Неравенствата и светът на труда – четвърти доклад на МОТ*

Неравенствата и светът на труда – голямото предизвикателство на нашето време

 1. През последните десетилетия нарастващото неравенство в много страни се превърна в основен проблем. Катастрофалните социални и икономически последици от пандемията от коронавирус (COVID-19) от началото на 2020 г. засилиха тази загриженост и подчерта спешната необходимост от действия.
 2. Още преди пандемията COVID-19 в света се появи консенсус, че високите нива на неравенство имат неблагоприятни социални, икономически и политически последици.
 3. Поради това целите за намаляване на неравенството и насърчаване на приобщаващия растеж стават все по-важни на международно равнище.
 4. На 334-ата си сесия (октомври-ноември 2018 г.) Управителният съвет реши да включи точка за обща дискусия на тема “Неравенствата и светът на труда” в дневния ред на 109-ата сесия на Международната конференция на труда, която първоначално беше планирана да се проведе през юни 2020 г., но беше отложена за 2021 г. заради пандемията COVID-19.
 5. Намаляването на неравенството в различните му проявления и насърчаването на принципа на равните възможности и третиране винаги са били присъщи на мандата и дейността на МОТ.
 6. Декларацията на МОТ по случай 100-годишнината от създаването на организацията за бъдещето на труда (Декларация по случай 100-годишнината) е силно обвързана с програмата за намаляване на неравенството.
 7. През годините МОТ е приела много международни трудови стандарти, които осигуряват пътя към достоен труд за всички и са от голямо значение за настоящата дискусия относно неравенствата.
 8. Очаква се резултатите от тази обща дискусия да допринесат за изпълнението на обещанията на Декларацията по случай 100-годишнината и да увеличат приноса на МОТ към Програмата до 2030 г.
 9. Общата дискусия за неравенствата и света на труда ще допълни две паралелни дискусии на 109-ата сесия (2021 г.) на Конференцията: дискусия за социалната закрила (социална сигурност) и обща дискусия за уменията и ученето през целия живот.
 10. Настоящият доклад съдържа глобален преглед на данните и изследванията относно неравенствата и света на труда, като се обръща специално внимание на неблагоприятните последици от пандемията COVID-19 за равенството и отговорите на правителствата и организациите на работодателите и работниците в новата ситуация.

I. Проблемът с неравенствата

 • Защо неравенството има значение?

Неотдавнашни изследвания, включително на МВФ и ОИСР, показаха, че високите равнища на неравенство обикновено имат вредно въздействие върху устойчивостта на икономическия растеж – което означава, че по-голямото равенство е свързано с по-дълги и по-силни периоди на икономически растеж. Това се дължи, наред с други фактори, на по-голямото неравенство намалява дела на доходите, предназначени за потребление (защото по-високите доходи и по-богатите хора потребяват по-малък дял от доходите си), което може да доведе до недостиг на съвкупното търсене.

Високите нива на неравенство в доходите забавят намаляването на бедността. Въпреки че икономическият растеж е допринесъл за значително намаляване на бедността в някои развиващи се страни, постоянните или нарастващи нива на неравенство означават, че въпреки този икономически растеж милиони домакинства с ниски доходи продължават да не могат да покриват адекватно разходите за основните си нужди.

Ето защо постигането на ЦУР относно на бедността (Цел 1) ще бъде възможно само ако тази цел се преследва заедно с усилията за постигане на целта за намаляване на неравенството (цел 10). Намаляването на бедността ще изисква комбинация от по-висок икономически растеж и намаляване на нивата на неравенството.

Високите нива на неравенство в доходите често са свързани с ниски нива на социална мобилност. Политическите дебати понякога се фокусират върху значението на осигуряването на равни възможности за всички хора, а не върху неравенството в доходите като такова. На практика обаче равенството на възможностите и равенството на доходите често са взаимосвързани.

Високите равнища на неравенство подкопават социалното сближаване и увеличават риска от социални вълнения и конфликти. Справедливите общества със силна и просперираща средна класа често се характеризират с по-силно социално сближаване; тези общества обикновено имат по-ниски нива на престъпност, радват се на по-високи нива на доверие и удовлетвореност от живота и се радват на по-голяма политическа стабилност. По-силното социално сближаване може също така да улесни обществените трансформации, като например преминаването към нисковъглеродна икономика.

Както показва опитът с COVID-19, обществата, които се характеризират с по-високи равнища на равенство, изглежда са по-добре подготвени да посрещнат външни сътресения, като например пандемии. Данните от цял свят показват тревожна двупосочна динамика или обратна връзка между неравенството и пандемията COVID-19, сравнима с тази, която вече се наблюдава при много болести, включително например ХИВ и малария.

 • Различните форми на неравенството

Когато се търси решение на проблема с неравенството, може да се вземат предвид въпросът “какво неравенство и между кого?” Много от неравенствата са от социално-икономически характер и са свързани с достъпа до основни услуги, като например тези, свързани със здраве, образование или жилище, но също така и с доходите и достъпа до средства за препитание, особено до тези, свързани с трудовата заетост. Цел за устойчиво развитие за намаляване на неравенството във и между държавите (Цел 10) е насочена към намаляване на неравенството в доходите и към социална, икономическа и политическа интеграция, независимо от съображенията, свързани с идентичността на лицето (възраст, пол, увреждане, раса и т.н.).

Полезно е да се прави разграничение между неравенствата в зависимост от това дали те са вертикални (между по-богати и по-бедни хора) или хоризонтални (между различни групи или категории в обществото). През последните години дебатът за вертикалните неравенства все повече се фокусира върху това как в много страни най-богатият 1% или 10-те процента с най-високи доходи са подобрили положението си в сравнение с най-бедните 99 % или най-нискодоходните 90%. Хоризонтални неравенства се появяват, когато някои групи от населението се намират в неравностойно положение и са дискриминирани въз основа на тяхната видима идентичност, например пол, цвят на кожата или убеждения.

Неравенството между половете е една от най-големите форми на неравенство днес. Този вид неравенство често се корени в дискриминацията и утвърдените стереотипи, свързани с жените в обществото, стойността на техния труд и положението им на пазара на труда. Жените и момичетата все още извършват най-голям дял от неплатените грижи. Докато жените прекарват средно 4 часа и 25 минути на ден за извършване на неплатени грижи, мъжете отделят само 1 час и 23 минути за такава работа. Освен това 21,7 % от жените извършват такава работа на пълно работно време в сравнение с 1,5 % от мъжете. Насилието и тормозът, основани на пола, също остават широко разпространени, като една от агенциите на ООН изчислява, че 243 милиона момичета и жени по света са били са били подложени на физическо домашно насилие между април 2019 г. и април 2020 г.

Концепциите за вертикално и хоризонтално неравенство позволяват да се признае, че засилените и интензивни ситуации на неравенство и социална несправедливост. Концепцията за „интерсекционалност” („пресичане”) улавя сложния начин, по който неравенствата, основани на различни личностни характеристики се припокриват и натрупват.

Някои неравенства започват далеч преди хората да започнат работа. За много хора опитът с неравенството започва още при раждането или в ранна възраст, с неравностойни възможности за достъп до здравеопазване, грамотност или качествено образование поради бедност, пол, семеен произход или други фактори, включително липса на правен статут или идентичност, които по-късно почти неизбежно се изразяват в по-малко възможности за работа и по-ниска доходи.

Неравенството на възможностите не трябва да отклонява вниманието от неравенството на резултатите. Високите равнища на неравенство значително затрудняват осигуряването на равни възможности за следващото поколение. Следователно високите равнища на неравенство днес са склонни да намалят социалната мобилност утре. Както отбеляза покойният експерт по неравенството Антъни Б. Аткинсън, “ако сме загрижени за равенството на възможностите утре, трябва да сме загрижени за неравенството на резултатите днес”.

 • Нарастването на неравенството в доходите

Неравенството в доходите на домакинствата (подоходно неравенство) отразява много други взаимосвързани или основни форми на неравенство. Неравенството в доходите е свързано с неравенство на възможностите, неравенство на достъпа до здравни услуги или неравенство на образование, например.

Нивата на неравенство на доходите в отделните страни варират в широки граници и са най-високи в някои развиващи се страни. В страните с високи доходи средният коефициент на Джини е около 32, докато в страните с ниски и средни доходи Средният коефициент на Джини в страните с ниски доходи е около 40.

Въпреки успехите в намаляването на неравенството в доходите в редица страни, в Латинска Америка Латинска Америка и Африка остават двата най-неравностойни региона в света. В Азия, където нивата на неравенство остават средно по-ниски от Африка и Латинска Америка, неравенството в доходите се е увеличило в страни като Китай и Индия, където икономическият растеж е довел до намаляване на бедността, но и до много по-висока дисперсия между доходите от 90-те години насам.

От 80-те години на миналия век насам неравенството в доходите се е увеличило в повечето страни, особено в страните с високи доходи. В страните от ОИСР средните доходи на 10-те процента най-богати достигнаха почти десет пъти по-високи от тези на 10-те процента най-бедни в сравнение със съотношението от 7 към 1 през 80-те години на ХХ век. Също така мярката на Джини за неравенството в доходите за индустриализираните държави се е увеличила средно с 3 пункта (от 30 на 33) в периода 1988-2008 г. От 1990 г. до 2015 г. неравенството, измерено чрез коефициента на Джини, се е увеличило в 77 от от 140 държави. Въпреки това се наблюдава разнородност между отделните държави. Във Франция равнището на подоходното неравенство, измерено чрез коефициента на Джини, остава стабилно от 80-те години на ХХ век, докато в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия то се е увеличило значително през 80-те години на миналия век до сравнително високо равнище, след което се задържа на едно ниво и частично намаля през през последните години. Освен това равнищата на подоходно неравенство са се увеличили значително повече в Северна Америка, отколкото в Европа. В много страни с високи доходи тенденцията към повишаване на равнището на неравенство на доходите е съпътствана от постепенна ерозия на средната класа.

Широко популярната графика “кривата на слона”, показваща глобалното неравенство, разкрива че от 80-те години на миналия век насам кумулативният ръст на доходите е най-значителен за най-богатите, относително по-слаб за най-бедните (предимно в Африка на юг от Сахара) и много по-слаб за групата между 70-ия и 90-ия процент (поради скромния ръст на доходите за бедните и средната класа в страните с високи доходи).

 

Преди кризата COVID-19 икономическият ръст и ръстът на производителността в развиващите се икономики измъкнаха 1,9 милиарда души от крайната бедност, но за съжаление кризата ще тласне милиони хора отново към бедност. Делът на световното население, живеещо в крайна бедност (с по-малко от 1,90 щатски долара на ден по паритет на покупателната способност), е намалял значително през последните десетилетия – от 36% през 1990 г. до 9% през 2017 г. – което представлява спад от 1,9 милиарда на 689 милиона души. За съжаление, поради кризата COVID-19 се очаква бедността в световен мащаб отново да се увеличи значително, което ще обърне част от постигнатите резултати за първи път от повече от две десетилетия.

 • Неравномерен профил на неравенствата в отделните държави

В повечето региони на света жените са свръхпредставени сред най-бедните хора и недостатъчно сред най-богатите. Анализът на данните на Световната банка показва, че жените са особено ощетени в регионите на Южна Азия и Източна Азия и Тихоокеанския регион, което вероятно отразява неравния достъп до качествено образование, неравенството и несправедливостта в областта на труда участието на пазара на труда и разликите в доходите на мъжете и жените в тези региони.

Някои специфични групи – етнически или расови групи, коренни и племенни народи и мигрантите – обикновено са свръхпредставени сред домакинствата с ниски доходи и страдат от от неравенството. През 2015 г. в Южна Африка 40 % от неравенството в доходите може да се обясни с расата. В Бразилия честотата на ниските доходи е най-ниска за белите мъже и най-висока за афробразилските жени.

Пространственото неравенство, особено между селските и градските райони, но също и между по-големите и по-малките градове, както и между по-богатите и по-бедните региони, също допринася за нарастващото усещане за раздробеност и неравнопоставеност на обществата. Четирима от всеки пет души, живеещи в бедност, живеят в селските райони.

 • Значението и ограниченията на преразпределението чрез данъци и трансфери и чрез публични социални услуги

Данъчната система и системата за трансфери в дадена страна могат да преразпределят доходите, така че домакинствата да се радват на по-голямо равенство по отношение на разполагаемия доход. През последните години данъчните системи на много държави станаха по-малко прогресивни чрез намаляване на най-високите данъчни ставки или приемане на схеми за плосък данък. Що се отнася до трансферите, намаляване на неравенството може да се постигне чрез социални трансфери, включително обезщетения за деца и семейства, майчинство, безработица, трудова злополука, болест, старост, инвалидност и преживяемост, както и здравна защита. Системите за социална закрила са насочени към тези области чрез комбинация от схеми, основани на вноски (социално осигуряване), и обезщетения, които не са основани на вноски и се финансират от данъци, включително социално подпомагане.

Нивата на неравенство могат да бъдат намалени и чрез държавните разходи за публични социални услуги. В много страни хората трябва да плащат (но понякога не могат да плащат) значителни суми, за да задоволят основни права и нужди като здравеопазване или качествено образование, докато в други страни правителствата предоставят такива услуги безплатно като като публично благо, финансирано от данъци.

II. Неравенството и ролята на света на труда

Още преди пандемията безработицата засяга милиони хора. Неравенства свързани с достъпа до заетост, влияят върху много други неравенства, които хората в едно общество. През 2019 г., преди избухването на пандемията COVID-19, в света вече имаше приблизително 188 милиона души, които бяха безработни, което се равнява на равнище на безработица от 5 % (6 % за жените и 5 % за мъже). Освен това равнището на безработица е почти три пъти по-високо сред младите на младите хора.

В рамките на страните определени групи от хора са склонни да имат много по-ниски трудови доходи, което допринася за хоризонталните неравенства: членове на расови или етнически групи, хора в селски общности, работници мигранти, лица с увреждания, коренни и племенни народи.

Кризата в COVID-19 доведе до рязък спад на заетостта и трудовите доходи, като който варира в широки граници сред различните категории работници. МОТ изчислява, че през 2020 г. са били загубени 255 милиона работни места, еквивалентни на пълно работно време.

Според изчисленията на МОТ 50% от най-нископлатените работници в европейските страни биха могли да загубят равностойността на 17,3% от заплатите си, което е над два пъти повече от очакваните загуби за всички работници (6,5%).

Неформалността е една от основните причини за често много високите нива на неравенство в развиващите се страни. В целия свят 2 милиарда работници, представляващи 61,2% от заетите в света, са в неформална заетост. Намаляване на неформалната заетост често е предпоставка за намаляване на неравенството. Това се вижда например от опита на много латиноамерикански страни, където неравенството в доходите е намаляло от края на 90-те години на миналия век. Аржентина, Бразилия, Мексико, Перу и Уругвай преживяха голямо намаление на неформалната икономика, което се превърна във важен фактор за промените в неравенството в доходите.

В световен мащаб доходите на работниците в неформална заетост са 62% от доходите на работник в официалната икономика. Въпреки това разликите по пол са значителни, една жена, работеща в неформална заетост, получава средно 47% от месечното възнаграждение на един мъж, работещ в официална заетост; един мъж, работещ в неформална заетост, получава равностойността на 66%, а една жена, работеща в официална заетост, получава средно 79% в сравнение със своя колега мъж.

Връзката между ръста на производителността и неравенството в отделните държави е комплексна. В много изследвания се разглежда как процесът на икономическо развитие влияе върху неравенството. Една от широко разпространените хипотези е, че с появата на малък високопроизводителен сектор икономическото развитие първоначално върви ръка за ръка с разширяване на неравенството, което може да намалее едва след като нивото на развитие е по-напреднало и секторът достигне критичен размер. Други посочват, че тази теория не е “неизменен закон” на развитието и че в действителност много зависи от модела на икономическия растеж и от начина, по който се разпределят плодовете на растежа на производителността. В няколко африкански държави например, въпреки значителния икономически растеж, не е имало съизмерим ръст на официалната заетост. Повечето нови работни места са създадени в неформалната икономика – особено в селските райони.

 • Заключение: към споделен растеж със справедливост и достойнство. Предложен отговор на МОТ за проблема с неравенството
 • Кризата с COVID-19 подчерта, че високите нива на неравенство имат осезаеми последици за отделните хора и за обществата. За милиони хора в най-уязвимо положение по света неравенството означава, че те са изложени на рискове за здравето на работното място, че не могат да се включат в пазара на труда, за да получават доходи, че доходите, които получават, са недостатъчни, за да задоволят адекватно техните нужди или тези на семействата им, или че ще спестят малко или никакви пари за пенсиониране или за покриване на разходите за непредвидени събития в живота. Кризата COVID-19 допълнително подчерта, понякога по драматичен начин, човешките последици от много от тези неравенства.
 • Високите равнища на неравенство намалиха устойчивостта на много общества да реагират на – и да се възстановят от – ужасния шок на кризата COVID-19. Различните неравенства показват, че работниците и техните семейства в много страни са изключително уязвими към последиците от кризата, включително в резултат на мерките за блокиране, предприети за ограничаване на заразата. Поради това високите равнища на неравенство намалиха устойчивостта на много държави да реагират и да се адаптират към външния шок.
 • След COVID-19 съществува реален риск нивата на неравенство да се увеличат драстично, причинявайки дългосрочни социални и икономически щети, освен ако спешно не бъдат приети ефективни политически мерки. В противен случай кризата COVID-19 може да доведе до по-нататъшно задълбочаване на неравенството. Нарастващите неравенства водят до сегментиране на обществата и спират “ескалатора” на социалната мобилност. В литературата е документирано, че по-ниските равнища на неравенство често са свързани с по-стабилен и устойчив икономически растеж, по-бързо намаляване на бедността, по-голямо социално сближаване, по-голямо равенство на възможностите и по-голяма социална мобилност и стабилност.
 • Намаляването на неравенството в контекста на приобщаващо и ориентирано към човека възстановяване ще изисква комбинирани и координирани интервенции на различни нива в света на труда, а не само преразпределение чрез данъци и трансфери. Системата на данъците и трансферите в дадена страна, както и публичните социални услуги, могат да играят съществена роля за намаляване на неравенствата и в много случаи може да се наложи да бъдат укрепени, включително чрез намаляване на размера на неформалната икономика. Съществуват обаче и ограничения за постигането на целите на тези механизми, особено в страните с ниски доходи и голям дял на неформалната икономика. Освен това съществуват много различни форми на неравенство, като например неравенството между половете и хоризонталното неравенство между групите, които не могат да бъдат намалени или премахнати всички чрез преразпределение чрез данъци и трансфери. Както е подчертано в настоящия доклад, следователно е необходим цялостен подход за намаляване на неравенствата в света на труда, включващ решителни мерки, които да направят пазарите на труда по-малко неравнопоставени и по-справедливи.
 • В контекста на ориентираното към човека възстановяване от пандемията COVID-19 ще бъде наложително да се засили отговорът на МОТ на предизвикателството на неравенството, като се използват съществуващите ангажименти и се отчитат специфичните за всяка страна обстоятелства. В Декларацията по случай 100-годишнината се подчертава, че продължаващата бедност, неравенството и несправедливостта представляват заплаха за историческия напредък в икономическия и социалния прогрес, който е довел до по-хуманни условия на труд. В нея се признава, че тези постижения са били възможни благодарение на постоянните и съгласувани действия на правителствата, работодателите и работниците по света. Ето защо стана спешно и навременно МОТ да разработи по-всеобхватен подход към неравенството, основан на нейния мандат, тристранния състав, както и на средствата и действията в областите на политиката, които имат отношение към неравенството в света на труда

За да намали неравенството, Администрацията би могла да предприеме следните действия:

 • МОТ да разработи свой собствен кратък “разказ за неравенството”, в който да обобщи подхода си към борбата с неравенството въз основа на своя специфичен мандат и сравнителни предимства, както и на международните трудови стандарти, като покаже как различните мерки и политики могат да се комбинират в зависимост от обстоятелствата в различните държави, за да се намали неравенството. Такъв разказ би могъл да включва елементи като например значението на растежа на производителността, формализацията и уменията за създаване на качествена заетост; осигуряване на справедлив дял от плодовете на прогреса за всички чрез ефективни и приобщаващи институции на труда; интегриране на равенството между половете и недискриминацията и осигуряване на подкрепа за уязвимите групи или групите в неравностойно положение; и засилване на преразпределението чрез социална защита и обществени услуги.
 • МОТ да се ангажира с по-силна координация и сътрудничество на многостранно равнище по въпроса за неравенството при възстановяването от пандемията. Засилена ангажираност и сътрудничество в рамките на многостранната система с оглед засилване на съгласуваността на политиките в съответствие с признанието, че достойният труд е от ключово значение за осигуряване на устойчиво развитие, справяне с неравенството в доходите и премахване на бедността. Заключенията от тази обща дискусия и евентуалният нов “разказ за неравенството” на МОТ може да се използва като основа за по-силно бъдещо участие на МОТ в многостранния диалог и инициативи, свързани с неравенството и възстановяването от кризата COVID-19, включително тези, които се провеждат на равнище ООН, Г-20 и Г-7, например.
 • Продължаване на провеждане на изследвания и събиране на знания за съответните аспекти на това “какво работи” за намаляване на неравенството в света на труда. Въз основа на Стратегията за научни изследвания на МОТ за периода 2020-21 г., одобрена от Управителния съвет през ноември 2019 г., Администрацията би могла да засили програмата си за съвместни научни изследвания в областта на неравенствата с оглед на разработването на уникална база данни на МОТ, която да проверява степента, в която различни политики или мерки в различни държави и в различен контекст на развитие могат да послужат за противодействие на неравенствата. Това би могло да допринесе за по-нататъшното развитие на “разказа за неравенството” на МОТ с течение на времето чрез по-добро разбиране на сложните причини за неравенството и средствата за неговото преодоляване в света на труда. Освен това може да е необходимо да се разработят по-добри и по-подходящи методологии за измерване и разграждане на неравенствата с оглед набелязване на подходящи политически мерки. Тези методологии биха могли да се използват в диагностични проучвания, провеждани на национално равнище, за да се измери неравенството, да се разберат неговите характеристики и да се идентифицират факторите, които водят до неравенство в първичното и вторичното разпределение.
 • Преглед на степента, в която международните трудови стандарти отговарят адекватно на предизвикателствата на променящите се модели в света на труда. Въпреки че съществуващите актуални стандарти са доказали своята значимост и въздействие, МОТ би могла да гарантира, че нейният набор от стандарти е добре подготвен да отговори на новите предизвикателства, като например предизвиканите от цифровизацията на икономиката, които биха могли да окажат въздействие върху неравенствата. Това също така би позволило на МОТ да допринесе за усилията за насърчаване на равнопоставеността в променящата се среда.
 • Да включи в приноса си към усилията за реформиране на ООН, в съответствие с ЦУР за намаляване на неравенството (цел 10), системно включване на въпросите на неравенството в дейностите на национално равнище, като постави социалния диалог в центъра на политическия дебат. МОТ би могла постепенно да включи въпросите на неравенството в помощта си на национално равнище, включително чрез програмите за достоен труд по страни и програмите на ООН за устойчиво развитие. Рамки за сътрудничество, които формулират колективния отговор на ООН за подпомагане на страните при постигането на Целите за устойчиво развитие, включително цели 8 и 10. На национално равнище биха могли да се провеждат диагностични проучвания с оглед набелязване на възможни политически отговори, като се вземат предвид обстоятелствата в страната и текущите реформи на ООН. МОТ трябва да подчертае, че социалният диалог е ключов механизъм за определяне на начините за намаляване на неравенството в света на труда. Институциите за социален диалог, където съществуват, трябва да бъдат поставени в основата на националните стратегии за намаляване на неравенството. Международните трудови стандарти, трипартизмът и социалният диалог заедно представляват сравнителното предимство на МОТ и тяхното насърчаване би било ключов елемент от специфичния принос на МОТ към дебата за неравенството. Особено внимание може да се обърне на прилагането на този интегриран подход, включващ диагностика на страната и определяне на политически мерки чрез социален диалог в някои избрани пилотни държави.
 • Включване на въпросите на неравенството в последващите действия във връзка с Декларацията от стогодишнината в съответствие с потенциалния заключителен документ на Международната конференция на труда (109-та сесия) относно глобалния отговор за ориентирано към човека възстановяване от кризата COVID-19. Работните програми на МОТ за 2020-21 г. и 2022-23 г. са основани на Декларацията от стогодишнината и отговарят на призива на Декларацията от стогодишнината да се действа спешно, за да се използват възможностите и да се посрещнат предизвикателствата, за да се оформи справедливо, приобщаващо и сигурно бъдеще на труда с пълна, продуктивна и свободно избрана заетост и достоен труд за всички. Повечето, ако не и всички от осемте резултата, са свързани с неравенството. Занапред, като се вземат предвид заключенията от общата дискусия и възможният разказ, неравенството би могло да бъде допълнително включено в програмата и бюджета на МОТ, като изрично се подчертае възможният принос на всеки от резултатите за намаляване на неравенството. Подобно изрично обвързване с неравенството би могло да изостри връзката между Програмата за достоен труд и неравенството, както и между взаимосвързаните цели 8, 10, 5, 3 и 1 от Програмата до 2030 г.
 • Ускоряване на изпълнението на програма за преобразуване на равенството между половете. Жените бяха най-силно засегнати от кризата в COVID-19. Всъщност пандемията COVID-19 и свързаната с нея рецесия задълбочиха съществуващите неравенства в платения и неплатения труд на жените и мъжете, включително работата по полагане на грижи, и рискуват да обърнат международния напредък към равенство между половете. В Декларацията по случай стогодишнината се подчертава и ангажиментът на Международната конференция на труда да премахне всяка форма на насилие и тормоз от света на труда.
 • Намаляването на неравенството е въпрос на избор – но цената на бездействието се увеличава с всеки изминал ден. През последните десетилетия бяха направени политически избори, които изостриха различни форми на неравенство, дори и неволно. Кризата COVID-19 подчерта – и в много случаи допълнително задълбочи – някои от тези съществуващи преди това неравенства, което също така прави държавите по-малко устойчиви да реагират и да се адаптират към кризата. В много страни неравенствата и техните ужасни последици за хората сега застрашават социалната и икономическата устойчивост. Икономическата и социалната цена на бездействието на много места се увеличава с всеки изминал ден. Действието срещу неравенствата се превърна в изключително спешен въпрос.

* 109-та конференция на МОТ, 2021 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *