Новият КТД в образованието: По-голям размер на отпуските, ръст на разходните стандарти

[vc_row][vc_column][gem_image src=”3375″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (ДО1-134/08.06.2020 г.) бе подписан на 8 юни. Той ще е в сила до 25 ноември 2020 г.

СБУ подготви проект на КТД за следващите 2 г., в който са включени още по-добри договорености, но поради появилата се пандемия от COVID-19 и последвалата трудна обстановка не само в страната, но в световен мащаб, подписването му беше отложено за ноември 2020 г., съобщиха от синдиката. 

За да защити своите синдикални членове и осигури спокойствието на системата през летните месеци, СБУ е предложил подписване на КТД, с който да се запазят и гарантират всички добри клаузи постигнати с досега действащия КТД и анексите към него.

От СБУ обясниха, че договореностите в настоящия КТД са минимални, имат задължителен характер и се прилагат за работниците и служителите, членове на синдикалните организациии за работодателите, членове на организациите на работодателите – страни по договора, както и за социалните придобивки и допълнителните плащания на командированите от Министерството на образованието и науката (МОН) работници и служители, синдикални членове, работещи в българските държавни училища в Прага и Братислава.

От СБУ посочиха по-важните постигнати договорености:

1. Увеличение на разходните стандарти 

Синдикатът на българските учители, в лицето на председателя – д.ик.н. Янка Такева, договори увеличаване на разходните стандарти в бюджета за 2021 г., както и 360 млн. лева за увеличаване на работните заплати на педагогическите специалисти от 01.01.2021 г.

С чл. 34 КТД са договорени минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, като са гарантирани досега съществуващите размери за синдикалните членове.

Гарантирани са и по-високите размери на допълнителните трудови възнаграждения, договорени с Анексите към КТД от 11.06.2018 г., а именно: за водене на задължителната документация, за консултиране на родители, деца и ученици – с чл. 34, ал. 9; за учебен час над минималната норма задължителна преподавателска работа (лекторски час) –  чл. 34, ал. 8 и т.н.

СБУ успя още да договори за учебната 2019/2020 година на лицата, определени за квестори и учители консултанти на националното външно оценяване в края на VII клас, на държавните зрелостни изпити, на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, а също и на членовете на комисиите за провеждането им, включително и на непедагогическия персонал, както и на директорите на училища, в които се провеждат НВО и/или ДЗИ, да се заплаща сумата от 80 лева на човек за изпитния ден при реално изпълнение на задълженията (чл. 34, ал. 13);

 √ запазва се правото на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на не по-малко от 1% от основното месечно трудово възнаграждение (чл. 22 КТД);

 придобитият трудов стаж до 1 юли 2007 г. по трудово или служебно правоотношение, се зачита изцяло за придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се заплаща допълнително трудово възнаграждение (чл. 24 КТД);

 допълнително възнаграждение при вътрешно заместване при условията на чл. 259 КТ – в размер не по-малък от 70 на сто от основната работна заплата на замествания работник или служител (чл. 35 КТД);

Съгласно чл. 34, ал. 12 КТД средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на педагогическите специалисти се планират в рамките на бюджетите на институциите в размер не по-малко от 4 % и не повече от 4,5% от годишния размер на средствата за работни заплати.

Напомняме, че право на допълнително трудово възнаграждение на основание чл.26, ал.2 от Наредбата №4 имат педагогическите специалисти, които имат действително отработени 124 дни за учебната година (в този брой не се включват отпуски и болнични).

От направените от експертите на Синдиката на българските учители разчети се потвърди виждането, че до 14.09.2020 г. педагогическите специалисти от образователните институции ще имат отработени необходимите дни за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда.

Годишните средства за квалификация са запазени в размер не по-малък от 1,2 на сто от годишните средства за работна заплата.

Образователните институции планират минимум 50 на сто от годишните средства за квалификация за вътрешноинституционални и междуинституционални квалификации, провеждани под формата на методически семинари, лектории, дискусионни форуми, открити практики, презентации на творчески проекти, резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и др. с цел обмяна на добри практики, взаимно учене, споделяне и насърчаване на иновации и повишаване на общото ниво на квалификация на педагогическите специалисти.

 2По-големи размери на предизвестията и обезщетенията:

 по-дълъг срок на предизвестието при прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 1 – 3 и 10 от КТ – два месеца (чл. 29 КТД).

 по-голям размер на обезщетението на основание чл. 222, ал. 1 от КТ (за оставане без работа) – брутното трудово възнаграждение за срок от два месеца (чл. 31, ал. 1, т. 1 КТД).

 по- голям размер на обезщетението на основание чл. 222, ал. 3 КТ (чл. 31, ал. 1, т. 2-4 КТД), както следва:

– на педагогическите специалисти – в размер на 10,5 брутни работни заплати, когато през последните 10 г. от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование;

– на лицата от непедагогическия персонал, които са работили при същия работодател през последните 10 г. от трудовия им стаж –  8,5 брутни работни заплати.

 обезщетението по чл. 222, ал. 2 КТ – в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за 3 месеца за лица, чиито трудови правоотношения се прекратяват поради болест (чл. 31, ал. 2 КТД);

 обезщетение по чл. 331, ал. 2 КТ – не по-малко от 5 брутни работни заплати при прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение (чл. 30 КТД).

3. По-голям размер на отпуските

 основен платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 КТ – 28 работни дни за непедагогическия персонал(чл. 40, ал. 1, т. 1).

За 2020 г. за членове на синдикалните организации от непедагогическия персонал в образователните институции се договориха – 20 работни дни над определения по чл. 40, ал. 1, т. 1 от КТД размер на основния платен годишен отпуск, във връзка с последиците от обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г. и ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г.) (чл. 40, ал. 2 КТД).

 основен платен годишен отпуск за работници и служители от непедагогическия персонал с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто – не по-малко от 34 работни дни (чл. 40, ал. 1,т. 2).

 удълженият платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 5 от КТ и чл. 24, ал. 1 НРВПО за педагогическите специалисти – 56 работни дни (чл. 40, ал. 1, т. 3).

 допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, т. 2 от КТ за непедагогическия персонал – не по-малко от 8 работни дни (чл. 40, ал. 1, т. 4).

 договорено е разпределението на работното време на педагогическите специалисти в периода на учебното време (чл. 38 ОКТД);

След приключване на учебното време в училищата през учебната 2019/2020 г. работният ден на педагогическите специалисти ще се отчита, като в рамките на работното време те ще осъществят поне два астрономически часа работа, свързана с обща подкрепа по чл. 178, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (за работещите с деца със СОП – два астрономически часа).

4. Защита:

 закрила по чл. 333, ал. 4 КТ на редовите синдикални членове – прекратяването на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 2 и 3 от КТ (при съкращение в щата и намаляване обема на работа) с работници или служители, членове на синдикатите – страна по договора, може да се извърши само и единствено след предварително съгласие на съответната синдикална организация в образователната институция (чл. 10, т. 3 КТД).

От СБУ обясниха, че по време на пандемия от COVID-19 Синдикатът на българските учители предоставя на своите членове своевременна, точна и достоверна информация, коментари по приетите нормативните актове, публикувани във в. „Учителско дело“ и на сайта на синдиката. По настояване на СБУ са проведени няколко онлайн заседания на ОСТС, с участието на Национално сдружение на общините в Република България, с цел споделяне на добри практики за работа в онлайн среда на детските градини.

Благодарение на усилията на СБУ през месеците на пандемия от COVID-19 работещите в системата на предучилищното и училищното образование получаваха пълната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения. Синдикатът на българските учители остро осъжда евтините популистки лъжи, с които си служат някои партньори. Българският учител е високо интелигентен и всяко подобно действие накърнява неговото достойнство, коментираха от СБУ.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *