за работа на първа линия през първите месеци на пандемията и увеличението на заплатите от 01.08.20 г. , което стигна до 30 на сто в някои административни структури работещи на първа линия: АСП,  АЗ, ГИТ, НАП, НОИ, ГДИН и др. За съжаление, тези мерки не се приложиха еднакво към всички работещи на първа линия, което създаде допълнително напрежение в някои структури. В повечето администрации, заедно с работодатели, обсъдихме приложението на мерките при работа в условията на пандемия и съвместно се опитахме в рамките на законовите норми  да намалим негативите и смятам, че има добър резултат.

Настояхте в бюджет 2020 г. за увеличение с 20% на единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности във функция ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.  Каква е ситуацията със заплатите на работещите в заведенията за социални услуги?

– Особено интересна и важна, надявам се да има последващи реални ползи за нашите синдикални членове, бе 2020 година за работещите в сектора на социалните услуги. При нас членуват 1/5 от работещите в социалните услуги в страната и заедно с тях през тази година се вълнувахме, следяхме и участвахме в обсъждането на няколко нормативни документа – Закона за социалните услуги (ЗСУ), Наредба  за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет и актуализация на стандартите за делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.

Действащите от началото на 2020 г. стандарти  бяха увеличени спрямо предходната година с 11,5 % в зависимост от вида на социалната услуга и бяха актуализирани  от 01.08.2020 г.,  като увеличението е с 10 – 13%. Само центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и младежи с или без увреждания  и за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция имат 20%. За съжаление, по финансови или административни причини на места увеличените средства не стигнаха до работещите в специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги, предоставяни в общността.

В средата на годината, на 01.07.2020 г., влезе в сила Закона за социалните услуги, а на 02.12.2020 г. Министерският съвет прие Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Съгласно ЗСУ се предвижда заплащането на труда на служителите, работещи по предоставянето на социални услуги, да се извършва по определени стандарти, като това подробно е разписано в новата Наредба. В процентно съотношение към минималната работна заплата (МРЗ)  за страната са  определени минималните размери на индивидуалните основни месечни работни заплати по групи длъжности във всички видове социални услуги. Това ще осигури достойно заплащане на труда на работещите в социалните услуги, като се избегне „затварянето на ножицата“ в заплащането на специалистите и на неквалифицирания персонал и е стъпка към преодоляване на съществуващия много сериозен проблем с кадрите – застаряване на персонала и отлив на специалисти от сектора на социалните услуги.

Ако посоченото по-горе бъде изпълнено от 01.01.2022 г, когато Наредбата влиза в сила, ще доведе до повишаване самочувствието на работещите в социалните услуги и удовлетвореност от работата им от една страна, а от друга е предпоставка за повишаване качеството  и ефективността на предоставяните услуги.

Ситуацията със заплатите е твърде различна. Някъде заплатите са увеличени в началото на годината, другаде  – след излизането на РМС 535 за актуализиране на разходните стандарти за 2020 г., трети вариант – от август вместо увеличение на заплатите всеки месец се изплаща допълнително материално стимулиране (ДМС), вероятно има и други. Сега, в края на годината, в много специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в социални услуги, предоставяни в общността, се правят разчети и се водят преговори за трудовите възнаграждения, като новата Наредба дърпа заплатите нагоре, за да стигнат в 2022 г. предвидените в нея размери.

– Какво още може да бъде направено, какви цели си поставяте за 2021 г.?

– 2021 година се очертава също като настоящата – тежка и пълна с изпитания. Федерацията ще продължи наред с традиционната си синдикална дейност да се грижи за своите членове, като откликва навременно на техните проблеми и искания.

Така също ще продължи и през тази година да настоява първо за изготвяне и приемане на наредбата по чл. 46 на ЗДСл за договаряне, която да даде някаква възможност за договаряне за държавните служители докато се осъществи второто искане на Федерацията – промяна на Закона за държавния служител с цялостна уредба на същинското договаряне на различни нива.

След излизането на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, която доказва, че е възможно обвързване на заплатите с минималната работна заплата за страната, за нас отново излиза на дневен ред въпросът за заплатите, финансирани от държавния бюджет  и тяхното обвързване с МРЗ. Този въпрос бе поставен от ФНСДУО и обсъждан с Министерството на държавната администрация и административната реформа в периода 2007 – 2008 г., но реална работа не последва.

Накрая искам да отправя пожелание по-скоро да приключи Ковид-пандемията, да сме най-вече здрави през новата 2021 година, да проведем редовните федерални мероприятия и да започнем отчетно-изборната кампания на синдикалните организации, след това на 13-те синдиката, основни членове на ФНСДУО, за да сме готови за предстоящия през 2022 г. Конгрес на Федерацията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *