Мариян Бухов: Проблемите във ВиК сектора са сериозни, но не са неразрешими

Мариян Бухов е председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ. Той коментира новия БКТД в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ и наболелите проблеми в бранша. 

–  На 17 януари бе подписан новият Браншов колективен трудов договор за отрасъл „Водоснабдяване и канализация“? Стартираха ли вече преговори по КТД във ВиК операторите в страната? Имате ли информация как протичат те?

След преговори между страните, продължили повече от 4 месеца, на 17.01.2023 година бе подписан новият Браншов колективен трудов договор за отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, който обхваща дейностите Е36 – “Събиране, пречистване и доставяне на води” и Е37 – “Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води”.

БКТД влезе в сила от датата на подписване и важи за срок от две години. В него са отчетени постигнатите договорености между Съюза на ВиК операторите в България, НБС „Водоснабдител“ – КНСБ и Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ за ежегоден ръст на възнагражденията на работниците и служителите в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“. Ръстът на възнагражденията е съобразен, съгласно предвидените разходи за възнаграждения, включени в цените за водоснабдителните и канализационните услуги, предлагани на потребителите от всеки един ВиК оператор по одобрените им бизнес планове от Комисията за енергийно и водно регулиране за периода 2022-2026 г. Също така се взимат под внимание и конкретните утвърдени комплексни цени от КЕВР за съответните ценови периоди. В подписания БКТД са договорени и минималните необходими условия за полагане на здравословен и безопасен труд от работниците и служителите в отрасъла, работното време и почивките, полагащият се платен годишен отпуск и допълнителните отпуски, условията за квалификация и преквалификация, социално-битовото и културно обслужване и условията за развиване на синдикалната дейност по места. Подписаният БКТД ще даде възможност и ще бъде добра основа за преговорите по колективно трудово договаряне в конкретните ВиК оператори в страната, Процесът по договаряне по места стартира, като вече имаме подписани няколко нови КТД.

– Очаквате ли да има развитие по наболелия проблем с водните помощи и специалния регулатор за ВиК сектора? Защо липсва воля за започването на тази тежка реформа и до какво ще доведе отлагането ѝ?

НБС „Водоснабдител” – КНСБ от много отдавна настоява да бъде приет специализиран закон, подобен на Закона за енергетиката, който да уреди обществените отношения във ВиК сектора. Няколко поредни редовни и служебни правителства се опитват да създадат такъв закон, но не успяват, а годините минават и проблемите в отрасъл „ВиК“ се задълбочават. За всички в сектора е ясно, че съществуващият регулаторен модел не работи и следва да бъде спешно променен. Отделно вече в отрасъла се появи и нов играч в лицето на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, на който трябва да му бъде определена съответната роля. Също така и проблемът за механизма за отпускане на помощи на социално слабите граждани за заплащане на ВиК услугите остава нерешен.

Нашето предложение за излизане от ситуацията е в няколко стъпки:

  1. През настоящата година изтича 10-годишната стратегия за развитието на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, която не се изпълни и нищо написано в нея не даде реален резултат и полза. Считаме, че при разработването на новата стратегия трябва да участват всички заинтересовани страни и тя да бъде приета от бъдещото 49-то Народно събрание на Република България.
  2. В новата 10-годишна стратегия трябва да се очертае бъдещето за развитието на сектора, като бъде определена и законодателната рамка, която следва спешно да се приеме.
  3. В новата стратегия задължително трябва да се намери устойчиво решение за намирането на средства за необходимите инвестиции в сектора, за водните помощи за социално слабите граждани и за ежегодното повишаване на възнагражденията на работещите в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, които чувствително изостават от средните доходи за страната. Средната брутна работна заплата към 30.09.2022 г. за ВиК операторите с държавно участие е 1148 лева. От особено важно значение за стабилизирането на отрасъла е справедливото повишаване на цената на труда. За трудовите възнаграждения в отрасъл „ВиК“ от години е налице единодушие между всички заинтересовани страни, че същественото увеличение на техния размер е задължително условие за задържането на квалифицирани кадри и привличането на нови такива. ВиК операторите са с преобладаващо държавно участие в капитала, но за съжаление през последните петнадесет години държавата като работодател определено е длъжник на трудещите се в отрасъла близо 16 000 работници и служители.

Проблемите във ВиК сектора са сериозни, но не са неразрешими. Считам, че е крайно време всички да започнем да работим в една посока и то посока, която ще бъде в обществен интерес.

– Както казахте, отдавнашен факт е, че ниското заплащане е причината за липсата на специалисти във ВиК операторите. Наред с всички останали проблеми как е възможно оцеляването на бранша?

– НБС „Водоснабдител“ – КНСБ се бори за 15-процентно ежегодно увеличение на заплатите във ВиК сектора. Целта на синдиката ни е в края на настоящия регулаторен период средната работна заплата за отрасъл „ВиК“ да достигне нивата на СРЗ за страната. От средата на изминалата 2022 г., отново със закъснение от над 6 месеца, КЕВР започна да одобрява новите бизнес планове на ВиК операторите за регулаторен период 2022-2026 г. Към настоящия момент Комисията е одобрила бизнес плановете на 28 ВиК оператора, като мога да кажа, че поетият ангажимент от страна на КЕВР, че при разглеждането на бизнес плановете за следващия регулаторен период, ще уважат подписаното от нас още на 21.01.2021 г. тристранно споразумение между НБС „Водоснабдител” – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг” ЕАД, а именно, че няма да коригират прогнозираните разходи за възнаграждения в електронните модели към бизнес плановете и заявленията за цени на ВиК операторите за ежегодното нарастване с 15% на разходите за възнаграждения, се спазва. Обаче, считано от 01.01.2023 г., КЕВР наложи финансови корекции на ВиК операторите, свързани с изпълнението на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги и изпълнението на инвестиционните програми. Това доведе до намаляване на прогнозните цени за ВиК услугите за 2023 г., което при някои ВиК оператори е чувствително, като цените им са намалени дори под действащите за 2022 г. Този факт е възможно да възпрепятства някои ВиК оператори, въпреки че имат одобрен бизнес план за новият регулаторен период, да дадат 15% увеличение на заплатите. Затова по-горе Ви казах, че трябва да се намери друг начин за финансиране на ВиК сектора, а не това да става само чрез цените за ВиК услугите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *