Програмата на КНСБ до 2027 г. – 1700 лв. минимална заплата, качествена зелена и дигитална трансформация

Основна цел на КНСБ за мандата 2022-2027 година е достигането на минимална работна заплата в размер на 1700 лева, която да бъде 55% от средната, която се очаква да достигне 3100 лева след 5 години. Приоритетните действия на конфедерацията по отношение на заплащането на труда са свързани с намаляването на дела на нископлатените работници под 15%, въвеждането на долен праг на съотношение от 50% на МРЗ към СРЗ според изискванията на Директивата за адекватни и справедливи минимални работни заплати, чието приемане се очаква през лятото на тази година, и достойното заплащане на труда чрез договаряне на „заплата за издръжка”.

Това предвижда Програмата на КНСБ за следващите 5 г., която бе одобрена от Деветия конгрес на КНСБ и бе представена от президента Пламен Димитров. В нея са залегнали приоритетите и целите на конфедерацията в областта на икономиката и пазара на труда, социалните политики, защитата на труда, социалният диалог и организационното развитие на синдиката.

Вътрешното потребление като двигател на растежа

По отношение на макроикономическите политики синдикатът откроява основни предизвикателства като нестихващите световните кризи, все по-осезаемите неравенства в доходите и технологичната трансформация. КНСБ приоритизира предлагането на мерки за стимулиране на вътрешното потребление, за поддържането на ниската данъчна тежест върху труда, за съчетаване на дигитализацията на икономиката и хуманизацията на работата.

Зеленият преход – нужните подходи

Конфедерацията отчита зеления преход като предизвикателство пред икономиката и работещите, което изисква ясни решения и спешни мерки. Декарбонизацията на икономиката и постигането на неутрално към климата производство, увеличението на цените на електроенергията, повишаването на безработицата поради закриване на производства водят до необходимостта от разработване на пътна карта за адекватно финансиране и развитие на най-засегнатите сектори от Зелената сделка, квалификации на работниците в “зелени умения”, създаване на устойчива индустриална политика с акцент върху енергетика и индустрия, строителство, транспорт и селско стопанство.

Обновяване на законодателството по отношение на трудовите права

КНСБ настоява за промени и допълнения в Конституцията на Република България още от 2015 година. По време на новия мандат действията на конфедерацията по отношение на нужните подобрения в правната рамка, касаещи основните трудови права на българските работници, ще бъдат с акцент върху гарантиране правото на сдружаване и криминализиране на деянията срещу това право, нов закон за правото на стачка, включване на правото на работници и служители на свободно от насилие, тормоз и дискриминация работно място според изискванията на Конвенция 190 на МОТ, чието ратифициране в България КНСБ ще продължава да отстоява.

По отношение на защитата на труда, синдикатът подчертава необходимостта от промяна на норми в Кодекса на труда поради утвърдилите се нови форми на заетост, чиито специфики изискват допълнителна правна регулация, предложена съвместно с работодателите и държавата. Липсва каквато и да е правна норма за защита на правата на атипичните и платформените работници. Предлаганата нова Директива за платформени работници и Европейското рамково споразумение за дигитализация ще са основни инструменти в действията на КНСБ, като основни цели са предлагането в законодателството на ефективна защита на личните данни на онлайн работещите;   определянето на режим на работното време и мястото на работа за работещите през платформи;  осигуряването на синдикално представителство, включително и покритие с колективни трудови договори.

80% покритие на наетите с КТД 

По последни данни покритието с КТД на наетите у нас е едва 28%. Според Директивата за адекватни МРЗ и насърчаване на колективното трудово договаряне то трябва да достигне минимум 70%. КНСБ държи също да бъде спазен ангажиментът за ратификация на Конвенция 154 на МОТ, поет през юни 2020 г., когато бе подписано националното тристранно споразумение, и който до днешна дата все още не е изпълнен. Основната причина конфедерацията да настоява за ратифицирането на Конвенцията  е произтичащото от нея задължение на държавата да насърчава колективното трудово договаряне, което липсва в българското законодателството към настоящия момент.

Съществена и належаща промяна, която синдикатът отстоява, е усъвършенстване на предметното поле на договаряне в контекста на кризите, зеления преход и дигиталната трансформация, заплатата за издръжка.

Одобрената програма за новия мандат е налична на сайта на Деветия конгрес на КНСБ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *