Основни проблеми при завръщането на работа

С премахването на ограниченията за завръщане на работните места в много страни, синдикатите работят, за да гарантират, че връщането на работа е безопасно както за работниците, така и за обществеността. Голяма част от разпространението на вируса беше и продължава да бъде на работните места. Затова правилната защита на работното място е основно средство за предотвратяване на по-нататъшното разпространение и появата на нови огнища, посочват от Международната конфедерация на просфъюзите.

Спешните мерки, прилагани от правителствата, включително затварянето на работните места, бяха по съвет на органите за обществено здраве. Повторното отваряне на работните места е сложно и трябва да отчита не само широкообхватно ръководство и насоки от обществените здравни органи, но и стандартите и процесите за безопасност и здраве при работа, които са съществени за повторно отваряне на работните места. В много страни съветите на здравните органи не дават достатъчен приоритет на тези стандарти.

МКП препоръчва на своите членове да вземат предвид следните основни принципи във връзка със завръщането на работа. Във всеки случай, правителствата и работодателите трябва да работят със синдикатите чрез социален диалог, колективно договаряне и конкретни преговори за защита на правата на работниците и тяхното здраве и за намаляване на риска от разпространение на COVID-19 на работното място и в общността. Синдикатите трябва да гарантират, че равенството между половете е интегрирано в техните стратегии и че в процеса участват представители на синдикатите и жени работници.

План на завръщането към работа

Връщането на работа, особено в обекти с повече работни места, не трябва да става наведнъж. Договарянето на поетапно връщане намалява риска, а също и въздействието върху обществения транспорт. Работното време и времето за почивка може да бъде разсрочено, за да се намали рискът.

Социален диалог и колективно договаряне

Социалният диалог е от съществено значение. Трябва да се използват съществуващите механизми за социален диалог и когато е необходимо, трябва да бъдат създадени нови или подобрени съществуващите. Секторните споразумения са важни, особено за да се гарантира, че са обхванати малките и средни предприятия. Глобалните синдикати (Global Union Federations) предоставят насоки относно секторните и подсекторните подходи – вижте https://www.ituc-csi.org/covid-19- responses

Запазване и укрепване на правата на синдикатите и работниците

Всички временни промени в правилата, работното време и процедурите трябва да бъдат съгласувани със синдикатите и да бъдат обвързани със срокове. Някои правителства и работодатели се стремят да използват кризата за нарушаване на правата – на това трябва да се попречи. МКП и Глобалните синдикати са готови да предоставят подкрепа там, където това се случва.

Да се засилят ресурсите на инспекциите на труда и здравословните и безопасни условия на труд

Правителствата трябва да гарантират, че работодателите спазват разпоредбите и правото на работниците да отказват опасна работа трябва да бъде напълно защитено. Когато работодателите не спазват правилата за безопасност и здраве, следва да се налагат възпиращи санкции. За да се гарантира спазването им, може да се наложи преразглеждане на задълженията на работодателите, а ресурсите за инспекциите на труда трябва да се увеличат.

Здравословни и безопасни условия на труд

Организация за социално дистанциране, лични предпазни средства, санитарни помещения, почистване, вентилация, наличие на дезинфектанти за ръце и други мерки за осигуряване на хигиена трябва да осигуряват защита и да бъдат съобразени с конкретните условия на работното място и вида на извършваната работа от всеки работник. Работодателите трябва да имат отговорността работното място, машините, оборудването и процесите, необходими за изпълнение на работата, да са безопасни и без риск за здравето.

Защита на личното пространство на работниците

Тестването на хората за настояща инфекция или предишно излагане е жизненоважна мярка за здравето, заедно с проследяването на контакти и други мерки. Това трябва да стане по начин, който изцяло зачита поверителността и не води до дискриминация.

Уязвимите работници се нуждаят от специална защита

Възрастта и други характеристики са важни определящи фактори за риска от COVID-19. Работниците, които са особено уязвими, се нуждаят от специална защита.

Платен отпуск по болест, подкрепа на доходите и друга държавна подкрепа са от решаващо значение

Работници, засегнати от вируса или които не могат да работят поради мерки предприети от здравни органи, трябва да получат напълно платен отпуск по болест, здравни грижи и подкрепа на доходите. Схемите за социална защита трябва да се поддържат и разширяват толкова дълго, колкото е необходимо, включително за работещите в платформи, самонаетите и заетите в неформалната икономика. Работниците не трябва да бъдат принуждавани да работят в опасни условия, защото нямат друга алтернатива.

Дистанционна работа

Работодателите трябва да са отговорни за предоставянето, инсталирането и поддръжката на оборудването, необходимо за дистанционна работа. За да проверят мерките за безопасни и здравословни условия на труд, инспекциите по труда следва да имат достъп до мястото на работа чрез уведомяване и съгласие от работника. Трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че дистанционните работници не полагат извънреден труд в прекомерна степен, който трябва да бъде доброволен и заплатен. Личния живот на дистанционните работници и правото на комуникация със синдикалните представители трябва изцяло да се спазват.

Стрес и психологическо въздействие

На работниците изпитващи стрес поради пандемията трябва да се предоставят съвети и друга подкрепа. Трябва да се приложат засилени процедури за работници, подложени на домашно насилие, което драстично се е увеличило по време на карантината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *