По-високи обезщетения и социални придобивки за педагозите с новия КТД за образованието в София

Нов Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в София бе подписан на 27 октомври от кмета на Столичната община Йорданка Фандъкова, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и останалите социални партньори. Той влиза в сила от 1 януари 2021 г. и е валиден две години. До края на тази година в сила остава сключения на 27.06.2018 г. Колективен трудов договор.

Договореностите се отнасят само за работниците и служителите, членове на синдикалните организации и организациите на работодателите, страни по договора, в общинските училища, детски градини и Центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община.

Новият КТД в София не само съдържа по-добри клаузи от тези в настоящия, но и надгражда договорено в отрасловия КТД.

По-важните от тях са:

І. По-големи размери на предизвестията и обезщетенията:

• По-дълъг срок на предизвестието при прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 1 – 3 и 10 от КТ – три месеца (чл. 13, ал.1 КТД).
• По-голям размер на обезщетението на основание чл. 222, ал. 3 КТ (чл. 13, ал. 3 КТД), както следва:
– на педагогическите специалисти – в размер на 11,5 брутни работни заплати, когато през последните десет години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование;
– на педагогическите специалисти, които са работили през последните 10 години от трудовия си стаж и като непедагогически специалисти в една и съща образователна институция – 9 брутни заплати.
– на работниците и служителите от непедагогическия персонал, които са работили в образователни институции на бюджетна издръжка на територията на Столична община през последните 10 години от трудовия им стаж – 9 брутни работни заплати.
– на работниците и служителите, които са работили при същия работодател не по-малко от 5 години от трудовия му стаж – 2,5 брутни работни заплати.

ІІ. По-високи размери на допълнителните трудови възнаграждения на работещите в образователните институции:
• За професионална квалификационна степен (чл. 25, ал. 1, т. 1 КТД):
– за III ПКС – 60 лв;
– за II ПКС – 80 лв;
– за I ПКС – 105 лв;.
– за образователна и научна степен ”доктор”, която е свързана с изпълняваната работа – не по-малко от 140 лв.;
– за научна степен ”доктор на науките”, която е свързана с изпълняваната работа – не по-малко от 170 лв.;

• За положения нощен труд се заплаща допълнително възнаграждение в размер не по-малко от 2 лв. на час (чл. 20, ал. 2);

• Допълнително възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от КТ в размер не по-малък от 85 на сто от основната работна заплата на замествания работник (чл. 21)

• Допълнително възнаграждение за участие в екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (екипи за обхват) не по-малко – 15 лв (чл. 25, ал. 5 КТД)

• Учебен час над минималната норма задължителна преподавателска работа (лекторски час), както следва:
– за учител с висше образование и образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” — не по-малко от 9 лв.;
– за учител, притежаващ професионална квалификация „учител”, но не отговарящ на изискването за заемане на конкретната длъжност – не по-малко от 8 лв.;
– за учител със средно образование — не по-малко от 7 лв.;

• За водене на задължителната документация, за консултиране на родители, деца и ученици се изплаща допълнително трудово възнаграждение (чл. 25, ал. 9), както следва:
1. на класните ръководители, в дневна и вечерна форма на обучение в училищата — не по-малко от 48 лв. месечно;
2. на учителите, членове на синдикатите, в детските градини, ПГ и в група за целодневна организация на учебния ден — не по-малко от 24 лв. месечно;
3. на учители, водещи документацията на ученици в задочна или самостоятелна форма на обучение — не по-малко от 75 лв. годишно;
4. на педагогическите специалисти, работещи в ЦПЛР — не по- малко от 20 лв. месечно;
5. на учителите по ИКТ, които не са ръководители на компютърни кабинети и им се възлага поддържането на задължителната електронна документация, се изплаща допълнително трудово възнаграждение в размер не по-малко от 35 лв. месечно.

Договорено е средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на педагогическите специалисти да се планират в размер не по-малко от 4,5% и не повече от 5% от годишния размер на средствата за работни заплати на педагогическите специалисти. Средствата за това ДТВ за непедагогическия персонал се планират в рамките на бюджетите на институциите в размер – не по-малко от 3% и не повече от 3,5% от годишния размер на средствата за работни заплати на непедагогическия персонал. Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат педагогическите специалисти, които имат действително отработени при същия работодател най-малко 124 дни за учебната година и непедагогически специалисти, които имат действително отработени при същия работодател най-малко 170 дни за учебната година, за която се отнася оценяването (чл. 25, ал. 13-15 КТД)
Договорен беше и текст (чл. 29, ал. 8), съгласно който за работниците и служителите, участвали в организираните мероприятия на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 25 май е непристъствен ден.

ІІІ. Социални придобивки

По предложение на СБУ в Столичния КТД бяха включени следните клаузи:
• При сключване на брак между служители, работещи в общинските образователни институции, както и при осиновяване на дете, за ползващите се от клаузите на този КТД Столична община осигурява изплащането на една минимална работна заплата за страната, при представяне на удостоверение от съответната/ите синдикална/и и/или работодателска/и организация/и, страни по договора, с което доказва членствени правоотношения през последните 5 години. (чл. 43 КТД);

По предложение на синдикатите, работодателят и/или Столична община отпуска средства на работодатели, работници и служители при следните случаи:
1. Трайни заболявания;
2. Тежки операции;
3. Смърт на дете, съпруг(а) или родител.

• Столична община периодично ще осигурява на работниците и служителите, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, безплатни медицински прегледи на млечната жлеза за жените и на простата за мъжете (чл. 62).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *