Резолюция относно глобалния призив за действие за ориентирано към човека възстановяване от кризата с Ковид

На 17 юни 2021 г. Генералната конференция на Международната организация на труда прие Глобален призив за действие за ориентирано към човека възстановяване от кризата с COVID-19, което е приобщаващо, устойчиво и жизнеспособно.

Публикуваме текста на Резолюцията:

  1. Пандемията от коронавирус (COVID-19) оказва дълбоко въздействие върху човечеството, подчертавайки взаимозависимостта на всички членове на обществото и всички държави.
  2. В допълнение към трагичната загуба на живот и увреждане на човешкото здраве и общности, пандемията оказа опустошително въздействие върху света на труда. Това доведе до увеличаване на безработицата, непълна заетост и липса на активност; загуби в доходите от труд и стопанска дейност, особено в най-засегнатите сектори; закриване на предприятия и фалити, особено на микро, малки и средни предприятия; прекъсвания на веригите за доставки; неформална и несигурна заетост и доходи; нови предизвикателства за здравето, безопасността и правата при работа; и изостри бедността и икономическото и социалното неравенство.
  3. Кризата засегна непропорционално хората в най-неравностойно и уязвимо положение, особено работещите в неформалната икономика и несигурните форми на заетост; работещите нискоквалифициран и нископлатен труд; мигранти и тези принадлежащи към етнически и расови малцинства; възрастни хора; хората с увреждания или живеещи с ХИВ/СПИН. Въздействието на кризата влоши съществуващите дефицити на достоен труд, увеличи бедността, разшири неравенствата и разкри цифровото разделение в и между страните.
  4. Жените претърпяха непропорционални загуби на работа и доходи, включително поради свръхпредставителството им в най-тежко засегнатите сектори, а много от тях продължават да работят на първа линия, поддържайки системи за полагане на грижи, икономики и общества, като често извършват и по-голямата част от неплатена домакинска работа и полагане на грижи, което подчертава необходимостта от възстановяване, съобразено с пола.
  5. Кризата дълбоко засегна образованието, обучението и заетостта на младите хора, което ги затрудни още повече да си намерят работа, успешно да преминат от образование и обучение към работа, да продължат образованието си или да започнат бизнес, което крие риск от намалена траектория на доходи и повишения в течение на техния трудов живот.
  6. Без съгласувани действия на правителствата, организациите на работодателите и работниците и международната общност тези диференциални ефекти ще продължат далеч отвъд самата пандемия, с дълбоки последици за постигането на социална справедливост и достоен труд за всички, включително пълна, продуктивна и свободно избрана заетост; допълнително ще върне назад постиженията в областта на развитието и ще подкопае напредъка към постигане на целите на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.
  7. Необходими са също спешни и координирани действия, включително в многостранен контекст, за да се гарантира, че всички хора имат навременен, справедлив, достъпен и глобален достъп до качествени, безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19, лечения и превантивни мерки, като здравни технологии, диагностика, терапия и други здравни продукти във връзка с COVID-19, със справедливо разпределение на всички нива на обществото, което е от решаващо значение за безопасността и здравето, за ограничаване на нарастващото неравенство в и между страните, за рестартиране на икономиките и постигане на по-добър напредък.
  8. Декларацията за бъдещето на труда по повод стогодишнината на МОТ (2019 г.) със своя подход насочен към човека, основан на уникалната тристранна структура и нормативен мандат на Международната организация на труда (МОТ), дава основата за възстановяване от кризата, което е напълно приобщаващо, устойчиво и жизнеспособно, и подкрепя справедлив преход. Декларацията предлага положителна визия и пътна карта за това как страните могат да се развиват по-добре. Ускоряването на прилагането й чрез по-голям акцент и инвестиции трябва да се превърне в основен приоритет на държавната политика, предприемаческите действия и международното сътрудничество.
  1. Неотложни действия за насърчаване на ориентирано към човека възстановяване, което е приобщаващо, устойчиво и жизнеспособно

9. Ние, правителствата и организациите на работодателите и работниците, се ангажираме да работим индивидуално и колективно и с подкрепата на МОТ за човекоцентрирано възстановяване от кризата с COVID-19 чрез целенасочено и ускорено прилагане на Декларацията на МОТ за стогодишнината й, за постигане на напредък към приобщаващо, устойчиво и жизнеспособно развитие с достойна работа за всички.

10. Ние се ангажираме да се справим с глобалните измерения на кризата чрез засилено международно и регионално сътрудничество, глобална солидарност и съгласуваност на политиките в икономическата, социалната, екологичната, хуманитарната и здравната сфера, като по този начин даваме възможност на всички държави да преодолеят кризата и да ускорят напредъка към постигане на Програмата за 2030 г., Парижкото споразумение на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и Програмата за действие от Адис Абеба на Третата международна конференция за финансиране на развитието.

11. Ние се ангажираме да поставим целта за пълна, продуктивна и свободно избрана заетост и достоен труд, нуждите на най-уязвимите и най-засегнатите от пандемията и подкрепата за устойчиви предприятия, работни места и доходи в основата на стратегиите за възстановяване съобразени с пола, с конкретни ситуации и отчитащи изцяло националните обстоятелства и приоритети, включително като работим за:

А. Приобщаващ икономически растеж и заетост

а) осигуряване на широкообхватно възстановяване и създаване на работни места, с възможности за достойна работа за всички чрез интегрирани национални политики по заетостта, като се признае важната роля на частния и публичния сектор и на социалната и солидарна икономика, включително:

(i) подкрепящи макроикономически, фискални и индустриални политики, които също насърчават справедливостта и стабилността; и

(ii) подходящи публични и частни инвестиции в сектори, най-силно засегнати от кризата, като хотелиерството, туризма, транспорта, изкуствата и отдиха и някои части на търговията на дребно, както и тези със силен потенциал за разширяване на достойните възможности за работа, като икономиката свързана с полагането на грижи, образованието и развитието на инфраструктурата;

(б) улесняване на бързото възстановяване на сектор пътуване и туризъм, като се има предвид неговия трудоемък характер и ключовата му роля в страните, силно зависими от туризма, включително малките островни развиващи се държави;

(в) насърчаване на глобалната солидарност чрез подкрепа за развиващите се страни, които са засегнати от кризата във фискалната и паричната политика или имат неустойчиви задължения по външния дълг;

(г) подкрепа на непрекъснатостта на бизнеса и създаване на благоприятна среда за иновации, растеж на производителността и устойчиви предприятия, включително микро, малки и средни предприятия, като се признава важната роля на устойчивите предприятия като генератори на заетост, които насърчават иновациите и достойния труд;

(д) стимулиране на работодателите да задържат работниците си, въпреки свързаното с кризата намаляване на бизнес дейността, чрез мерки като поделяне на работата и по-кратки работни седмици, целеви субсидии за заплати, временни мерки, свързани с данъчни и осигурителни вноски и достъп до мерки за подкрепа на бизнеса с цел поддържане на заетостта и непрекъснатостта на доходите;

(е) укрепване на националните служби по заетостта и националните политики за осигуряване на качествени услуги по заетостта за работниците и работодателите, с цел смекчаване на предизвиканите от кризата смущения в икономиката и пазара на труда, като се признава, когато е уместно, допълващата роля на частните служби по заетостта, когато са правилно регулирани в съответствие международни трудови стандарти, включително предвидената в тях забрана за начисляване на такси и разходи за работниците;

(ж) подкрепа за качественото образование, обучение и достоен труд за младите хора, за да се увеличи максимално техния потенциал като източник на динамизъм, талант, творчество и иновации в света на труда и като движеща сила за формиране на по-добро бъдеще на труда;

(з) укрепване на публичните и частните инвестиции в развитието на умения и ученето през целия живот, включително чрез универсален достъп до качествено образование и по-справедлив и ефективен достъп до обучение, включително чиракуване, професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и преквалификация, и чрез други активни политики и партньорства на пазара на труда, които улесняват успешния преход на пазара на труда и намаляват несъответствията, пропуските и недостига на умения, включително за нискоквалифицирани и дългосрочно безработни;

(и) насърчаване на по-устойчиви вериги за доставки, които допринасят за:

(i)  достоен труд;

(ii) устойчивост на предприятията по веригата на доставки, включително микро, малки и средни предприятия;

(iii) екологична устойчивост; и

(iv) защита и зачитане на правата на човека в съответствие с трите стълба на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, и Тристранната декларация на МОТ за принципите засягащи многонационалните предприятия и социалната политика;

(й) да се използват възможностите за преминаване към справедливи цифрови и екологични преходи за постигане на достойни условия на труд, наред с другото чрез социален диалог, включително колективно договаряне и тристранно сътрудничество;

(к) разработване и прилагане на всеобхватни, иновативни и интегрирани подходи за ограничаване на разпространението на неформалната заетост и ускоряване на прехода към официално декларираната икономика, по-специално за създаване, запазване и формализиране/официализиране на предприятия и достойни работни места, като се обърне необходимото внимание на икономиката на селските райони.

Б. Защита на всички работници

(а) осигуряване на адекватна защита на всички работници, засилване на зачитането на международните трудови стандарти и насърчаване на тяхното ратифициране, прилагане и надзор, с особено внимание към областите, където кризата разкри сериозни пропуски. Това включва зачитане на основните принципи и права на работното място; адекватна минимална работна заплата, законоустановена или договорена; максимални ограничения на работното време; и безопасност и здраве при работа с особено внимание на текущите предизвикателства в резултат на пандемията от COVID-19;

(б) удвояване на усилията за справяне с нарастващите нарушения на основните права в резултат на пандемията, със специален акцент върху премахването на детския и принудителен труд;

(в) да се осигури на работещите при по-висок риск от излагане на COVID-19 и на тези, които са изложени на по-голям риск от отрицателни въздействия върху здравето, като например здравните работници и всички други работници на първа линия, включително тези, които работят на транснационално равнище, да имат достъп до ваксини, лични предпазни средства, обучение, тестване и психосоциална подкрепа, както и адекватно възнаграждение и защита по време на работа, включително срещу прекомерно натоварване;

г) засилване на мерките за безопасност и здраве при работа чрез сътрудничество с публични институции, частни предприятия, работодатели, работници и техни представители по:

(i) предоставяне на персонализирани практически насоки;

(ii) подкрепа за управление на риска;

(iii) въвеждане на подходящи мерки за контрол и готовност за извънредни ситуации;

(iv) мерки за предотвратяване на нови огнища или други професионални рискове;

(v) спазване на здравни мерки и други правила и разпоредби свързани с COVID-19;

признавайки, че безопасните и здравословни условия на труд са от основно значение за достоен труд;

(д) въвеждане, използване и адаптиране на работа от разстояние и други нови схеми на работа, така че да се запазят работните места и да се разширят възможностите за достоен труд чрез, наред с други средства, регулиране, социален диалог, колективно договаряне, сътрудничество на работното място и усилия за намаляване на различията в цифровия достъп, при спазване международни трудови стандарти, поверителност, насърчаване на защитата на данните и баланса между професионалния и личния живот;

(е) запазване на актуалността и значението на трудовото правоотношение като средство за осигуряване на сигурност и правна защита на работниците, като същевременно се признава съществуването на неформална заетост и спешната необходимост от осигуряване на ефективни действия за постигане на преход към официална заетост и достоен труд;

(ж) прилагане чрез държавна политика и практика на предприятията на преобразуваща програма за равенство между половете чрез:

(i) осигуряване на еднакво заплащане за труд с еднаква стойност, подкрепено и с прозрачност в заплащането;

(ii) разширяване на политиките за осигуряване на адекватни отпуски за грижи и насърчаване на по-балансирано споделяне на работните и семейните отговорности;

(iii) насърчаване на създаването на работни места и политиките за учене през целия живот, които заличават пропуските в уменията между половете;

(iv) инвестиране в образование, здравеопазване, социална работа, икономика на грижите и други сектори, справяне с недостига на персонал и подобряване на условията на труд;

(v) премахване на правни и други видове бариери пред навлизането в и напредъка в сферата на образованието, обучението, заетостта и кариерата, включително чрез борба с половите стереотипи; и

(vi) предотвратяване и защита срещу насилие и тормоз въз основа на пола в света на труда;

(з) изпълнение в публичния и частния сектор на трансформираща програма за равенство, многообразие и приобщаване, насочена към премахване на насилието и тормоза в света на труда и дискриминацията на всички основания, включително раса, цвят на кожата, пол, религия, политическо мнение, националност и социален произход, и като се вземат предвид специфичните обстоятелства и уязвимостта на мигрантите, коренните и племенните народи, хората от африкански произход, етническите малцинства, възрастните хора, хората с увреждания и лицата, живеещи с ХИВ/СПИН;

В. Универсална социална защита

а) да се постигне универсален достъп до всеобхватна, адекватна и устойчива социална защита, включително национално дефинирани минимални нива на социална защита, като се гарантира, че поне през целия жизнен цикъл всички нуждаещи се имат достъп до основна сигурност на доходите и до основно здравеопазване; да се признае правото на най-високия постижим стандарт на физическо и психическо здраве като по-важно от всякога;

б) да се подобри достъпа до защита срещу безработица, за да се осигури подкрепа за работниците, загубили работата и препитанието си поради пандемията, и да се улесни прехода към редовна заетост;

в) да се осигури достъп до адекватни платени отпуски по болест и обезщетения за болест, здравни услуги и услуги за полагане на грижи, семейни отпуски и други политики в полза на семейството за всички работници, като се осигури покритие в случаи на карантина и самоизолация и се разработят по-бързи механизми за предоставяне на обезщетения;

г) осигуряване на справедливо и устойчиво финансиране на системите за социална защита чрез ефективно мобилизиране на ресурси, както и засилена глобална солидарност и координация, за да се гарантира, че никой няма да бъде изоставен;

д) засилване на съществената роля на публичния сектор за подпомагане на добре функциониращите икономики и общества, като се признава по-специално важната роля на общественото здравеопазване и системите за грижи по време на здравна криза и за предотвратяване на бъдещи сътресения и пандемии;

Г. Социален диалог

а) да се надгражда ролята, която социалният диалог, както двустранен, така и тристранен, е изиграл в непосредствения отговор на пандемията от COVID-19 в много страни и сектори, основан на зачитане, насърчаване и реализиране на дадените права за свобода на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне;

б) насърчаване на социалния диалог, по-специално в подкрепа на постигането на резултатите, посочени в настоящия глобален призив за действие, включително чрез консултации на правителства със социални партньори относно разработването и изпълнението на национални планове за възстановяване и политики, насочени към необходимостта от запазване и създаване на достойни работни места, непрекъснатост на бизнеса и инвестиции в приоритетни сектори и области, както публични, така и частни, за да се осигури възстановяване и създаване на работни места;

в) укрепване на капацитета на публичните администрации и организациите на работодателите и работниците да участват в такъв диалог като средство за разработване и прилагане на регионални, национални, секторни и местни стратегии, политики и програми за възстановяване.

Водеща роля на МОТ и подкрепа за възстановяване насочено към човека, което е приобщаващо, устойчиво и жизнеспособно

12МОТ, със своя мандат за социална справедливост и достоен труд, трябва да играе ръководна роля заедно със своите членове и в международната система за постигане на възстановяване от кризата с COVID-19 насочено към човека, което е приобщаващо, устойчиво и жизнеспособно. Чрез целенасочено и ускорено прилагане на Декларацията на МОТ за стогодишнината й, организацията ще засили подкрепата си за усилията на държавите-членки за възстановяване и ще използва подкрепата на други организации с многостранно участие и международни институции, като същевременно ще допринесе активно за усилията на системата на ООН за ускоряване на изпълнението на Програмата до 2030 г.

13. За да помогне на правителствата и организациите на работодателите и работниците да се развият по-добре след кризата, МОТ ще използва всички свои средства за действие, за да подкрепи разработването и прилагането на стратегии за възстановяване, които не оставят никой назад. За тази цел МОТ ще засили подкрепата си за усилията на държавите-членки за:

а) създаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж, заетост и социално развитие, увеличаване на подкрепата за разработване на политики и подходи, които:

(i) генерират инвестиции за по-високи нива на заетост;

(ii) засилват активните политики на пазара на труда;

(iii) насърчават създаване на благоприятна среда за предприемачество и устойчиви предприятия;

(iv) повишават производителността чрез диверсификация и иновации;

  1. v) използват най-пълният потенциал на технологичния прогрес и цифровизацията, включително работа през платформи, за създаване на достойни работни места и устойчиви предприятия и за справяне с рисковете и предизвикателствата, включително чрез намаляване на цифровото разделение между хората и държавите;

(vi) насърчават възможностите за развитие на умения, които отговарят на нуждите на пазара на труда и подкрепят ефективен преход за младите хора от образование и обучение към работа; и

(vii) насърчават услуги за ориентиране, обучение и заетост, които предоставят на възрастните работници съоръжения, съвети и помощ, от които може да се нуждаят, за да разширят своя избор, да оптимизират възможностите си да работят в качествени, продуктивни и здравословни условия до пенсионирането си и да позволят активно стареене;

б) защитават всички работници, включително чрез засилване на политически съвети, изграждане на капацитет и техническа помощ в подкрепа на:

(i) стабилни трудови правоотношения и насърчаване на правни и институционални рамки, основани на международни трудови стандарти, включително основни принципи и права на работното място, с особен акцент върху безопасността и здравето при работа в светлината на опита от пандемията COVID-19;

(ii) приоритизиране и интегриране на стратегиите за справяне с неформалната икономика и несигурните форми на работа, които са били особено засегнати от кризата, включително чрез научни изследвания, сътрудничество за развитие, както и политически намеси и насоки; и

(iii) запазване на работните места и увеличаване на устойчивостта на пазарите на труда към кризи и пандемии;

(в) постигане на универсален достъп до всеобхватна, адекватна и устойчива социална защита, която гарантира сигурност на доходите и здравна защита и дава възможност на хората, включително самостоятелно заетите лица и работещите в неформалната икономика, да се справят с предизвикателствата в живота и в работата като тези, ускорени от кризата с COVID-19;

г) укрепване на капацитета на администрациите по труда, инспекциите по труда и други съответни органи за осигуряване на прилагането на правила и разпоредби, особено по отношение на социалната защита и безопасността и здравето при работа;

д) използване на социален диалог за разработване и прилагане на стратегии за възстановяване и укрепване на капацитета на работодателските и работническите организации да участват в националните стратегии за възстановяване и да подкрепят своите членове във възстановяването, включително чрез Международния център за обучение на МОТ и неговите партньори за обучение.

14. Подчертавайки значението на многостранността, особено при справяне с въздействието на кризата причинена от COVID-19 върху света на труда, МОТ ще засили сътрудничеството със съответните многостранни и регионални организации и процеси, за да постигне силен и последователен глобален отговор в подкрепа на стратегии за национално възстановяване, включително с цел:

а) координиране на предоставянето на техническа и финансова подкрепа, за да увеличи максимално нейното блаприятно въздействие върху заетостта и достойния труд, със специален фокус върху най-уязвимите и засегнати хора и най-засегнатите сектори;

б) определяне на приоритетите в националните политики и сътрудничеството за развитие: зачитане на основните трудови принципи и права; ратификация и прилагане в законодателството и практиката на международните трудови стандарти; развитие на умения и учене през целия живот и други активни политики на пазара на труда; равенство между половете; безопасност и здраве при работа; и финансиране на непрекъснатостта на бизнеса на предприятия, непропорционално засегнати от кризата, включително микро, малки и средни предприятия;

в) подпомагане на държавите-членки при разработването и прилагането на финансови стратегии с глобална подкрепа за всеобхватни и устойчиви системи за социална защита с цел всеобхватна, адекватна и устойчива универсална социална защита, включително минимални нива, въз основа на международните трудови стандарти;

г) координиране на по-тясно целите за достоен труд и съдейства за изграждане на капацитет с международната търговска и инвестиционна политика, за да разшири ползите от международната търговия и инвестиции и да насърчи достойния труд, устойчивостта на околната среда и устойчивите предприятия във веригите за доставки, като се вземат предвид силните, сложни и решаващи връзки между социалните, търговските, финансовите, икономическите и екологичните политики;

д) насърчаване на фискална, парична, търговска и инвестиционна политики, насочени към постигане на приобщаващ, устойчив и жизнеспособен икономически растеж, както и на пълна, производителна и свободно избрана заетост и достоен труд, включително чрез подобряване на разбирането за потенциалните полезни макроикономически ефекти на подхода ориентиран към човека, изложен в Декларацията на МОТ по повод стогодишнината на организацията;

е) намаляване на неравенствата, формализиране на неформалната икономика, справяне с несигурните форми на заетост и насърчаване на благоприятна среда за предприемачество и устойчиви предприятия;

ж) напредък в научните изследвания и подобряване на данните за потенциала на целите за устойчиво развитие за генериране на достоен труд, за да се съсредоточи финансирането на стратегии за развитие върху инвестиции с интензивна заетост и за справедлив преход към устойчивост на околната среда, включително в кръговата икономика, като неразделна част от процеса на възстановяване;

з) насърчаване на международно сътрудничество и механизми за солидарност, които да работят за равнопоставеност на достъпа до услуги за ваксинация срещу COVID-19 и недискриминационно сертифициране свързано с COVID-19.

15. МОТ ще работи с други многостранни институции, за да свика голям политически форум, с условия, които трябва да се определят от Управителния съвет, целящ да мобилизира силен и последователен глобален отговор в подкрепа на стратегиите за възстановяване насочени към човека, които са приобщаващи, издръжливи и устойчиви, включително чрез съвместни инициативи и засилени институционални договорености между международни и регионални организации.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *