Мариян Бухов: Недопустимо е 16 хил. заети във ВиК сектора да са заложници на чиновническо безхаберие

Мариян Бухов е председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ. Избран бе на Осмия редовен конгрес, който се проведе на 29 и 30 юни тази година. Бухов е на 52 години, женен е, баща на две момичета – на 27 и 23 години. Има богат професионален опит в сектора. 

 

– Председател сте на НБС “Водоснабдител” от края на юни тази година. Какво наследихте?

– Преди да поема тази изключително отговорна позиция съм работил над 10 години в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и над 13 години в Комисията за енергийно и водно регулиране и мога да отбележа, че познавам в детайли развитието и проблемите на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ в Република България. Поех ръководството на Синдиката след дългогодишното му управление в няколко поредни мандата от г-жа Треперушка Младенова. Приемането и предаването на документацията и материално-техническата база се осъществи в условията на приемственост и диалогичност. Финансово-икономическото състояние на НБС “Водоснабдител” – КНСБ е добро, като предприех някои стъпки за модернизирането и оптимизирането на определени дейности и разходи, за които установих, че могат да се направят подобрения (счетоводно и банково обслужване, телефонни услуги и др.). НБС „Водоснабдител“ – КНСБ е независим и стабилен синдикат, с изграден през годините ясен профил на основен защитник на правата и интересите на работещите в отрасъл „ВиК“. Синдикатът е активен участник в социалния диалог и не случайно има толкова дълга поредица от сключени Браншови колективни трудови договори, което ще продължи и занапред.

– Откъсвайки се от наболелите проблеми в сектора и гледайки към дейността на синдиката, имате ли новаторски идеи за управлението му? Като че новаторска точка от резолюцията, приета на Осмия конгрес е тази, свързана с информационните технологии и обучението на синдикалните членове. Какви са първите стъпки към популяризиране на новите форми на обучение сред членовете?

– Понастоящем ръководството на Синдиката предприе действия за включването в проект на КНСБ по Оперативна програма развитие на човешките ресурси именно в тази насока. Проектът е „Партньорство в дигитална среда“ и включва развитие на дигиталните умения на нашите членове в основните ни синдикални организации по места в страната.  За изминалите почти 6 месеца от моя мандат отчитам, че трябва да се работи за създаването на нова действаща комуникационна система, отговаряща на новите реалности около нас. Във връзка с пандемията от Ковид 19, се наложи да въведем нови дистанционни форми на общуване, както и обучението на нашите членове се извършва дистанционно, тъй като този процес е необходим за подобряване на социалния диалог. Предприех действия за актуализиране на сайта на Синдиката, като неговият нов вариант ще бъде готов в края на месец февруари следващата година.

И все пак, на фона на задълбочаващата се криза в сектора в последните месеци, виждате ли спънки в реализацията на програмата за новия мандат?

– Оптимист съм за изпълнението на програмата за новия мандат. Още повече, че вече имаме нов Министерски съвет, избран от Народното събрание и на база направените заявки от правителството, би следвало ситуацията в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ да се подобри.

– Разиграват се престрелки между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Българския ВиК холдинг“ ЕАД и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). Как Вие виждате последиците от финансовата ситуация в сектора, която, изглежда, според институциите е едва ли не неразрешима? Расте ли социалното напрежение? И може би най-важното – откъде може да се осигури финансова помощ за ВиК дружествата?

– Тук ще Ви отговоря малко по-дълго и обстоятелствено.  НБС “Водоснабдител” – КНСБ с писмо от 13 юли 2021 г. пръв сезира КЕВР с копие до МРРБ,  „Българския ВиК холдинг“ ЕАД и Съюза на ВиК операторите в Република България за задаващия се проблем с повишаващите се борсови цени на електроенергията.

С това наше писмо настоявахме пред КЕВР за спешно намиране на трайно решение на задаващия се проблем, а не абдикиране и търсене на причини за протакане и нерешаване на изключително важния въпрос за коригиране на разходите за електроенергия в ценовите модели на ВиК операторите по служебен път. Тази възможност е предвидена в чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги: „Чл. 19. Процедура за преразглеждане на цените се открива от Комисията служебно или по искане на ВиК оператори, когато възникне непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което съществено променя приходите и икономически обоснованите разходи на ВиК операторите“.

За наше най-голямо съжаление след дълго чакане КЕВР отговори на нашето писмо с копие до цитираните институции, че няма да предприеме такива действия по ред причини. След получаването на отговора от КЕВР с наше писмо от 28 август 2021 г. сезирахме г-жа Ива Митева, председател на 46-тото Народно събрание на Република България и г-н Стефан Янев, служебен министър-председател на Република България. До нас вече беше постъпила тревожната информация, че в някои ВиК оператори забавят изплащането на възнагражденията на работниците и служителите, поради недостиг на средства, които са насочени за покриване на увеличените разходи за електроенергия. Отговор отново не получихме! За постоянно нарастващото социално напрежение сред нашите членове и отново с апел за спешно решаване на проблема с трайно задържащите се високи цени на електрическата енергия с наше писмо от 04.10.2021 г. сезирахме г-н Румен Радев, президент на Република България с копие до всички останали институции, имащи отношение по въпроса. С това писмо обявихме, че ще пристъпим към иницииране на законни протестни действия на територията на цялата страна. За нас е недопустимо 16 000 работещи в отрасъл „ВиК“ и изобщо всички потребители на водоснабдителните и канализационните услуги в страната да бъдат заложници на нечие чиновническо безхаберие или некомпетентност.

Нашето предложение за излизане от изключително тежката ситуация, в която се намират към настоящия момент ВиК операторите e, че КЕВР незабавно трябва да приложи разпоредба на чл. 19 от ЗРВКУ и считано от 01.01.2022 г., всички ВиК оператори да получат нови коригирани цени, които да им компенсират допълнителните разходи, които извършват вследствие на повишените цени на електроенергията. За реално извършените до момента разходи ВиК операторите следва да бъдат подпомогнати с оперативни средства от „Български ВиК холдинг“ ЕАД или от субсидии от други източници. Предприетата мярка от Министерски съвет за подпомагане на търговските субекти, включително и ВиК операторите, чрез отпускане на 450 млн. лв. от държавния бюджет за подпомагане с по 110 лв. за мегаватчас за месеците октомври и ноември е крайно недостатъчна, тъй като по справка изготвена от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, средната цена за месец октомври, по която ВиК операторите в системата на холдинга са платили електроенергията, е 384,68 лв. за мегаватчас, а в цените им е утвърдена средна цена от 81,91 лв. за мегаватчас. Вече сме в средата на месец декември, а натрупаните задължения от ВиК операторите към края на месец ноември са близо 18 милиона лева.

Считаме, че за действията или по-скоро за бездействието на КЕВР трябва да бъде потърсена отговорност от компетентните институции, тъй като те са задължени по закон да балансират интересите на ВиК операторите и на потребителите. От проведените срещи до момента също стана ясно, че КЕВР няма да успеят да спазят законоустановения срок до края на 2021 г. за разглеждане и одобряване на всички бизнес планове на ВиК операторите за следващия регулаторен период, който по принцип трябва да започне на 01.01.2022 г. Тук ще обърна внимание, че съгласно чл. 7, т. 8 от ЗРВКУ, Комисията следва да се ръководи от принципа за бързина и процесуална икономия на производствата, а ние наблюдаваме точно обратното.

– От много време КНСБ се бори за 15-процентно увеличение на заплатите във ВиК сектора. Предвид текущата ситуация и реалната опасност от фалит на ВиК дружества, както и изразеното от тях притеснение относно повишаването на МРЗ от януари догодина, това увеличение кауза пердута ли е?

По наша инициатива на 14.10.2021 г. бе проведена среща в КЕВР във връзка с разглеждането на новите бизнес планове на ВиК операторите за регулаторен период 2022 – 2026 г. На нея освен мен присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, Антон Иванов, съветник на президента на КНСБ, Васил Велев,  председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, а от страна на КЕВР – председателят на комисията Иван Иванов, Димитър Кочков – член на КЕВР в състав ВиК, Ивайло Касчиев, директор на Главна дирекция „ВиК услуги“ и Пламен Младеновски, директор Дирекция “Електроенергетика и топлоенергетика”. На срещата бе поет ангажимент от страна на КЕВР, че при разглеждането на бизнес плановете за следващия регулаторен период, ще уважат подписаното от нас тристранно споразумение между НБС „Водоснабдител” – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг” ЕАД, а именно, че няма да коригират прогнозираните разходи за възнаграждения в електронните модели към бизнес плановете и заявленията за цени на ВиК операторите за ежегодното нарастване с 15 % на разходите за възнаграждения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *