Основни приоритети в работната програма на Европейския орган по труда за 2021 г.

На заседание, проведено 29 юни, Управителният съвет на Европейския орган по труда (ЕОТ) прие Работната програма на органа за 2021 г. и Проект на многогодишна стратегия за 2022-2024 г. В заседанието участва президентът на КНСБ Пламен Димитров, който представи позицията на ЕКП по някои от приоритетите, посочени в основните документи.

Основни оперативни дейности 

1. Улесняване на достъпа до информация и услуги, свързани с мобилността на работната сила

И през 2021 г. ЕОТ ще продължи работата си за гарантиране на справедлива мобилност на работната сила и улесняване на достъпа до информация за правата и задълженията на мобилните работници и работодателите в близко сътрудничество с другите инситуции и съществуващите информационни услуги в ЕС. Предоставянето на информация относно националните правила трябва да се организира в тясно сътрудничество с компетентните национални органи и социални партньори. До края на 2020 г. ще се създаде и ще може да се използва Единен цифров портал (Single Digital Gateway), чрез който мобилните работници и фирмите ще могат да получават необходимата им информация. Специално създадената Работната група по информация ще продължи своята работа през 2021 г. с основна цел да картографира всички информационни сайтове, предоставящи информация в различни области на мобилността на работната сила. Полагат се усилия за превод на информацията от различните източници на всички езици, използвани в ЕС.

Особено внимание ЕОТ ще обърне на последствията от кризата с К-19. Пандемията допълнително влоши несигурното положение на много мобилни работници поради липса на достатъчна информация и защита. Мобилността не трябва да бъде само свободна и справедлива, но и безопасна. Така, например, сезонните работници трябва да имат достъп до информация за правото си на писмен договор и минимални трудови права (Директива за писмено изявление / Директива за предвидими и прозрачни условия на труд), както и информация за защита на здравето и безопасността.

ЕОТ  приветства фокуса върху секторните подходи и целенасочената информация и кампании, които трябва да бъдат разработени с участието на социалните партньори. Приоритет за ЕОТ през 2021 г. ще бъде подкрепата на засегнатите от кризата целеви групи и сектори – сезонни и погранични работници, командировани работници (предвид влизането в сила на ревизираната директива за командироване на работници на 30 юли 2020 г.)., автомобилен транспорт. Подчертава се необходимостта от целенасочени информационни кампании в подкрепа на тези целеви групи, които да се организират и проведат с активното участие на социалните партньори.

През 2021 г. се предвижда порталът EURES постепенно да се интегрира в ЕОТ, като това ще стане на три етапа. ЕКП подчертава необходимостта от включване на представители социалните партньори в специализираните обучения, особено с оглед на кризата Covid-19. През второто тримесечие на 2021 г. се предвижда създаване на Европейска координационна група, която ще се състои от представители на националните координационни бюра на EURES  с цел да координара и развива дейностите на мрежата.

2 Улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между държавите-членки

През 2021 г. ЕОТ ще предприеме стъпки за засилване на сътрудничеството между държавите-членки. Органът ще започне да картографира съществуващите инструменти и база данни, за да подобри обмена на  информацията между страните. Ще се насърчава използването на информационната система на вътрешния пазар (IMI). В тази връзка приоритет следва да бъде не само ускоряване на обмена чрез информационната система за вътрешния пазар, но и проучване на начина, по който IMI може да се използва за борба с недекларирания труд.

3 Координиране и подкрепа на съгласувани и съвместни инспекции

Първите съвместни инспекции на ЕОТ се предвиждат през втората половина на тази година. През 2021 г. работата по инспекциите ще продължи, като целта е всяка държава членка да участва в поне една проверка, за да се запознае с наличните процедури и инструменти. Методологията за инспекции трябва да бъде тествана в различни сектори с оглед разработване на секторни подходи. Освен това ЕОТ трябва да установи отношения не само с агенции на ЕС като Европол и Евроюст за справяне с трансграничната престъпност, но също да се обърне внимание на проблемите, свързани със здравето и безопасността, установени по време на проверките с подкрепата на EU-OSHA.

ЕКП подчертава също така необходимостта от установяване на регламентирани процедури по отношение на случаите, докладвани от социалните партньори на ЕОТ, за да се гарантират адекватни действия за защита на мобилните работници. По отношение на стратегическите партньорства при инспекциите, ЕКП настоява да се включват социалните партньори, особено в държавите-членки, където има опит в съвместни проверки с националните инспекции по труда. По подобен начин социалните партньори трябва да бъдат включени в обучения по европейското законодателство, обмен на добри практики за провеждане на инспекции, сключване на двустранни споразумения или информационни кампании с цел да се насърчи културата на сътрудничество при трансгранични инспекции.

4 Анализи на мобилността на труда и оценка на риска

ЕОТ ще развива своя аналитичен капацитет за извършване на анализи на мобилността на работната сила с цел извършване на оценка на риска и в подкрепа на другите дейности и задачи на органа. Тази задача изисква всеобхватни действия и достатъчно ресурси за разработване на съответна методология и инструменти за оценка на риска. Проектът на работна програма предвижда организиране на семинари и създаване на работна група за анализ на риска, за които ЕКП заявява интерес за участие.

5 Подкрепа за изграждане на капацитет

През 2021 г. ЕОТ ще започне разработване на стратегия за изграждане на капацитет, която да идентифицира нуждите на заинтересованите страни в изпълнението на различните задачи. За тази цел Органът ще създаде Център за изграждане на капацитет с акцент върху националните инспекциите по труда и службите за социално осигуряване.

ЕКП настоява социалните партньори да участват в разработването на стратегията за изграждане на капацитет и създаването на Центъра за изграждане на капацитет.

6 Засилване на сътрудничеството в борбата с недекларирания труд

В Работната програма на ЕОТ за 2021 г. е предвидено от третото тримесечие на 2021 г. Европейската платформа за борба с недекларирания труд да бъде напълно интегрирана в органа като постоянна работна група, подкрепяща дейностите на ЕОТ в тази област. В становището си ЕКП е категорична, че настоящият капацитет и ресурси на Платформата трябва да бъдат запазени и засилени, като се има предвид ценният им опит по отношение на трансграничното сътрудничество.

7 Посредничество при трансгранични спорове между държавите-членки

Проектът на работна програма на ЕОТ за 2021 г. предвижда създаване на работна група по медиация за очертаване на методологията и процедурите на тази задача на ЕОТ. ЕКП изразява силния си интерес да участва в тази работна група и подчертава, че процедурите и резултатите от медиацията трябва винаги да зачитат основните права на ЕС, националните модели на пазара на труда и автономията на социалните партньори.

Проект на програмен документ на ЕОТ за 2022-2024 г.

В предложението си за многогодишна стратегия за 2022-2024 г., ЕОТ поставя за дискусия изпълнението на четири стратегически цели и действията, които трябва да се предприемат за постигането им. Документът трябва да бъде завършен през месец октомври и приет на следващото заседание на УС на ЕОТ през декември тази година.

Цел 1 – ЕОТ – основен посредник за получаване на пълна и надеждна информация за мобилността на работната сила

ЕОТ предвижда разработване на Европейски портал на мобилност на труда, който да улесни достъпа до качествена информация и съответните услуги за работници и работодатели, като се надградят вече съществуващите информационни канали. В своето изказване Пламен Димитров приветства инициативата за създаване на Европейски портал за мобилност на труда, като подчерта, че за да упражняват напълно своята свобода на движение, работниците се нуждаят както от достъп до информация за основните трудови права, така и от допълнителна информация, свързана с колективните трудови договори. Президентът на КНСБ посочи, че ЕОТ чрез всичките си дейности трябва да насърчава и зачита социалното законодателство на ЕС, включително независимостта на социалните партньори.

Цел 2 – Подкрепа за обмен на данни и трансгранични инспекции

ЕОТ предвижда разработване на рамка за сътрудничество между националните институции за координация и подкрепа на съгласувани и съвместни инспекции. Важна роля ще имат националните служители за връзка и създаването на „мрежа от инспектори на ЕОТ“. Тази мрежа ще бъде създадена в синхрон с Центъра за изграждане на капацитет.

Изразявайки позицията на ЕКП, Пламен Димитров посочи, че осигуряване на ефективно инспектиране е необходимо да се регламентира участието на социалните партньори в трансграничните инспекции. Поради тези причини социалните партньори следва също да бъдат включени обучения и изграждане на капацитет от Центъра за изграждане на капацитет. Участието на Социалните партньори трябва да участват при създаването на мрежата от инспектори на ЕОТ и комуникацията с националните служители за връзка.

Президентът на КНСБ подчерта необходимостта от ясни и ефективни процедури за подаване и адресиране на делата, докладвани от социалните партньори на ЕОТ.

Цел 3 – Посредничество при трансгранични спорове между държавите-членки

ЕОТ ще изпълнява посредническа роля в случаи, предоставени от държавите членки, за да се гарантира спазването на процедурните правила. Президентът на КНСБ обърна внимание, че членовете на Съвета по медиация следва да имат добри познания по въпросите на трансграничната мобилност на работната сила, както и различните национални модели на пазара на труда и индустриалните системи. ЕОТ ще докладава редовно резултатите от финализираните случаи, като ще бъде създадена база данни, които да бъдат използвани от държавите членки при разрешаване на възникнали спорове между тях.

Цел 4 – Действие за справяне с недекларирания труд

С оглед на интегрирането на Платформата за справяне с недекларирания труд през втората половина на 2021 г. ЕОТ ще продължи да развива експертните знания за борба с недекларирания труд с акцент върху улесняване обмена на добри практики, обучения и партньорски проверки. Платформата ще бъде заменена от постоянна работна група като неразделна част от структурата на ЕОТ. Според ЕКП трябва да се предложи решение за съгласуване на трансграничните инспекции на ЕОТ и проверките, които се извършват чрез Платформата за борба с недекларирания труд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *